Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 34 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 34 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

Bài 2.

a) Nối để tìm cà rốt cho thỏ (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Con thỏ ghi số …….. có nhiều cà rốt nhất.

- Con thỏ ghi số …. có ít cà rốt nhất.

Bài 3. Nam đã trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cây như hình dưới đây. Với 6 cây, em hãy trồng thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cây. Em hãy vẽ hình thể hiện cách trồng đó (mỗi ● là 1 cây)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

- Độ dài đường gấp khúc AMD là: …cm + …cm = …cm

- Độ dài đường gấp khúc ABCD là: …cm × …cm = …cm

- Đường gấp khúc ABCD dài hơn đường gấp phúc AMD là: ….cm.

Bài 5. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

3 × 6 = ……………………….

6 × 4 = ……………………….

Bài 6. Số?

3 × ..... = 9

6 : ......= 2

6 × ..... = 24

30 : ...... = 5

4 × 5 = 5 × .....

3 ×..... = 3 + .....

Bài 7.

a) Lắp mỗi xe đạp cần 2 bánh xe. Hỏi lắp 8 xe đạp cần bao nhiêu bánh xe?

b) Cô giáo có 40 cuốn vở, cô giáo tặng đều cho 5 bạn đạt thành tích học tập xuất sắc trong tháng. Hỏi mỗi bạn được tặng bao nhiêu cuốn vở?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

D. 9

Bài 2.

a) Nối để tìm cà rốt cho thỏ (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Con thỏ ghi số 5 x 42 x 10 có nhiều cà rốt nhất.

- Con thỏ ghi số 10 : 2; 5 x 1; 25 : 5 có ít cà rốt nhất.

Bài 3. Nam đã trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cây như hình dưới đây. Với 6 cây, em hãy trồng thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cây. Em hãy vẽ hình thể hiện cách trồng đó (mỗi ● là 1 cây)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

- Độ dài đường gấp khúc AMD là: 9 cm + 4 cm = 13 cm

- Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 5 cm × 3 cm = 15cm

- Đường gấp khúc ABCD dài hơn đường gấp phúc AMD là: 2 cm.

Bài 5. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24

Bài 6. Số?

3 × 3 = 9

6 : 3 = 2

6 × 4 = 24

30 : 6 = 5

4 × 5 = 5 × 4

3 × 2 = 3 + 3

Bài 7.

a) Lắp mỗi xe đạp cần 2 bánh xe. Hỏi lắp 8 xe đạp cần bao nhiêu bánh xe?

Lắp 8 xe cần:

8 x 2 = 16 (bánh)

Đáp số: 16 banh xe

b) Cô giáo có 40 cuốn vở, cô giáo tặng đều cho 5 bạn đạt thành tích học tập xuất sắc trong tháng. Hỏi mỗi bạn được tặng bao nhiêu cuốn vở?

Số cuốn vở mỗi bạn được tặng là:

40 : 5 = 8 (cuốn)

Đáp số: 8 cuốn

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 158
  • Dung lượng: 518,6 KB
Sắp xếp theo