Tiếng Anh 8 Unit 1: Speaking Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 16

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Speaking giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Fads and fashions trang 16 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 1 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book 8. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 1 Speaking trang 16 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Speaking

Bài 1

Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Hugo think of Sammy's trousers? Why is Hugo buying a shirt?

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Hugo nghĩ gì về quần của Sammy? Tại sao Hugo lại mua một chiếc áo sơ mi?)

decide   expensive    few   weeks    interesting    shirt look    smart             wedding

Hugo: Hi, Sammy.

Sammy: Oh, hi, Hugo.

Hugo: Those are cool trousers.

Sammy: Really? I think they're a bit baggy.

Hugo: They're supposed to be like that. I bought a pair like that a 1_______ ago and they're so comfortable. They look really good.

Sammy: Maybe I'll buy them, then. That's an 2_______ you're wearing.

Hugo: It's not really my style, but I'm going to a 3_______  next week and Mum wants me to wear something 4_______. What do you think of this one?

Sammy: That's better. It's 5_______ though.

Hugo: You're right, it is.

Sammy: But your mum does want you to 6_______ smart.

Hugo: Mmm, true. Why don't I try it on and then 7_______?

Gợi ý đáp án

1. few weeks

2. interesting shirt

3. wedding

4. smart

5. expensive

6. look

7. decide

Bài 2

Cover the dialogue and circle the words in italics in the Key Phrases that Hugo and Sammy use. Watch or listen again and check.

(Che đoạn hội thoại và khoanh tròn các từ in nghiêng trong Cụm từ chính mà Hugo và Sammy sử dụng. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra.)

KEY PHRASES

Shopping for clothes

They look really 1good / well.

They're a bit 4baggy / tight.

What do you think 3about / of this one?

It's (not) really my 4interest / style.

It's 5expensive / comfortable, though.

Why don't you try it 6on / out.

Gợi ý đáp án

1. good2. baggy3. of
4. style5. expensive6. on

Bài 3

Work in pairs. Practise the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đoạn hội thoại.)

Bài 4

PRONUNCIATION: /u:/ and /ʊ/. Listen and repeat. Which sound, /u:/ or /ʊ/, has each word got?

(PHÁT ÂM: /u:/ và /ʊ/. Lắng nghe và lặp lại. Mỗi từ có âm nào, /u:/ hoặc /ʊ/?)

1. blue3. cool5. good
2. look4. shoes6. suit

Gợi ý đáp án

/ʊ/

/uː/

3. good /ɡʊd/(tốt, tuyệt)

4. look /lʊk/ (trông, nhìn)

6. suit /st/(âu phục)

1. blue /bl(màu xanh dương / xanh lam)

2. cool /kl/ (ngầu)

5. shoes /ʃ/(giày)

Bài 5

Work in pairs. Ask and answer questions about the items below. Use the key phrases.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các món đồ dưới đây. Sử dụng các cụm từ khóa.)

What do you think of these boots?

They look really good!

Gợi ý đáp án

A: Why don’t you try this indigo jacket on?

B: It’s not really my style.

A: What do you think of these sneakers?

B: They look really good. They’re expensive, though.

A: Why don’t you try this suit?

B: It’s a bit tight!

Bài 6

USE IT! Work in pairs. Read the situation. Then prepare and practise a new dialogue using the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you.

(Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Sau đó chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng các cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn.)

Student A: You see a friend in a shop. He/ She asks for your opinion. You're not sure, so you show your friend something different.

Student B: You meet a friend in a shop. You want his/her opinion on something you're thinking of buying. Listen to your friend's suggestion. You think it's too expensive, so suggest going to another shop.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 89
  • Dung lượng: 147,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo