Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 20 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 20 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 20

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tích của hai thừa số 2 và 7 là:

A. 21

B. 14

C. 16

D. 18

Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 l × 8 là:

A. 48

B. 42

C. 40

D. 40 l

Câu 3. Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa, khi đó 5 đôi đũa có số chiếc đũa là:

A. 20 chiếc

B. 10 chiếc

C. 7 chiếc

D. 15 chiếc

Câu 4. Một bông hoa có 5 cánh. Vậy 6 bông hoa có số cánh hoa là:

A. 20 cánh

B. 40 cánh

C. 30 cánh

D. 25 cánh

Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 8 = 10 , thừa số là:

A. 5 và 8

B. 5 và 10

C. 10 và 5

D. 5,8, 10

Câu 6. Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Số cần điền vào ô trống là:

A. 2

B. 6

C. 10

Câu 7. Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3. Tích là:

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 8. Trong phép nhân: 2 x 7 = 14, thừa số là:

A. 2,7

B. 2, 14

C. 14

D. 7, 14

Câu 9. Chuyển phép nhân 3 x 4 thành các số hạng bằng nhau là:

A. 4 + 4 + 4

B. 3 + 4

C. 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3 + 3

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Bài 2. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo ?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là:

……….. x ………= ………. ( quả )

Đáp số ….. quả

Bài 3. Viết phép cộng sau đó chuyển thành phép nhân tương ứng ở mỗi hình:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 20

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tích của hai thừa số 2 và 7 là:

B. 14

Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 l × 8 là:

D. 40 l

Câu 3. Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa, khi đó 5 đôi đũa có số chiếc đũa là:

B. 10 chiếc

Câu 4. Một bông hoa có 5 cánh. Vậy 6 bông hoa có số cánh hoa là:

A. 20 cánh

B. 40 cánh

C. 30 cánh

D. 25 cánh

Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 8 = 10, thừa số là:

A. 5 và 8

Câu 6. Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Số cần điền vào ô trống là:

A. 2

C. 10

Câu 7. Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3. Tích là:

B. 6

Câu 8. Trong phép nhân: 2 x 7 = 14, thừa số là:

A. 2,7

Câu 9. Chuyển phép nhân 3 x 4 thành các số hạng bằng nhau là:

D. 3 + 3 + 3 + 3

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Bài 2. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo ?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là:

4 x 5 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Bài 3. Viết phép cộng sau đó chuyển thành phép nhân tương ứng ở mỗi hình:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 CTST

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 09
  • Lượt xem: 359
Sắp xếp theo