Tiếng Anh 8 Unit 2: Writing Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 25

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2: Writing giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Sensations trang 25 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 2 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 2 Writing trang 25 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2: Writing

Bài 1

Read the magazine advert and last year's winning entry about the Mekong Delta. What do you have to do to enter the competition? What's the prize? What do we learn about the residents in Southern Việt Nam?

(Đọc quảng cáo trên tạp chí và bài viết đoạt giải năm ngoái về Đồng bằng sông Cửu Long. Bạn phải làm gì để tham gia cuộc thi? Giải thưởng là gì? Chúng ta học được gì về cư dân Nam Bộ?)

a sensational holiday!

Enter the You haven't lived until ... competition. Describe the sights, sounds, tastes and feelings that visitors to your country can experience. Our winner will spend two weeks in Australia!

Experience the Mekong Delta in Southern Việt Nam. Because you haven't lived until...

... you've seen the life around the river like floating markets. Besides, the Mekong Delta has got many fruit orchards or rice fields and extremely beautiful sights, and they're all worth seeing.

...you've heard Don Ca Tai Tu - folk music. The sound of a variety of instruments like a flute, a 16-string zither, a violin and a guitar is really amazing, and very soft! It's quite an experience.

...you've tasted bánh xèo. It's one of the most popular dishes in the Mekong Delta. Don't forget to try other excellent local specialities, like pop rice, lemongrass chicken or grilled snakehead fish. It's absolutely delicious!

...you've felt the warmth of the residents. So do a homestay in a traditional village from October to April because the temperature is comfortable for travelling.

We're looking forward to seeing you.

Gợi ý đáp án

- We have to ‘describe the sights, sounds, tastes and feelings that visitors to your country can experience’ to enter the competition.

- The prize is ‘2 weeks vacation in Australia’.

- We learn about life around the river like floating markets, Don Ca Tai Tu - folk music, local specialities, and the warmth of the residents in Southern Việt Nam.

Bài 2

Language point: Intensifiers (Từ nhấn mạnh)

2. Find the words in the box in the Experience the Mekong Delta in Southern Việt Nam text. What type of word (adjective, noun or verb) do they always come before?

(Tìm các từ trong khung trong văn bản Trải nghiệm đồng bằng sông Cửu Long ở Nam Bộ. Loại từ nào (tính từ, danh từ hoặc động từ) mà chúng luôn đứng trước?)

absolutely                       really                            very

Gợi ý đáp án

The sound of a variety of instruments like a flute, a 16-string zither, a violin and a guitar is really amazing, and very soft.

It's absolutely delicious!

(Nó ngon tuyệt!)

=> The words in the box always come before the adjective.

(Các từ trong khung luôn đứng trước tính từ.)

Bài 3

Study the examples and answer the questions.

(Nghiên cứu các ví dụ và trả lời câu hỏi.)

very soft ✓

(rất mềm mại)

really soft ✓

(thật sự mềm mại)

absolutely soft x

(hoàn toàn mềm mại)

very delicious x

(rất ngon)

really delicious ✓

(thật sự ngon)

absolutely delicious ✓

(hoàn toàn ngon)

Gợi ý đáp án

1. Delicious is an extreme adjective.

2. We use very with normal adjectives.

3. We can use really with both normal and extreme adjectives.

4. Other intensifiers can we use with adjectives: extremely, excellent

Bài 4

Read the key phrases and find them in the Experience the Mekong Delta in Southern Việt Nam text. Think of how to complete the first two phrases about your town.

(Đọc các cụm từ khóa và tìm chúng trong bài viết Trải nghiệm đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Nghĩ cách hoàn thành hai cụm từ đầu tiên về thị trấn của bạn.)

KEY PHRASES (Cụm từ khóa)

Expressing recommendations

(Bày tỏ lời gợi ý)

Don't forget to try.....

(Đừng quên thử…)

It's one of the most... in the....

(Nó là một trong những … nhất.)

It's quite an experience.

(Đó là một trải nghiệm.)

They're (all) worth seeing.

(Chúng đều đáng xem.)

We're looking forward to (seeing you).

(Chúng tôi rất mong đợi gặp bạn.)

Gợi ý đáp án

*Key phrases in the Experience the Mekong Delta in Southern Việt Nam text:

Don't forget to try other excellent local specialities, like pop rice, lemongrass chicken or grilled snakehead fish.

It's one of the most popular dishes in the Mekong Delta.

It's quite an experience.

We're looking forward to seeing you.

… and they're all worth seeing.

*Complete the first two phrases about my town:

Don't forget to try noodle grilled pork. It's one of the most excellent local specialities in Ha Noi.

Bài 5

USE IT! Follow the steps in the writing guide.

(Thực hiện theo các bước trong hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write an entry for the “You haven't lived until...” competition. Use information about a place you like and know well. Include some of the key phrases.

(Viết một bài dự thi cho cuộc thi “Bạn chưa từng sống cho đến khi...”. Sử dụng thông tin về một địa điểm mà bạn thích và biết rõ. Bao gồm một số cụm từ chính.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

Brainstorm ideas and decide whether they belong in the paragraph on sights, sounds, tastes or feelings.

(Lên các ý tưởng và quyết định xem chúng có thuộc đoạn văn về hình ảnh, âm thanh, mùi vị hay cảm xúc hay không.)

C. WRITE (Viết)

Use your notes from B to write a first draft of your description.

(Sử dụng ghi chú của bạn từ B để viết bản nháp đầu tiên cho mô tả của bạn.)

D. CHECK (Kiểm tra)

- adjectives and intensifiers

(tính từ và từ nhấn mạnh)

- ordering your ideas in a logical way

(sắp xếp ý tưởng của bạn một cách hợp lý)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 689
  • Dung lượng: 199,3 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo