Tiếng Anh 8 Unit 1: Language focus Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 13

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Language focus giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Fads and fashions trang 13 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language focus Unit 1 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book 8. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 1 Language focus trang 13 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Language focus

Bài 1

Study the sentences from the interview on page 12. Then choose the correct answers to complete the rules.

(Nghiên cứu các câu từ bài phỏng vấn trang 12. Sau đó chọn câu trả lời đúng để hoàn thành các quy tắc.)

People used to watch the best pole-sitters.

Before, people didn't use to have smartphones.

Did people really use to buy pet rocks?

RULES

1. We use used to + infinitive when we talk about a regular action or state in the past which we do / don't do now.

2. The negative form is didn't use to/didn't used to.

3. The question form is Did...use to/Did used to.

Gợi ý đáp án

1. don’t do

2. didn’t use to

3. Did…use to

Bài 2

Complete the online article with the words in the box.

(Hoàn thành bài viết trực tuyến với những từ cho trong khung.)

didn't                  to                   use                       used                         used

In the 1920s, dance marathons used to be popular in the USA. People 1_______ to compete for prizes in competitions which lasted for weeks. People 2_______ use to dance perfectly all the time, but they always moved their feet. And they didn't 3____­­­___ to dance twenty-four hours a day. They rested for fifteen minutes every hour. The competitors used 4_______ eat twelve times a day for energy.

Gợi ý đáp án

1. used

2. didn’t

3. use

4. to

Bài 3

Look at the pictures of Michael in the past and Michael now. Use the ideas in 1 - 6 to write sentences about his life ten years ago. Use affirmative and negative forms of used to.

(Nhìn vào những bức hình của Michael trong quá khứ và Michael của hiện tại. Sử dụng những ý tưởng từ 1 – 6 để viết các câu về cuộc đời anh ấy mười năm trước. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của used to.)

live in London (sống ở London)

He didn't use to live in London.

1. work in an office

2. have longer hair

3. live in the USA

4. wear smart clothes

5. wear glasses

6. like playing games

Gợi ý đáp án

1. He didn’t use to work in an office.

2. He used to have longer hair.

3. He used to live in the USA.

4. He didn’t use to wear smart clothes.

5. He used to wear glasses.

6. He used to like playing games.

Bài 4

USE IT! Write true and false sentences about your past habits. Use affirmative and negative forms of used to and the words in the box.

(Viết những câu đúng và sai về thói quen trong quá khứ của bạn. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của used to và các từ trong hộp.)

be       be interested in       cry        go                have      like       play        watch

I used to watch cartoons with my sister when was little.

Work in pairs. Read out your sentences. Guess whether your partner's sentences are true or false.

A: I used to watch cartoons with my sister when I was little.

B: What cartons did you to watch?

A: The Minions.

B: I think that's true!

Finished!

Write questions to ask a partner about his/her past habits using Did you use to..? and the topics in exercise 3 on page 11.

(Viết câu hỏi để hỏi một người bạn về thói quen trong quá khứ của anh ấy/cô ấy bằng cách sử dụng Did you use to..? và chủ đề trong bài 3 trang 11.)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 301
  • Dung lượng: 135 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo