Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 21 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 21 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 21

Bài 1. Số?

Phép chia

18 : 2 = 9

30 : 5 = 6

24 : 2 = 12

10 : 5 = 2

Số bị chia

18

Số chia

2

Thương

9

Bài 2. Tính nhẩm

4 : 2 = …..

14 : 2 = ….

20 : 5 = ….

6 : 2 = ….

18 : 2 = ….

25 : 5 = ….

10 : 2 = ….

10 : 5 = ….

35 : 5 = ….

12 : 2 = ….

15 : 5 = ….

40 : 5 = ….

Bài 3. Số?

Số bị chia

20

8

45

16

14

35

50

20

Số chia

5

2

5

2

2

5

5

2

Thương

4

Bài 4. Số?

- Số bị chia là 6, số chia là 2, thương là

- Số bị chia là 12, số chia là 2, thương là

- Số bị chia là 20, số chia là 5, thương là

- Số bị chia là 45số chia là 5, thương là

Bài 5.

a) Có 12 quả cam, chia đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

b) Xếp 16 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu đĩa?

Bài 6. Đội cờ vua lớp em có 10 bạn chia đều thành 5 nhóm để chơi cờ với nhau. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Bài 7. Cô Lan hái được 30 bông hoa hồng. Cô Lan bó thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa hồng?

Bài 8. Điền dấu >; <; = ?

5 …. 10 : 2

18 : 2 …. 8

6 ….. 14 : 2

6 …. 40 : 5

15 : 5 …. 4

7 ….. 35 : 5

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 21

Bài 1. Số?

Phép chia

18 : 2 = 9

30 : 5 = 6

24 : 2 = 12

10 : 5 = 2

Số bị chia

18

302410

Số chia

2

525

Thương

9

6122

Bài 2. Tính nhẩm

4 : 2 = 2

14 : 2 = 7

20 : 5 = 4

6 : 2 = 3

18 : 2 = 9

25 : 5 = 5

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

35 : 5 = 7

12 : 2 = 6

15 : 5 = 3

40 : 5 = 8

Bài 3. Số?

Số bị chia

20

8

45

16

14

35

50

20

Số chia

5

2

5

2

2

5

5

2

Thương

4

498771010

Bài 4. Số?

- Số bị chia là 6, số chia là 2, thương là 3

- Số bị chia là 12, số chia là 2, thương là 6

- Số bị chia là 20, số chia là 5, thương là 4

- Số bị chia là 45 số chia là 5, thương là 9

Bài 5.

a)

Mỗi đĩa có số quả cam là: 12 : 2 = 6 (quả cam)

Đáp số: 6 quả cam

b)

Số đĩa xếp được là:

16 : 2 = 8 (đĩa)

Đáp số: 8 đĩa

Bài 6.

Mỗi nhóm có số bạn là:

10 : 5 = 2 (bạn)

Đáp số: 2 bạn

Bài 7. 

Số bó hoa hồng là:

30 : 5 = 6 (bó)

Đáp số: 6 bó

Bài 8. Điền dấu >; <; = ?

5 = 10 : 2

18 : 2 > 8

6 < 14 : 2

6 < 40 : 5

15 : 5 < 4

7 = 35 : 5

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Đồng thời toàn bộ các đề thi, văn mẫu Download liên tục cập nhật cho các em tham khảo và tiện theo dõi.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.995
Sắp xếp theo