Giáo án điện tử là các giáo trình hỗ trợ các thầy cô lên giáo án theo lớp, theo từng bộ môn cụ thể.