Tiếng Anh 8 Unit 1: CLIL Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 90

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: CLIL giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Fads and Fashions trang 90 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn CLIL Unit 1 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 1 CLIL trang 90 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 1 Lớp 8: CLIL (trang 90) - Friends Plus

Bài 1

Look at the photos. Then read the article. Which photo(s) match(es) each decade? (Nhìn vào các bức ảnh. Sau đó đọc bài viết. (Những) bức ảnh nào phù hợp với mỗi thập kỷ?)

Hair through the decades

Like fashion trends, hairstyles come and go. Here’s a look at hair crazes over the past thirty years.

1990s - The ‘Rachel’

This hairstyle was named after Rachel Green, a character from the 1990s American sitcom Friends. The actress Jennifer Aniston, who played Rachel in the show, used to have medium-length hair that was cut in layers at the bottom.

2000s - Extensions

The craze for very long, straight hair in the first decade of the 21st century made hair extensions extremely popular.

2010s

Grey hair

This decade introduced a strange new fashion of young women with grey hair. Not natural grey hair, but a dye to change the colour to silver grey.

The beard and the moustache

OK, so they’re not really hairstyles, but the long beard and curly moustache will be remembered as the look of the 2010s. They were so popular that images of moustaches even decorated blouses, hats and all sorts of clothes.

Gợi ý đáp án

1990c – Photo C

2000s – Photo A

2010s – Photo B & D

Bài 2

Read and listen to the article again and answer the questions. (Đọc và nghe lại bài viết và trả lời những câu hỏi.) 

Đáp án:

1. Jennifer Aniston, who played Rachel Green in Friends, made ‘the Rachel’ style popular.

2. The hairstyle in the 2000s was hair extensions, which made hair very long and straight.

3. Unnaturally grey hair became popular in the 2010s.

Bài 3

YOUR CULTURE Work in pairs. Answer the questions about Việt Nam. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi về Việt Nam.) 

Gợi ý đáp án

1. Which hairstyles are most popular in Việt Nam at the moment?

Layer cut hairstyles, whether long or short, is a popular trend with Vietnamese women at the moment. As for men, side part hair is the most popular today.

2. Which of the following are fashionable for men in Việt Nam?

Undercut is fashionable for men in Việt Nam.

3. What colour hair dye is the most popular in Việt Nam?

Dark brown hair dye is the most popular in Việt Nam.

Bài 4

USE IT! Do a class survey using the questions below. Then report the results. (Thực hiện một cuộc khảo sát lớp học bằng cách sử dụng các câu hỏi dưới đây. Sau đó báo cáo kết quả.)

Gợi ý đáp án

Which hairstyle from the text do you like most?

Which hairstyle from the text do you like least?

Did you use to have a different hairstyle when you were younger? Describe it.

What hair color would you like to try?

Lan

Extensions

The moustache

Bob: medium length haircut, in which the hair is cut straight around the head at appropriately jaw level

Brown

Nam

The ‘Rachel’

Grey hair

No

Red

Tuan

Extensions

The beard

A pixie cut: short on the back and sides of the head and slightly longer on the top, with very short bangs.

Blue

Thuy

Extensions

The moustache

Ponytail: the hair is tied up high at the back of the head

Brown

Dat

Grey hair

Extensions

No

Blonde

The most popular hairstyle in the class is extensions. The number of people who like it is 20.

The least popular hairstyle in the class is the ‘Rachel’. The number of people who like it is three.

The most popular hair colour is brown. The number of people who like it is 27.

The least popular hair colour is blue. The number of people who like it is 2.

25 people used to have a different hairstyle in the past.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
  • Dung lượng: 119,7 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo