Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Giải Toán lớp 6 trang 36, 37 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Thực hành, Vận dụng cũng như 6 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo trang 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 2 Chương 6 - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình nhé:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Thực hiện các phép tính:

a) 3,7 - 4,32;

d) 0,77 - 5,3333;

b) -5,5 + 90,67;

e) -5,5 + 9,007;

c) 0,8 - 3,1651;

g) 0,008 - 3,9999.

Gợi ý đáp án:

a) 3,7 - 4,32 = - (4,32 – 3,7) = 0,62

b) -5,5 + 90,67 = 90,67 – 5,5 = 85,17

c) 0,8 - 3,1651 = - (3,1651 – 0,8) = - 2,3651

d) 0,77 - 5,3333 = -(5,3333 – 0,77) = - 4,5633

e) -5,5 + 9,007 = 9,007 – 5,5 = 3,507

g) 0,008 - 3,9999 = - ( 3,9999 – 0,008) = -3,9919.

Vận dụng 1

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa:

- Chất béo: 0,3 g

- Kali: 0,42 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là: 0,42 − 0,3 = 0,12

Thực hành 2

Thực hiện các phép tính sau:

a) 20,24.0,125;

c) 2,40.0,875;

b) 6,24:0,125;

d) 12,75: 2,125

Gợi ý đáp án:

a) 20,24 .0,125 = 2,53

c) 2,40. 0,875 = 2,1

b) 6,24 : 0,125 = 49,92

d) 12,75 : 2,125 = 6.

Vận dụng 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa:

- Đường: 12,1g;

- Protein: 1,1 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường nhiều gấp mấy lần khối lượng protein?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng đường nhiều gấp số lần khối lượng protein là:

12,1 : 1,1 = 11

Thực hành 3

Thực hiện các phép tính sau:

a) (- 45,5). 0,4;

b) (- 32,2).( - 0,5);

c) (- 9,66): 3,22;

d) (- 88,24) : (-0,2).

Gợi ý đáp án:

a) (- 45,5) . 0,4 = - 18,2

c) (- 9,66) : 3,22 = -3

b) ( - 32,2) . (-0,5) = 16,1

d) (- 88,24) : (- 0,2) = 441,2.

Thực hành 4

Tính bằng cách hợp lí:

a) 4,38 - 1,9 + 0,62;

b) [(-100). (-1,6)] : (-2);

c) (2,4.5,55): 1,11;

d) 100. (2,01 + 3,99).

Gợi ý đáp án:

a) 4,38 - 1,9 + 0,62

= (4,38 + 0,62) - 1,9

= 5 - 1,9 = 3,1

c) (2,4.5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11)

= 2,4. 5 =12

b) [(-100).(-1,6)]:(-2)

= 100.1,6 : (-2)

= 160 : (-2) = -80

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600

Vận dụng 3

Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo Công thức S = πR2 với π 3,142.

Gợi ý đáp án:

Diện tích hình tròn là: S = 3,14.102 = 314cm2

Thực hành 5

Tính bằng cách hợp lí:

a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7);

b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8);

c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

Gợi ý đáp án:

a) 14,7 + (-8,4) + (-4,7) = (14,7 - 4,7) + (-8,4)

= 10 - 8,4 = 1,6

b) (-4,2).5,1 + 5,1.(-5,8) = 5,1. (- 4,2 - 5,8)

= 5,1. (-10) = -51

c) (-0,4: 0,04 + 10) . (1,2.20 + 12.8)

= (-10 + 10). (1,2.20 + 12.8)

= 0. (1,2.20 + 12.8) = 0.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 tập 2

Bài 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 - (-1,6)

c) (-2,3) + (-7,7)

b) (-0,5).1,23

d) 0,325 - 3,21

Gợi ý đáp án:

a) 32 - (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6

b) (-0,5).1,23 = 0,73

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 - 7,7 = -10

d) 0,325 - 3,21 = -2,885

Bài 2

Thực hiện phép tính:

a) (-8,4).3,2

b) 3,176 - (2,104 + 1,18)

c) -(2,89 - 8,075) + 3,14

Gợi ý đáp án:

a) (-8,4).3,2 = -26,88

b) 3,176 - (2,104 + 1,18) = 3,176 - 3,284 = -0,108

c) - ( 2,89 - 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298

Bài 3

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

Gợi ý đáp án:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. [-3,6 + (-6,4)] = 5,4. (-10) = - 54

Bài 4

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

31,21 x 22,52 = 702,8492 (cm2)

Đáp số: 702,8492 (cm2)

Bài 5

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 =3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Bài 6

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2 π R với π = 3,142

Gợi ý đáp án:

Chu vi của hình tròn đó là:

C=2\pi R=2.3,142.1,25=7,855(m^2)

Đáp số: 7,855 m2

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 31
  • Lượt xem: 5.668
  • Dung lượng: 135,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo