Tiếng Anh 8 Unit 5: Vocabulary and Listening Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 54

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Vocabulary and Listening giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Years ahead trang 54 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary and Listening Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 5 Vocabulary and Listening trang 54 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 5 Lớp 8: Vocabulary and Listening trang 54 - Friends Plus

Bài 1

Read and listen to the online forum. Check the meaning of the phrases in blue. Which do you think are good ideas for a healthy life?

(Đọc và nghe diễn đàn trực tuyến. Kiểm tra ý nghĩa của các cụm từ màu xanh lam. Bạn nghĩ đâu là những ý tưởng tốt cho một cuộc sống lành mạnh?)

Gợi ý đáp án

settle down: ổn định, an cư lập nghiệp

have a family: có một gia đình

tie themselves down: tự trói buộc mình xuống

take some time out: dành thời gian ra ngoài

have fun: vui vẻ

take up a sport: tham gia một môn thể thao

enjoy myself: tự tận hưởng

travel around: du lịch vòng quanh

earn money: kiếm tiền

start up my own business: bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh của riêng mình

make a million dollars: kiếm một triệu đô la

retire young: về hưu sớm

waste time: lãng phí thời gian

look after yourself: chăm sóc bản thân

get involved with a charity: tham gia một tổ chức từ thiện

spend some time abroad: dành thời gian ở nước ngoài

I think taking up a sport, looking after yourself, getting involved with a charity and spending some time abroad helping people are good ideas for a healthy life.

Bài 2

Read the Study Strategy. Complete the sentences with your own ideas. Compare your ideas with a partner's and try to remember the best sentences.

(Đọc Chiến lược học tập. Hoàn thành các câu với ý tưởng của riêng bạn. So sánh ý tưởng của bạn với bạn của bạn và cố gắng ghi nhớ những câu hay nhất.)

Gợi ý đáp án

1. I enjoy myself when I listen to music in the evening.

2. When I’m older, I’m going to travel around France and other countries.

3. I want to take up a sport like volleyball or soccer.

4. Don’t waste time on social media.

5. To look after yourself, you should eat healthy and sleep early.

Bài 3

Listen to the four people from exercise 1 talking about their future plans and lifestyle choices. Which order do they speak in?

(Hãy lắng nghe bốn người trong bài tập 1 nói về kế hoạch tương lai và lựa chọn lối sống của họ. Họ nói theo thứ tự nào?)

Gợi ý đáp án

The order in which they speak in (Thứ tự nói của họ):

DeeLee33, Marcus, EarlyBird, Decklen

Bài 4

Listen again and write true or false. Correct the false sentences.

(Nghe lại và viết true - đúng hoặc false - sai. Sửa các câu sai.)

Gợi ý đáp án

1. false

2. false

3. true

4. true

Bài 5

Find five sentences with reflexive pronouns in the online forum. Then complete sentences 1-3 with the reflexive pronouns in the box. There is one extra pronoun.

(Tìm năm câu với đại từ phản thân trong diễn đàn trực tuyến. Sau đó hoàn thành câu 1-3 với các đại từ phản thân trong hộp. Có một đại từ thừa.)

Gợi ý đáp án

Five sentences with reflexive pronouns in the online forum:

- I see myself finishing university first.

- Why do people tie themselves down?

- I'll take up a sport like karate or skydiving and enjoy myself.

- I'm going to travel around Australia and teach myself to surf.

- I think it’s important to look after yourself.

Bài 6

USE IT! Work in pairs. Tell each other about your plans and ideas for the future. Use the phrases in blue in the online forum to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói với nhau về kế hoạch và ý tưởng của bạn cho tương lai. Sử dụng các cụm từ màu xanh lam trong diễn đàn trực tuyến để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

A: I think I will travel around Europe and learn foreign languages myself.

B: I’d like to get involved with a charity and help orphans.

A: I think it’s a good idea to take up a sport to look after ourselves.

B: I want to earn more money and retire young in the future.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 317
  • Dung lượng: 123,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo