Tiếng Anh 8 Unit 6 Language Focus 2 Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 63

Giải Tiếng Anh 8 Unit 6: Language Focus 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Learn trang 63 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus 2 Unit 6 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 6 Language Focus 2 trang 63 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 6 Lớp 8: Language Focus 2 - Friends Plus

Bài 1

1. Study these sentences. Then complete rules 1-4.

(Nghiên cứu những câu dưới đây. Sau đó hoàn thành quy tắc 1-4.)

RULES

1. We use ……….. to say something is necessary because of a situation or a rule.

We use ……… and need to when the speaker feels that it is very important to do something, or when we talk about written rules.

2. We use ….…… and its negative form ………. to give advice, or to say something is a good or bad idea.

3. We use ………. to talk about something that is prohibited.

4. We use ....…. and ………. something to say isn't necessary.

Gợi ý đáp án

RULES (Quy tắc)

1. We use must to say something is necessary because of a situation or a rule.

We use have to and need to when the speaker feels that it is very important to do something, or when we talk about written rules.

2. We use should and its negative form shoudn’t to give advice, or to say something is a good or bad idea.

3. We use mustn’t to talk about something that is prohibited.

4. We use don’t have to and don’t need to something to say isn't necessary.

Bài 2

Complete the school rules using the verbs in exercise 1.

(Hoàn thành các quy định của trường sử dụng các động từ trong bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

SCHOOL RULES

(Nội quy trường học)

1. Students must arrive at school before the bell rings.

3. Students mustn’t cheat in exams.

4. Students have to do their homework on time.

5. Students should ask for help if they feel they're not making progress.

Bài 3

Study these situations. Write sentences describing the solution using the verbs in brackets.

(Nghiên cứu những tình huống này. Viết câu mô tả giải pháp sử dụng các động từ trong ngoặc.)

Lee wants to be a doctor. He spends all his time watching TV. (need to)

Gợi ý đáp án

Lee wants to be a doctor. He spends all his time watching TV. (need to)

Lee needs to study more.

1. Chad has an interview for college on Monday. He has a busy weekend planned with his friends. (shouldn't)

=> Chad shouldn’t spend all his weekend with his friend.

2. Rea is studying to be a physicist. She isn't very good at maths. (have to)

=> Rea have to study Maths more.

3. Marina talks too much in class. She failed her last history test. (mustn't)

=> Marian mustn't talk too much in class.

4. Aidan is a homeschooler. He wants to have more friends. (should)

=> Aidan should hang out more, join extracurricular activities or clubs to make more friends.

5. It's the summer holidays. Nicola's still studying. (don't have to)

=> Nicola doesn't have to study during the summer holidays.

Bài 4

PRONUNCIATION: Silent letters

Listen. Which letters are silent? Practise saying the sentences.

(Hãy nghe. Những chữ cái nào là âm câm? Thực hành nói các câu.)

1. You mustn't speak during the exam.

(Bạn không được nói trong khi thi.)

2. Jo should apply for this course.

(Jo nên đăng ký khóa học này.)

Bài 5

5. USE IT! Work in pairs. Talk about the rules at your school. Which rules would you change? Would you add any? Decide which two rules are the most important.

(Làm việc theo cặp. Nói về các quy tắc ở trường của bạn. Bạn sẽ thay đổi quy tắc nào? Bạn sẽ thêm cái nào? Quyết định hai quy tắc nào là quan trọng nhất.)

Gợi ý đáp án

A: At our school, we have to tuck in shirts and wear school uniforms everyday.

B: I think school should allow us to wear more comfortable clothing, as long as it's smart.

A: The two rules we think are most important are regular attendance and respect for teachers, fellow students, and school property. Because this helps students build good habits.

B: At our school, we have to arrive on time to the classes.

A: I think class should start later so that we have enough time to prepare.

B: The two rules we think are most important are to submit assignments on time and to strictly prohibit school violence. Because this promotes self-discipline and provides a safe environment for students.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 362
  • Dung lượng: 123,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo