Viết đoạn văn Tiếng Anh miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại Write a paragraph to describe a way of modern communication

Viết đoạn văn Tiếng Anh miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại gồm 2 mẫu SIÊU HAY, kèm dịch, giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh để biết cách miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại.

Viết đoạn văn Tiếng Anh miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại

Write a paragraph to describe a way of modern communication là chủ đề rất hay, giúp các em học sinh tổng hợp nhiều từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh, để nhanh chóng trả lời trả lời câu hỏi 5 Skills 2 Unit 10: Communication in the future - SGK Global Success 8 trang 110, 111.

Đề bài: Write a paragraph (80-100 words) to describe a way of morden communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas. (Viết một đoạn văn (80-100 từ) miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại. Em có thể dùng các ý ở bài 4 hoặc dùng ý tưởng của riêng mình.)

Đoạn văn Tiếng Anh miêu tả một cách thức giao tiếp hiện đại

Tiếng Anh

One of the most popular ways of modern communication is using social media platforms, such as Facebook, Instagram, Zalo etc. Social media allows people to connect and communicate with each other instantly, regardless of their geographical location. With just a few clicks, people can share pictures, videos, and messages with their friends and family. Furthermore, social media has become a powerful tool for spreading news and information quickly and efficiently. Overall, social media has revolutionized the way we communicate and interact with each other in the modern age.

Tiếng Việt

Một trong những cách thức thông dụng nhất để giao tiếp đó là sử dụng các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, Instagram, Zalo, vân vân. mạng xã hội cho phép mọi người kết nối và giao tiếp với nhau ngay tức thì, bất kể vị trí địa lý của họ. Với chỉ vài cái nhấp chuột, người ta có thể chia sẻ hình ảnh, video và những tin nhắn với bạn bè và người thân. Hơn nữa, mạng xã hội còn là một công cụ vô cùng mạnh mẽ để lan truyền tin tức và thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhìn chung, mạng xã hội đã cách mạng hóa phương thức mà chúng ta giao tiếp hay tương tác với nhau trong xã hội hiện đại.

Write a paragraph to describe a way of modern communication

Tiếng Anh

Have you ever asked yourself what ways of communication you will be using in the future? I strongly believe there will be huge changes in the way we communicate. Presently, we often meet face-to-face, send emails or chat online to work on our group projects. But it’s possible that in the year 2030, we’ll be having video conferences with 3D images and Hololens Virtual Reality Glasses to interact with these people. When we want to ask our friends to get some drinks, we often contact them by phone or social media. However, in 20 years, super-smart phones, which can read your thoughts and automatically transfer them into text or voice messages, will be replacing those methods. Besides, I guess telepathy will be especially popular then. And I bet in 40 years, we will be able to understand what our pets are thinking with the help from some smart devices. That will certainly be very amazing!

Tiếng Việt

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình sẽ sử dụng những cách giao tiếp nào trong tương lai chưa? Tôi thực sự tin rằng sẽ có những thay đổi lớn trong cách chúng ta giao tiếp. Hiện tại, chúng tôi thường gặp mặt trực tiếp, gửi email hoặc trò chuyện trực tuyến để làm việc trong các dự án nhóm của mình. Nhưng có thể là vào năm 2030, chúng ta sẽ tổ chức hội nghị truyền hình với hình ảnh 3D và Kính thực tế ảo Hololens để tương tác với những người này. Khi muốn rủ bạn bè đi uống nước, chúng ta thường liên hệ với họ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, trong 20 năm nữa, những chiếc điện thoại siêu thông minh, có thể đọc được suy nghĩ của bạn và tự động chuyển chúng thành tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại, sẽ thay thế những phương pháp đó. Bên cạnh đó, tôi đoán thần giao cách cảm sẽ đặc biệt phổ biến sau đó. Và tôi cá là trong 40 năm nữa, chúng ta sẽ có thể hiểu được thú cưng của mình đang nghĩ gì với sự trợ giúp của một số thiết bị thông minh. Điều đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 94
  • Lượt xem: 12.421
  • Dung lượng: 153 KB
Sắp xếp theo