Tiếng Anh 8 Unit 5: Language Focus Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 53

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Language Focus giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Years ahead trang 53 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 5 Language Focus trang 53 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 5 Lớp 8: Language Focus trang 53 - Friends Plus

Bài 1

I can talk about possibilities in the future.

(Tôi có thể nói về những khả năng trong tương lai.)

The first conditional with if and unless.

(Câu điều kiện đầu tiên với if và unless.)

Match 1 – 3 with a – c using the article on page 52.

(Nối 1 - 3 với a - c sử dụng bài viết ở trang 52.)

Gợi ý đáp án

1. c

2. a

3. b

Bài 2

Choose the correct options to complete the rules.

(Chọn các tùy chọn đúng để hoàn thành các quy tắc.)

Gợi ý đáp án

1. future

2. present

3. will and won’t

4. if…not

5. first, second

Bài 3

Complete the sentences with the first conditional form of the verbs in brackets. Then rewrite sentences 4 - 5 using if.

(Hoàn thành các câu với dạng điều kiện một của động từ trong ngoặc. Sau đó viết lại câu 4 - 5 sử dụng if.)

Gợi ý đáp án

1. If people live on other planets, they will miss the Earth.

2. He will get tired if he doesn’t rest.

3. We won’t look the same if we live on Mars.

4. You will miss the bus unless you get up now.

→ You will miss the bus if you don’t get up now.

→ You won’t miss the bus if you get up now.

5. There will be a catastrophe unless we protect the environment.

→ There won’t be a catastrophe if we protect the environment.

→ There will be a catastrophe if we don’t protect the environment.

Bài 4

PRONUNCIATION: Sentence stress

Listen and repeat the sentences.

(Nghe và lặp lại các câu.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Bài 5

Study the examples and read the rules. Which situation does the writer think is more likely?

Gợi ý đáp án

Children born now might live until they're 150.

People will continue to change.

The writer thinks the situation “People will continue to change.” is more likely. Because in this sentence, the writer uses “will”.

Bài 6

Choose the correct options.

(Chọn những lựa chọn đúng.)

Gợi ý đáp án

1. won’t

2. I might

3. will

4. might not

5. might

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 301
  • Dung lượng: 113,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo