Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập cuối kì 1 môn KHTN 7 năm 2022 - 2023

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích mà Download.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 7 tham khảo.

Đề cương ôn thi cuối kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 7 bao gồm một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ôn tập. Thông qua đề cương ôn thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 1 lớp 7 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng tải tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

I. Trắc nghiệm cuối kì 1 Khoa học tự nhiên 7

Câu 1: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và

A. mang điện tích dương.
B. mang điện tích âm.
C. trung hòa về điện
D. có thể mang điện hoặc không mang điện.

Câu 2: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt

A. p và n.
B. n và e
C. e và p
D. n, p và e

Câu 3: Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. neutron và electron
B. proton và neutron
C. proton và electron
D. electron, proton và neutron.

Câu 4: Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

A. neutron, electron.
B. proton, electron.
C. proton, neutron, electron.
D. proton, neutron.

Câu 5: Trong một nguyên tử

A. số proton = số neutron.
B. số electron = số neutron.
C. số electron = số proton.
D. số electron = số proton + số neutron.

Câu 6: Nguyên tử Fluorine có điện tích hạt nhân là +9. Số electron lớp ngoài cùng của Fluorine là:

A. 2
B. 5
C. 7
D. 8

Câu 7: Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử Sắt có 26p. Số hạt mang điện trong nguyên tử Sắt nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số hạt Neutron có trong hạt nhân là:

A. 26
B. 30
C. 48
D. 56 .

Câu 9: Chu kì là

A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron lớp ngoài cùng.
B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó cùng số lớp electron.
C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron.
D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng tính chất hóa học.

Câu 10: Nhóm nguyên tố là

A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron lớp ngoài cùng.
B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron.
C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron.
D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng tính chất vật lý.

Câu 11: Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không cho biết

A. số hiệu nguyên tử.
B. kí hiệu hóa học.
C. tên nguyên tố.
D. số lớp electron.

Câu 12: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của

A. điện tích hạt nhân.
B. khối lượng nguyên tử
C. hóa trị
D. kí hiệu hóa học.

Câu 13: Biết số thứ tự của nguyên tố X là 13. Nguyên tố này thuộc nhóm nào dưới đây?

A. IA.
B. IIA.
C. IIIA.
D. IVA.

Câu 14: Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có tính chất gần giống nhau vì

A. vỏ electron nguyên tử của các nguyên tố có số electron như nhau.
B. có số lớp electron như nhau.
C. có số electron ở lớp ngoài cùng như nhau.
D. có số nơtron như nhau.

Câu 15: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng

A. khối lượng nguyên tử.
B. số nơtron
C. số proton
D. số nơtron và proton.

Câu 16: Nguyên tố X có Z=15. Nguyên tố đó thuộc chu kỳ mấy?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 17: Đơn chất là những chất tạo nên từ

A. hai nguyên tố hóa học trở lên.
B. một nguyên tố hóa học.
C. một nguyên tử.
D. hai nguyên tử trở lên.

Câu 18: Hợp chất là những chất tạo nên từ

A. hai nguyên tố hóa học trở lên, trong đó có một nguyên tố là oxi.
B. một nguyên tố hóa học.
C. hai nguyên tố hóa học trở lên.
D. hai nguyên tử trở lên.

Câu 19: Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm

A. một số nguyên tử liên kết với nhau.
B. một số nguyên tố hóa học liên kết với nhau.
C. một nguyên tử kim loại liên kết với một nguyên tử phi kim.
D. một nguyên tử oxi liên kết với một nguyên tử phi kim.

Câu 20: Khối lượng phân tử của khí metan (biết phân tử metan gồm 1 nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H) là

A. 12 amu.
B. 14 amu.
C. 16 amu.
D. 18 amu.

Câu 21: Chất nào sau đây có khối lượng phân tử là 158 amu?

A. Nitric acid, biết phân tử gồm 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O liên kết nhau.
B. Nước, biết phân tử gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O.
C. Khí oxi, biết phân tử gồm 2 nguyên tử O.
D. Thuốc tím (potassium permanganate), biết phân tử gồm 1 nguyên tử K, 1 nguyên tử Mn và 4 nguyên tử O liên kết với nhau.

Câu 22: Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại có khuynh hướng

A. nhận thêm electron.
B. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể
C. nhường bớt electron.
D. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

Câu 23: Liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung, gọi là

A. liên kết ion.
B. liên kết cộng hoá trị.
C. liên kết kim loại.
D. liên kết hiđro.

Câu 24: Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị

A. số nguyên tử của nguyên tố (hay số nhóm nguyên tử) đó trong hợp chất.
B. khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) với nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác.
C. khối lượng của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) đó trong hợp chất.
D. phần trăm khối lượng của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) đó trong hợp chất.

Câu 25: Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo

A. hóa trị của O làm đơn vị và hóa trị của H là hai đơn vị.
B. hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là ba đơn vị.
C. hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.
D. hóa trị của O làm đơn vị và hóa trị của H là ba đơn vị.

Câu 26. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?

A. Oxygen.
B. Carbon dioxide.
C. Chất dinh dưỡng.
D. Vitamin.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp?

A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.

Câu 28. Quá trình hô hấp có ý nghĩa

A. đảm bảo sự cân bằng oxygen và carbon dioxide trong khí quyển.
B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể sinh vật.
C. làm sạch môi trường.
D. chuyển hóa carbon dioxide thành oxygen.

Câu 29. Ở người, sự trao đổi khí giữa môi trường và mạch máu diễn ra ở đâu?

A. Phế nang.
B. Phế quản.
C. Khí quản.
D. Khoang mũi.

Câu 30 Nước và muối khoáng từ môi trường ngoài được rễ hấp thụ nhờ

A. lông hút.
B. vỏ rễ.
C. mạch gỗ.
D. mạch rây.

Câu 31. Mẫu vật trong thí nghiệm chứng minh tính hướng tiếp xúc của thực vật thường là loại cây nào sau đây?

A. Cây lúa.
B. Cây ngô.
C. Cây lạc.
D. Cây mướp.

Câu 32 Những cây lá không có màu xanh lục như cây tía tô, cây huyết dụ vẫn có khả năng quang hợp vì

A. thân cây chứa diệp lục có khả năng quang hợp.
B. lá cây vẫn chứa diệp lục có khả năng quang hợp.
C. lá cây có chứa các sắc tố khác có khả năng quang hợp vào ban đêm.
D. thân cây có chứa các sắc tố khác có khả năng quang hợp vào ban đêm.

Câu 33. Ở hiện tượng cảm ứng bắt mồi của cây gọng vó, đâu là tác nhân kích thích từ môi trường?

A. Âm thanh của con mồi phát ra.
B. Nhiệt độ do con mồi phát ra.
C. Cử động của con mồi.
D. Mùi hương do con mồi tiết ra.

II. Câu hỏi tự luận học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 7

Câu 1: Nguyên tử A có tổng số hạt là 40. Biết trong hạt nhân nguyên tử A có điện tích hạt nhân là +13.

a. Xác định số proton, neutron và electron có trong nguyên tử A.

b. Tính khối lượng nguyên tử A

c. Vẽ mô hình cấu tạo nguyên tử A.

d. Nguyên tử A thuộc nguyên tố hóa học nào? chu kỳ mấy; nhóm mấy? Tại sao?

Câu 2: Điền các số thích hợp vào các ô còn trống để hoàn thành bảng sau:

Tên nguyên tố

KHHH

Số hiệu nguyên tử

K/lượng nguyên tử

Số proton

Số neutron

Số electron

Sự sắp xếp e trong các lớp

Hydrogen

Oxygen

Carbon

sodium

Câu 3: Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tính số hạt từng loại.

Câu 4: Đơn chất magnesium và đơn chất chlorine phản ứng với nhau tạo thành hợp chất magnesium chloride, là hợp chất có cấu trúc tinh thể.Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành lên kết ion trong hợp chất MgCl2 từ các nguyên tử Mg và Cl. Cho biết số proton trong hạt nhân của Mg là 12 và của Cl là 17.

Câu 5: Công thức hóa học của phosphoric acid là H3PO4.

Nêu những điều em biết được về phosphoric acid?

Nhóm PO4có hóa trị bao nhiêu?

Câu 6:

a. Xác định hóa trị của các nguyên tố (nhóm nguyên tử) trong hợp chất: HCl, H2S, NH3, CH4, H2SO4.

b. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất: CO, CO2, Na2O, N2O5.

Câu 7: Lập công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của hợp chất được tạo thành bởi:

a. K và Cl (I); Ba và S (II); Al và O.

b. K và nhóm SO4; Ba và nhóm NO3; Mg và nhóm CO3.

Câu 8: Hãy lập công thức hóa học và tính thành phần phần trăm về khối lượng các các nguyên tố có trong hợp chất được tạo thành bởi:

a. Iron (sắt) hóa trị III và chlorine hóa trị I

b. Sodium (natri) hóa trị I và oxygen hóa trị II.

c. Calcium hóa trị II và nhóm nguyên tử CO3hóa trị II.

Câu 9: Cho biết công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố X và O; Y và Hlần lượt là XO và YH3. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất X với Y, biết X và Y có hóa trị bằng hóa trị của chúng trong các chất XO và YH3.

Câu 10: Xác định thành phần phần trăm của các nguyên tố có trong các hợp chất sau:

a. Si và O trong hợp chất SiO2(là thành phần chính của thủy tinh).

b. Na và Cl trong hợp chất NaCl (muối ăn)

Câu 11:. Biết khối lượng của oxi chiếm 25,8% khối lượng phân tử của hợp chất tạo bởi Sodium và oxygen và khối lương phân tử của hợp chất bằng 62 amu. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên?

Câu 12: Tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố Carbon và Hydrogen trong hợp chất methane luôn không đổi là 3:1. Hãy lập công thức hóa học của khí methane, biết khối lượng nguyên tử của C = 12; H = 1.

Câu 13: Nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z lần lượt có 8, 17, và 11 electron. Nguyên tử neon và argon lần lượt có 10 và 18 electron.

a. Xác định công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành từ các nguyên tử của các nguyên tố sau: X và Z; Y và Z; X với X.

b. Kiểu liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong các hợp chất trên là liên kết gì?

c. Dự đoán hai tính chất của hợp chất được tạo thành trong trường hợp X và Z; Y và Z.

Câu 14: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo thành bởi N hóa trị III và H. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố N trong hợp chất vừa tạo thành.

Bài 2 (1 điểm): Giả sử nhà em ở gần quán hát karaoke. Tiếng ồn phát ra vào mỗi tối lúc em chuẩn bị học bài ảnh hướng đến học tập của em. Em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra quán hát karaoke đó?

Câu 15: Phân tích mối quan hệ giữa quá trình quang hợp và quá trình hô hấp tế bào.

Câu 16. a. Vì sao chúng ta cần uống nhiều nước khi trời nóng hoặc khi vận động mạnh?

b. Tất cả các con ve sầu non (ấu trùng) sau khi nở sẽ chui xuống đất, khi trưởng thành sẽ chui ra và leo lên cây để lột xác. Đây là tập tính bẩm sinh hay học được của ve sầu? Giải thích.

Câu 17: Xác định vị trí nguyên tố A trong bảng tuần hoàn. Biết hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12.

Câu 18: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo thành bởi magnesium hóa trị II và oxygen. Mô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử vừa thiết lập.

Câu 19

a. Trong các vật sau đây, em hãy phân loại vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém: cửa kính, tường gạch, trần bê tông, rèm nhung, chăn bông.

b. Chiếu một tia sáng lên mặt gương ta thu được một tia phản xạ tạo với gương một góc 500. Góc tới có giá trị bao nhiêu?

c. Đặt một viên pin song song với mặt gương và cách mặt gương một khoảng 2 cm. Ảnh của viên pin tạo bởi gương và cách mặt gương một khoảng là bao nhiêu?

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16
  • Lượt xem: 44
  • Dung lượng: 152,4 KB
Sắp xếp theo