Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 5 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 5 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bảng cộng (qua 10)

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 2: Tính nhẩm

7 + 6 = ....

5 + 9 = ....

8 + 7 = ...

9 + 5 =....

4 + 9 =....

6 + 8 =...

Bài 3: Số?

Số hạng

6

9

7

3

6

2

Số hạng

9

3

4

8

5

9

Tổng

Bài 4: Nối ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 5: Số

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 6: Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Đáp án

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây

Bài tập Toán lớp 2 cuối tuần KNTT Tuần 5

Bài 2: Tính nhẩm

7 + 6 = 13

5 + 9 = 14

8 + 7 = 15

9 + 5 = 14

4 + 9 = 13

6 + 8 = 14

Bài 3: Số?

Số hạng

6

9

7

3

6

2

Số hạng

9

3

4

8

5

9

Tổng

15

12

11

11

11

11

Bài 4: Nối ?

Bài tập Toán lớp 2 cuối tuần KNTT Tuần 5

Bài 5: Số

Bài tập Toán lớp 2 cuối tuần KNTT Tuần 5

Bài 6: Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 1: Việt có 12 que tính, Mai cho Việt thêm 7 que tính. Hỏi Việt có tất cả bao nhiêu que tính?

Đáp án

Việt có tất cả số que tính là: 12 + 7 = 19 (que)

Đáp số: 19 que

Bài 2: Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

Đáp án

Trên cành có tất cả số con chim là

10 + 5 = 15 (con)

Đáp số: 15 con

Bài 3: Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đáp án

Hoa có tất cả số kẹo là:

16 + 3 = 19 (cái kẹo)

Đáp số: 19 cái kẹo

Bài 4: Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi Tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Đáp án

1 chục = 10 quyển vở

Tú có tất cả số quyển vở là

10 + 5 = 15 (quyển)

Đáp số: 15 quyển

Bài 5: Lớp 2B có 34 học sinh, lớp 2B hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

Lớp 2A có số học sinh là:

34 - 4 = 30 (học sinh)

Đáp số 30 học sinh

Bài 6: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?

Đáp án

Tuổi của Nam trong năm nay là:

9 - 2 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7: Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

Đáp án

Quyển vở của Hà còn lại là:

96 - 42 = 54 (trang)

Đáp số: 54 trang

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 321
  • Lượt xem: 3.363
  • Dung lượng: 414,2 KB
Sắp xếp theo