Tiếng Anh 8 Unit 2: Vocabulary and listening Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 22

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2: Vocabulary and listening giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Sensations trang 22 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary and listening Unit 2 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 2 Vocabulary and listening trang 22 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2: Vocabulary and listening

Bài 1

Nối adjectives 1-6 with the extreme adjectives in blue in the questionnaire. Then listen and check.

(Ghép các tính từ từ 1-6 với các tính từ mức độ cao màu xanh lam trong bảng câu hỏi. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Bài nghe

1. fantastic (tuyệt vời)

2. interesting (thú vị)

3. tasty (ngon)

4. scary (đáng sợ)

5. horrible (kinh khủng)

6. tired (mệt mỏi)

Example: 1. fantastic - wonderful

(Ví dụ: 1. tuyệt vời)

Feelings questionnaire

1. Name the two most delicious and the two most disgusting things that you've ever eaten.

2. What's the most wonderful place that you can remember?

3. Have you ever felt totally exhausted? Why?

4. Have you ever touched a weird or fascinating animal? What was it like?

5. Have you ever been on a really terrifying ride at a theme park?

Gợi ý đáp án

1. fantastic – wonderful (kỳ diệu)

2. interesting – fascinating (thú vị)

3. tasty – delicious (ngon)

4. scary – terrifying (đáng sợ)

5. horrible – disgusting (kinh khủng)

6. tired – exhausted (mệt mỏi)

Bài 2

Listen and order photos A-C. Which questions from the questionnaire are the people answering?

(Nghe và sắp xếp thứ tự ảnh A-C. Mọi người đang trả lời những câu hỏi nào từ bảng khảo sát?)

Bài nghe:

1

Nina: No, I haven't, but I've ridden an alpaca.

John: You've ridden an alpaca, Nina? Seriously? When was that?

Nina: Erm... let me think. Yes, I rode the alpaca when I was six years old.

John: Weren't you scared? What are they like to touch? Did it smell really disgusting?

Nina: They are so soft to touch, it's incredible. And they don't smell bad at all. This was a really friendly alpaca.

John: Friendly?

Nina: Yes, it was on the farm of my parents' friends. It loved people.

John: Whoa! Weird!

2

Jo: Erm, I did a 100-kilometre cycle ride with my dad last week and I was totally exhausted after that. It's the furthest I've ever cycled.

Sam: Huh! That's amazing, Jo. I think the furthest I've ever cycled

was to school when my mum's car wasn't working.

Jo: So, you've cycled three kilometres, Sam.

Sam: It was about four kilometres, actually. And I was really tired after that I could hardly walk! I am not a big fan of cycling, but I like climbing. Have you ever climbed a mountain?

3

Woman: I've eaten a few interesting things since we moved to Asia. Here - look at this. Definitely the most unusual food I've ever eaten! It smelled soooo bad!

Man: Well, that looks really weird. What is it?

Woman: It's called a durian. It's a fruit.

Man: Durian? I've never heard of it.

Woman: I ate some last year at a market in Singapore. You can't take it into buildings or onto trains or buses because it smells so bad.

Man: Eeugghh! Gross!

Gợi ý đáp án

1 - B. Question 4. Have you ever touched a weird or fascinating animal? What was it like?

2 - A. Question 3. Have you ever totally exhausted? Why?

3 - C. Question 1. Name two most delicious and the two most disgusting things that you've ever eaten.

Bài 3

Read sentences 1-5 in exercise 4. Decide what type of answer you should be listening for: age, noun, distance, reason or adjective.

(Đọc câu 1-5 trong bài tập 4. Quyết định loại câu trả lời bạn nên nghe: tuổi, danh từ, khoảng cách, lý do hoặc tính từ.)

1. Nina rode an alpaca when she was… . age (tuổi)

(Nina đã cưỡi con alpaca khi cô ấy ... - tuổi)

Gợi ý đáp án

2. Her friend thinks that alpacas probably smell... adjective 

3. The furthest that Jo has ever cycled is… distance

4. A durian is a type of… noun

5. People can't take durians on buses because... reason 

Bài 4

Listen again and complete the sentences. Were your answers in exercise 3 correct?

(Nghe lại và hoàn thành các câu. Câu trả lời của bạn trong bài tập 3 có đúng không?)

1. Nina rode an alpaca when she was…

2. Her friend thinks that alpacas probably smell...

3. The furthest that Jo has ever cycled is…

4. A durian is a type of…

5. People can't take durians on buses because...

Gợi ý đáp án

1. Nina rode an alpaca when she was six years old.

2. Her friend thinks that alpacas probably smell disgusting.

3. The furthest that Jo has ever cycled is 100 kilometres.

4. A durian is a type of fruit.

5. People can't take durians on buses because they smell so bad.

Bài 5

USE IT! Work in pairs. Read the Feelings questionnaire again and answer the questions for you. Then ask and answer the questions with a partner.

(Làm việc theo cặp. Đọc lại bảng khảo sát cảm nghĩ và trả lời câu hỏi cho bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Feelings questionnaire

(Bảng khảo sát về cảm nghĩ)

1. Name the two most delicious and the two most disgusting things that you've ever eaten.

2. What's the most wonderful place that you can remember?

3. Have you ever felt totally exhausted? Why?

4. Have you ever touched a weird or fascinating animal? What was it like?

5. Have you ever been on a really terrifying ride at a theme park?

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 143
  • Dung lượng: 147,3 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo