Tiếng Anh 8 Unit 6: Speaking Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 64

Giải Tiếng Anh 8 Unit 6: Speaking giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Learn trang 64 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 6 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 6 Speaking trang 64 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 6 Lớp 8: Speaking (trang 64) - Friends Plus

Bài 1

Complete the dialogue with the words in the box. Then watch or listen and check. What's Nell's problem? What does Dalsy advise Nell to do?

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Vấn đề của Nell là gì? Dalsy khuyên Nell làm gì?)

Gợi ý đáp án

1. matter

2. upset

3. difficult

4. anyone

5. worse

6. late

7. right

Neil thinks he isn’t going to pass his engineering course; Daisy says he should talk to someone about it. (Neil nghĩ rằng anh ấy sẽ không vượt qua khóa học kỹ thuật của mình; Daisy nói rằng anh ấy nên nói chuyện với ai đó về điều đó.)

Bài 2

Watch or listen again and underline the phrases Daisy and Nell use to:

(Xem hoặc nghe lại và gạch dưới những cụm từ mà Daisy và Nell dùng để:)

Gợi ý đáp án

1. I’m really concerned ... (Tôi rất quan tâm về...)

I’m really not enjoying ... (Tôi không hứng thú lắm...)

I’m so worried ... (Tôi rất lo lắng về...)

2. What would you do (if you were me)?

3. Don’t panic. (Đừng hoảng.)

My advice is ... (Lời khuyên của tôi là.)

Bài 3

Cover the dialogue in exercise 1 and read the Key Phrases. Which two key phrases aren't in the dialogue?

(Che đoạn đối thoại trong bài tập 1 và đọc Cụm từ Khóa. Hai cụm từ chính nào không có trong đoạn hội thoại?)

Gợi ý đáp án

KEY PHRASES (Cụm từ khóa)

Asking for and giving advice

What should I do?

(Tôi nên làm gì?)

What would you do if you were me?

Have you spoken to (your teachers) about it?

Can you give me any advice?

Don't panic.

You need to (speak to someone).

My advice is to (get help now).

- Two key phrases aren't in the dialogue:

What should I do?

Can you give me any advice?

Bài 4

Work In pairs. Practise the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại.)

Bài 5

USE IT! Work in pairs. Ask for and give advice for each situation. Which piece of advice was the best?

(Làm việc theo cặp. Yêu cầu và đưa ra lời khuyên cho từng tình huống. Lời khuyên nào là tốt nhất?)

Gợi ý đáp án

I cheated in a test. What should I do?

You need to tell your teacher.

1. I cheated in a test.

I cheated in a test. What would you do if you were me?

My advice is to admit the mistake and confess to your teacher.

2. Another student is bullying my best friend.

Another student is bullying my best friend. What should I do?

Have you spoken to teachers about it? You need to report the bullying to your teachers to deal with this problem.

3. I'm always late for school.

I'm always late for school. Can you give me any advice?

You need to prepare your backpack the night before, set an alarm and wake up earlier in the morning.

Bài 6

USE IT! Work in pairs. Read the situation, prepare and practise a new dialogue. Use the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you.

(Làm việc theo cặp. Đọc tình huống, chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới. Sử dụng các cụm từ khóa và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

A: Hi, B. Is anything the matter? You look really tired.

B: I’m really concerned about sleep. I’m not sleeping well and I'm always tired, and I think it's starting to affect my school work.

A: That sounds tough. Have you tried anything to help you sleep better?

B: Not really. I usually listen to music or text my friends until I fall asleep. Can you give me any advice?

A: Well, it's actually been shown that screen time before bed can make it harder to sleep. My advice is to try reading a book or doing something relaxing instead.

B: You’re right. That's a good idea. I’ll give it a try. Thanks for your advice.

A: No problem. Let me know if there's anything else I can do to help.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 85
  • Dung lượng: 127,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo