Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 9 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 9 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 9

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 8 + 4 là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 2. 3 là kết quả của phép tính nào dưới đây:

A. 12 - 9

B. 14 - 5

C. 11 - 8

D. 12 - 6

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm khi so sánh 11 - 5 …. 12 - 8.

A. >

B. <

C. =

D. không so sánh được

Câu 4. Quyển vở có 18 trang. Lâm đã viết hết 9 trang. Vậy số trang trắng còn lại là:

A. 7 trang

B. 8 trang

C. 9 trang

D. 6 trang

Câu 5. Mẹ mua 12 que kem. Mẹ cho 4 chị em mỗi người một que. Vậy mẹ còn lại số que kem là:

A. 6 que

B. 7 que

C. 8 que

D. 9 que.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số bị trừ

36

53

17

15

14

12

Số trừ

22

12

24

8

42

31

5

Hiệu

14

31

9

23

6

56

Số hạng

46

43

7

20

6

34

Số hạng

32

12

4

45

42

9

25

Tổng

78

11

13

83

15

17

Bài 2. Nối:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3. Một trang trại có 16 con lợn mẹ, 23 con lợn con . Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con lợn mẹ và lợn con?

Tóm tắt

Bài giải

Có:…. lợn mẹ

Số con lợn mẹ và lợn con là:

Có :….lợn con

…… + ……= …..

Có tất cả :…..con lợn.

Đáp số :………….

Bài 4. Minh có 12 cái bút chì. Hà có nhiều hơn Minh 3 cái. Hỏi Hà có bao nhiêu cái ?

Tóm tắt

Minh :…. bút chì

Hà có nhiều hơn :…..bút chì

Hà có :…..bút chì ?

Bài giải

Số bút chì của Hà có là :

…… + ……= …..

Đáp số :………….

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345
Đáp ánBAACC

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số bị trừ

36

53

55

17

15

65

14

87

12

Số trừ

22

12

24

8

8

42

8

31

5

Hiệu

14

41

31

9

7

23

6

56

7

Số hạng

46

43

7

7

20

41

6

8

34

Số hạng

32

12

4

6

45

42

9

9

25

Tổng

78

55

11

13

65

83

15

17

59

Bài 2. Nối:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3. Một trang trại có 16 con lợn mẹ, 23 con lợn con . Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con lợn mẹ và lợn con?

Tóm tắt

Bài giải

Có: 16 lợn mẹ

Số con lợn mẹ và lợn con là:

Có : 23 lợn con

16 + 23 = 39 (con)

Có tất cả: ? con lợn.

Đáp số: 39 con

Bài 4. Minh có 12 cái bút chì. Hà có nhiều hơn Minh 3 cái. Hỏi Hà có bao nhiêu cái ?

Tóm tắt

Minh : 12 bút chì

Hà có nhiều hơn: 3 bút chì

Hà có : ? bút chì

Bài giải

Số bút chì của Hà có là:

12 + 3 = 15 (bút)

Đáp số: 15 bút

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. Download.vn liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 1.282
Sắp xếp theo