Tiếng Anh 7 Unit 6: The real world Soạn Anh 7 trang 62 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 6 The real world giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 62 sách Cánh diều bài I really like electronic music trước khi đến lớp.

Soạn The real world Unit 6 lớp 7 trang 62 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 6: The real world trang 62 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 6 Lớp 7 The real world 62 - Explorer English

Your brain on music

Does music make you cry or feel happy? Most people agree on what music sounds “happy” and what sounds “sad”. But no one really understands why music makes us feel different emotions. Researchers say that music makes our brain active. It makes our brain “feel happy”. This explains the importance of music in cultures all over the world.

Hướng dẫn dịch

Âm nhạc có làm bạn khóc hay cảm thấy hạnh phúc không? Hầu hết mọi người đều đồng ý về âm nhạc nào nghe "vui" và âm nhạc nào nghe "buồn". Nhưng không ai thực sự hiểu tại sao âm nhạc lại khiến chúng ta có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các nhà nghiên cứu nói rằng âm nhạc làm cho não của chúng ta hoạt động. Nó làm cho não của chúng ta "cảm thấy hạnh phúc". Điều này giải thích tầm quan trọng của âm nhạc trong các nền văn hóa trên toàn thế giới.

Câu A

Listen to the music. Check the feeling you think each pieces represents. Then compare results as a class. (Nghe nhạc. Dựa vào cảm giác của mình, bạn nghĩ mỗi phần thể hiện cái gì. Sau đó, so sánh kết quả với lớp.)

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

Câu B

Do an experiment. As a class, create a list of ten random words. Then get into two groups.

Group 1: Remember the words on the list by reading them.

Group 2: Remember the words on the list by signing them.

Use any song you know. Cover the list and say the words in order. Count the number of words people in each group remembered correctly.

(Làm một cuộc thử nghiệm. Là một lớp, hãy tạo một danh sách gồm mười từ ngẫu nhiên. Sau đó nhận được thành hai nhóm.

Nhóm 1: Ghi nhớ các từ trong danh sách bằng cách đọc chúng.

Nhóm 2: Ghi nhớ các từ trong danh sách bằng cách ký tên. Sử dụng bất kỳ bài hát nào bạn biết.

Che danh sách và nói các từ theo thứ tự. Đếm số từ mà mọi người trong mỗi nhóm nhớ chính xác.)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 12
  • Dung lượng: 103,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo