Tiếng Anh 8 Unit 2: CLIL Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 91

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2: CLIL giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Sensations trang 91 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn CLIL Unit 2 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 2 CLIL trang 91 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 2 Lớp 8: CLIL (trang 91) - Friends Plus

Bài 1

Check the meaning of the words in the box. Do you know any other adjectives to describe colours? (Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng. Bạn có biết bất kỳ tính từ nào khác để mô tả màu sắc không?)

Gợi ý đáp án

- complementary (adj): (màu) đối lập, bổ túc

- harmonious (adj): hài hòa

- pastel (adj): (màu) phấn

- primary (adj): (màu) cơ bản

- secondary (adj): (màu) thứ cấp

- vibrant (adj): tươi sáng

Other adjectives to describe colours: light, dark, bright, dull, vivid, cold, bleak, faded, neutral, brilliant.

Bài 2

 Read the text. Write the names of colours 1–6 on the colour wheel. Which colours are primary and which are secondary? (Đọc văn bản. Viết tên của các màu từ 1–6 trên bánh xe màu. Màu nào là cơ bản và màu nào là thứ cấp?)

Gợi ý đáp án

The names of colours 1–6 on the colour wheel:

1. yellow - primary colour

2. orange - secondary colour

3. red - primary colour

4. purple - secondary colour

5. blue - primary colour

6. green - secondary colour

Bài 3

Read and listen to the text again. Complete the sentences using the words in exercise 1. (Đọc và nghe lại văn bản. Hoàn thành các câu sử dụng các từ trong bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

1. Yellow and purple are complementary colours.

2. Blue and red are primary colours.

3. A vibrant colour is bright and strong.

4. Green and yellow are harmonious colours.

5. Orange and purple are secondary colours.

6. A pastel colour is pale and soft.

Bài 4

 USE IT! Work in groups. Look at Wassily Kandinsky’s painting Squares with Concentric Circles . Choose two squares in the painting and say how the colours in each square are related. Which square do you like best and why?

(Làm việc nhóm. Nhìn vào bức tranh Squares with Concentric Circles của Wassily Kandinsky. Chọn hai hình vuông trong bức tranh và cho biết màu sắc trong mỗi hình vuông có liên quan với nhau như thế nào. Bạn thích hình vuông nào nhất và tại sao?)

Gợi ý đáp án

A: (Square 3) Red and yellow are harmonious colours. Red and blue are complementary colours. I like square 5 because it looks impressive. It reminds me of eyes.

B: (Square 9) Blue and green are harmonious colours. Green and red are complementary colours. I like square 9 because it looks like harmony and peace. It reminds me of images of the earth or a forest around the lake.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
  • Dung lượng: 113,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo