Tiếng Anh 7 Unit 7: Communication Soạn Anh 7 trang 75 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Communication trang 75 sách Cánh diều bài What’s for dinner trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 7 lớp 7 trang 75 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần Communication từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Communication trang 75 mời các bạn cùng đón đọc.

Unit 7 Lớp 7 Communication trang 75 - Explorer English

Find the differences: Work with a partner. Student A: Look at the photo below. Student B: Look at the photo on page 135. Take turns asking and answering questions to find six differences. Circle them.

(Tìm sự khác biệt: Làm việc với bạn cùng nhóm. Học sinh A: Nhìn vào bức tranh dưới đây. Học sinh B: Nhìn vào bức tranh 135. Lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm ra sáu sự khác nhau)

Student A:

Student B:

Answer

Student A: Are there any apples on the table?

Student B: No, there aren’t

Student A: Are there any bananas on the table?

Student B: No, there aren’t

Student A: Is there any milk on the table?

Student B: No, there isn’t

Student A: Is there any orange juice on the table?

Student B: No, there isn’t

Student A: Are there any French fries on the table?

Student B: No, there aren’t

Dịch

Học sinh A: Có quả táo nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có chuối nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có sữa nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có nước cam nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có món khoai tây chiên nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 02
  • Dung lượng: 148 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo