Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 25 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 25 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 25

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số tròn chục liền sau số 165 là:

A. 170
B. 160
C. 180
D. 190

Câu 2. Số nhỏ nhất trong các số 780, 804, 197, 122, 180, 110 là:

A. 110
B. 804
C. 122
D. 780

Câu 3. Nối vào ô trống kết quả phép tính thích hợp:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Câu 4: a) Các số 475; 430; 355; 543; 745 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 475; 430; 355; 543; 745
B. 745 ; 543;475; 430; 355
C. 355; 430; 475; 543; 745
D. 745 ; 543; 430; 475; 355

b) Trong các số trên số tròn chục là:

A. 355
B. 475
C. 543
D. 430

Câu 5. Số “tám trăm linh bảy” viết là:

A. 8007
B. 870
C. 807
D. 877

Câu 6. Điền Đ, S vào ô trống:

a. 110 = 1 + 1 + 0

b. 110 = 100 + 1 + 0

c. 110 = 100 + 10

Câu 7. Cho dãy số: 100; 300; 500;.......;....... Hai số tiếp theo cần điền vào dãy số là:

A. 600; 700
B. 700; 800
C. 600; 800
D. 700; 900

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1 và:

a) Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 1 đơn vị, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm 1 đơn vị :

b) Chữ số hàng chục là số liền trước chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị là số liền sau chữ số hàng trăm: …………………………………………………………………………

c) Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 3 đơn vị nhưng kém chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị: …………………………………………………………………………………………

Bài 2. Nối để tìm hạt dẻ cho sóc:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Bài 3. Điền vào chỗ chấm:

a. Có …….. số tròn chục lớn hơn 80 và bé hơn 130, đó là: ………………………………

b. Từ 100 đến 200 có …… số tròn chục lớn hơn 160, đó là: …………………………….

c. Từ 111 đến 200 có ……. số tròn chục.

d. Sắp xếp các số tròn chục từ 111 đến 200 theo thứ tự giảm dần:

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4. Dựa vào bảng số của Gấu, hãy tìm các con số bí ẩn điền vào bảng của Thỏ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 25

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số tròn chục liền sau số 165 là:

A. 170

Câu 2. Số nhỏ nhất trong các số 780, 804, 197, 122, 180, 110 là:

A. 110

Câu 3. Nối vào ô trống kết quả phép tính thích hợp:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Câu 4: a) Các số 475; 430; 355; 543; 745 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

B. 745 ; 543;475; 430; 355

b) Trong các số trên số tròn chục là:

D. 430

Câu 5. Số “tám trăm linh bảy” viết là:

C. 807

Câu 6. Điền Đ, S vào ô trống:

a. 110 = 1 + 1 + 0 S

b. 110 = 100 + 1 + 0 S

c. 110 = 100 + 10 Đ

Câu 7. Cho dãy số: 100; 300; 500;.......;....... Hai số tiếp theo cần điền vào dãy số là:

D. 700; 900

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1 và:

a) Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 1 đơn vị, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm 1 đơn vị : 120

b) Chữ số hàng chục là số liền trước chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị là số liền sau chữ số hàng trăm: 102

c) Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 3 đơn vị nhưng kém chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị:  144

Bài 2. Nối để tìm hạt dẻ cho sóc:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Bài 3. Điền vào chỗ chấm:

a. Có 4 số tròn chục lớn hơn 80 và bé hơn 130, đó là: 90; 100; 110; 120

b. Từ 100 đến 200 có 3 số tròn chục lớn hơn 160, đó là: 170; 180; 190

c. Từ 111 đến 200 có 8 số tròn chục, đó là: 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190

d. Sắp xếp các số tròn chục từ 111 đến 200 theo thứ tự giảm dần:

200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 120

Bài 4. Dựa vào bảng số của Gấu, hãy tìm các con số bí ẩn điền vào bảng của Thỏ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 25

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 925
Sắp xếp theo