Tiếng Anh 8 Unit 5: Vocabulary Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 50, 51

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Vocabulary giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Years ahead trang 50, 51 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 5 Vocabulary trang 50, 51 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 5 Lớp 8: Vocabulary trang 50, 51 - Friends Plus

Think

Do you like being the age that you are now? Why / Why not?

Gợi ý đáp án

Yes, I sure am happy to be the age I am now primarily. Because at my current age, I have plenty of time and good health, which allows me to experience many things. In addition, it also has allowed me to understand the world around me in a new light. In fact, as I come to think about it, I am so happy just to be alive because life is a gift, no matter what age I really am.

Bài 1

Check the meaning of the phrases in the box. Decide in which age group you are most likely to do each one.

(Kiểm tra ý nghĩa của các cụm từ trong hộp. Quyết định nhóm tuổi nào bạn có nhiều khả năng làm từng việc nhất.)

Bài 2

Do the quiz. Compare your answers with a partner's. Then listen and check.

(Làm bài kiểm tra. So sánh câu trả lời của bạn với bạn bè. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Gợi ý đáp án

1. a

2. c

3. a

4. b

5. c

6. b

7. b

8. a

Bài 3

Watch or listen to five people talking about their opinions on different ages. Which person thinks they will get a good job?

(Xem hoặc nghe năm người nói về ý kiến của họ ở các độ tuổi khác nhau. Người nào nghĩ rằng họ sẽ kiếm được một công việc tốt?)

Gợi ý đáp án

Mitchell thinks he'll get a good job.

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Complete the questions with phrases from this page and your own ideas. Then ask and answer the questions. Use the key phrases in your answers.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu hỏi với các cụm từ từ trang này và ý tưởng của riêng bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi. Sử dụng các cụm từ khóa trong câu trả lời của bạn.)

Gợi ý đáp án

1. What’s the best age to get a boyfriend?

Maybe I’ll get a boyfriend when I am about 18 – 20 years old.

2. Do you think that you’ll get rich one day? Why (not)?

Yes, of courses. Hopefully, I’ll get rich one day. Because I am working so hard every day and I believe in a bright future.

3. What do you want to do when you get old?

When I get old, I want to travel around the country.

4. When do you think you’ll get married?

I might get married when I am about 28 years old.

Finished

Look again at the age groups in exercise 1. Which one do you think is the best age? Why?

(Xem lại các nhóm tuổi trong bài tập 1. Theo bạn lứa tuổi nào là tốt nhất? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

I think that we don’t have a perfect age. Because every age is a part of our life, and an important phase from our growing up until now. However, I think that being 16 – 25 years old can be a great time to explore different aspects of life and find out what we’re really passionate about. It’s also a time when we’re usually more carefree and less constrained.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 877
  • Dung lượng: 115,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo