Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 19 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 19 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19

Bài 1. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu)

Ta có:

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy: 2 x 5 = 10.

4 x 3 = ……………….. = ………., vậy: …………………………

3 x 5 = ………………...= ………., vậy: …………………………

5 x 2 = …………………= ………., vậy: ………………………...

Bài 2. Viết phép nhân thích hợp

a)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách KNTT Tuần 19

b)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách KNTT Tuần 19

Bài 3. Số?

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

5 × 4 = 20

5

4

20

6 × 5 = 30

7 × 4 = 28

8 × 8 = 64

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Phép nhân 2 × 4 = 8 có các thừa số là ………… và tích là ……………

Phép nhân 2 × 7 = 14 có các thừa số là ………… và tích là ……………

Phép nhân 4 × 6 = 24 có các thừa số là ………… và tích là ……………

Phép nhân 8 × 5 = 40 có các thừa số là ………… và tích là ……………

Bài 5. Số?

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

2

3

6

1

4

8

7

Tích

Bài 6. Tính nhẩm

2 × 1 = ….

2 × 3 = …..

2 × 2 = ……

2 × 5 = ……

2 × 4 = ….

2 × 8 = …..

2 × 6 = ……

2 × 9 = ……

Bài 7. Mỗi túi có 5 quả táo. Hỏi 4 túi như thế có tất cả bao nhiêu quả táo?

a) Viết phép cộng để giải bài toán:

…. + …. + ….. + ….. = ….. (quả)

a) Viết phép nhân để giải bài toán:

….. + ….. = ….. (quả)

Bài 8. Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 5 bàn có tất cả bao nhiêu bạn?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19

Bài 1. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu)

Ta có:

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy: 2 x 5 = 10.

4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12, vậy: 4 x 3 = 12

3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15, vậy: 3 x 5 = 15

5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy: 5 x 2 = 10

Bài 2. Viết phép nhân thích hợp

a)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách KNTT Tuần 19

b)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách KNTT Tuần 19

Bài 3. Số?

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

5 × 4 = 20

5

4

20

6 × 5 = 30

6

5

30

7 × 4 = 28

7

4

28

8 × 8 = 64

8

8

64

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Phép nhân 2 × 4 = 8 có các thừa số là 2 và 4 tích là 8

Phép nhân 2 × 7 = 14 có các thừa số là 2 và 7 tích là 14

Phép nhân 4 × 6 = 24 có các thừa số là 4 và 6 tích là 24

Phép nhân 8 × 5 = 40 có các thừa số là 8 và 5 tích là 40

Bài 5. Số?

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

2

3

6

1

4

8

7

Tích

4

6

12

2

8

16

14

Bài 6. Tính nhẩm

2 × 1 = 2

2 × 3 = 6

2 × 2 = 4

2 × 5 = 10

2 × 4 = 8

2 × 8 = 16

2 × 6 = 12

2 × 9 = 18

Bài 7. Mỗi túi có 5 quả táo. Hỏi 4 túi như thế có tất cả bao nhiêu quả táo?

a) Viết phép cộng để giải bài toán:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (quả)

a) Viết phép nhân để giải bài toán:

5 x 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Bài 8. Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 5 bàn có tất cả bao nhiêu bạn?

5 bàn có số bạn là:

2 x 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Đồng thời toàn bộ các đề thi, văn mẫu Download liên tục cập nhật cho các em tham khảo và tiện theo dõi.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.395
Sắp xếp theo