Mục này bao gồm các Tài liệu, Văn bản pháp luật, tài liệu pháp luật bao gồm: luật giao thông đường bộ, bộ luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai... do nhà nước cung cấp