Tiếng Anh 8 Unit 5: CLIL Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 94

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5: CLIL giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Years ahead trang 94 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn CLIL Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 5 CLIL trang 94 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 5 Lớp 8: CLIL (trang 94) - Friends Plus

Bài 1

Check the meaning of the words in the box. Use the words to complete the text below. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng. Sử dụng các từ để hoàn thành văn bản dưới đây.)

Gợi ý đáp án 

1. gene

2. alter

3. Genetic engineering

4. crops

5. nutrients

6. diseases

7. herbicides

8. weeds

Bài 2

Read and listen to the text. Match headings A–E with paragraphs 1–5. (Đọc và nghe văn bản. Ghép các tiêu đề A–E với các đoạn 1–5.)

Đáp án:

1 - C. An example of genetic engineering

2 - D. Defining genes

3 - A. What genetic engineering can do

4 - E. Genetic engineering and weeds

5 - B. Doubts about genetic engineering

Bài 3

Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Why did scientists genetically modify a tomato?

2. What do genes do?

3. What effect can herbicides have on crops?

4. What sort of plants can resist herbicides?

5. Why do some people oppose the use of GMOs?

Gợi ý đáp án

1. Scientists genetically modified a tomato to develop tomatoes which can grow in cold temperatures.

2. They determine your eye colour, how tall you are, what skills you have, and so on.

3. Herbicides are chemicals which can damage crops.

4. GM crops and superweeds can resist herbicides.

5. Some people oppose the use of GMOs because they are worried about the overuse of chemicals and the possible effects of eating GMOs.

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. Yes, I think GM food is a good idea.

2. Yes, I am. Because GM foods can have enhanced nutritional content and as a viable solution to address food security and nutritional challenges.

3. No, I’m not. Because I have concerns about the potential health and environmental implications from them.

4. I am willing to pay a few tens to several hundred thousand more for organic food.

5. Yes, we will. Because GM crops can contribute to increased yields, enhanced nutrition, and improved resistance to pests and diseases, potentially helping to feed a growing population.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 86
  • Dung lượng: 108 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác