Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (5 mẫu) Mẫu biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 2022 - 2023 gồm 5 mẫu được lập ra để ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh và những quan điểm, ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh học sinh. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 được giáo viên chủ nghiệm lưu giữ lại và nộp lên Ban giám hiệu nhà trường.

Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 cần phải trình bày rõ về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi họp. Đồng thời trong biên bản phải ghi rõ các nội dung trao đổi, ý kiến của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công quý thầy cô tham khảo thêm Kịch bản họp phụ huynh cuối kì 1 năm 2022 - 2023.

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

- Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………...

a/ Ưu điểm :

- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

- Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

- Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dụcTS HSGIỎIKTBYẾUKÉM
SL%SL%SL%SL%SL%
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:

- Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

- Biện pháp thực hiện :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.

.........., ngày ... tháng ... năm 201...

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp .... – trường .........................

(Đợt 2 – Năm học 201... – 201...)

Vào hồi……giờ ngày ..... tháng ..... năm 201...

Tại địa điểm lớp ....., trường ........................... đã tiến hành họp phụ huynh học sinh.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học sinh lớp ..... và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học sinh lớp .......trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quá trình phấn đấu của lớp:

a) Ưu điểm:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

b) Nhược điểm:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

2. GVCN thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì I:

* Học lực:

- Toán: Giỏi : ......em → Chiếm ..... %

Khá : ...... em→ Chiếm ..... %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu : ..... em → Chiếm ..... %

- Tiếng Việt: Giỏi : ......em→ Chiếm ..... %

Khá : ...... em → Chiếm ..... %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu : ..... em → Chiếm ..... %

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

- Xếp loại giỏi: ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại khá: ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại TB : ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại Yếu: ......em → chiếm: .......%

* Hạnh kiểm: ..... % số HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

- HS Giỏi: ..... em → ...... %

- HS Tiên tiến: ......em → ...... %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học sinh:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học sinh.

- Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN giải đáp thắc mắc của PHHS về việc học tập của học sinh.

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

- Vệ sinh cá nhân.

- Phòng bệnh theo mùa.

- ......………………………………

......…………………………………

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

10. GVCN thông báo các khoản đóng góp đợt 2:

......……………………………………………

......……………………………………………

11. Ý kiến của PHHS về các mặt.

......……………………………………………

......……………………………………………

12. GVCN giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề nghị của phụ huynh học sinh về các vấn đề khác của lớp ...……………………..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

.........., ngày ... tháng ... năm 20..

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 - Mẫu 3

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …....………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

- Địa điểm: Phòng học số........................

- Thời gian:

- Thành phần tham dự:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:...........

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

- .....................................................…

- ........................................................

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

- Sĩ số đầu năm:..... Sĩ số cuối HK1:.................

- Xếp loại:.........................................................

+ Học tập: Hoàn thành tốt: ........; Hoàn thành: ........; Chưa hoàn thành:......

+ …. năng lực: .Tốt:.........; Đạt...........: Cần cố gắng:...........

+ ….. phẩm chất: Tốt: ............; Đạt:...... Cần cố gắng:.......

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học sinh cần quan tâm nhiều hơn

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Những vấn đề khác

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến 03/02/2020)

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 - Mẫu 4

TRƯỜNG THCS ………………....

LỚP:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 20…. - 20……

Thời gian: Vào lúc ……….giờ, ngày ….. tháng 01 năm 20….

Địa điểm: Tại phòng học lớp: ……..Trường..................

Thành Phần tham dự:

1. Thầy/cô:………………………………….GVCN lớp:……..

2. Bác:……………………………… Thư kí

3. Ban Đại diện CMHS lớp năm học 20....– 20... gồm:

- Bác:……………………………………………

- Bác:……………………………………………

- Bác:……………………………………………

Cùng …………cha mẹ học sinh lớp …… tham dự. Vắng: ..…Phép:……

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do

2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo sơ lược kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I.

*Kết quả 2 mặt GD kì 1:

TS

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

Tb

Yếu

Giỏi

Khá

Tb

Yếu

Kém

%

*Các cuộc thi:

Kì thi

Xếp giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

CN

IOE

Violympic Toán TV

Violympic Toán T.A

HSG văn hóa

HSG giải toán trên MTCT

Violympic Vật lý

Tổng cộng

3. Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm

*Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………

*Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………

4. Ban đại diện CMHS quyết toán các khoản thu nộp

…………………………………………………………………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch của trường và của lớp trong thời gian tới:

- Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong học kì I

- Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, khắc phục tình trạng bỏ giờ, cúp tiết, lười học.

- Tiếp tục ôn luyện để tham gia một số kì thi học sinh giỏi các cấp trong thời gian sắp tới, cụ thể:

+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Ngày 20/ 01/20…

+ Thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: Ngày 16/ 01/ 20…

+ Thi học sinh giỏi Violympic Toán Tiếng việt cấp huyện: Ngày 3/3/20…

+ Thi học sinh giỏi Violympic Toán Tiếng Anh cấp huyện: Ngày 16/2/20….

+ Thi học sinh giỏi Violympic Vật Lý cấp huyện: Ngày 15/2/20…

+ Thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện: Ngày 28/2/20…

+ Thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện: Từ 23 – 25/2/20….

- Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh tại sân thể dục và công trình măng non theo đúng quy định.

- Tiếp tục tham gia có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ đợt 2; nghi thức đội cấp huyện, hoa điểm tốt.

- Tiếp tục thực hiện các khoản đóng góp theo quy định.

6. Ý kiến của cha mẹ học sinh:

………………………………………………………………………………

7. Thống nhất một số nội dung

…………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………cùng ngày./.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTHƯ KÍ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-------------

BIÊN BẢN
(V/v họp phụ huynh học kì I năm học 20.... – 20....)

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày .... tháng ....năm 20...., tại phòng học lớp ................. trường THCS ..................

Chúng tôi gồm:

1. Thầy Giáo: ................. GV chủ nhiệm lớp ......………............................

2.Ông, Bà: ..................… Trưởng ban đại diện CMHS lớp .......................

3. Ông, Bà: ................................. Phó ban đại diện CMHS lớp .................

4. Ông, Bà: ..................................... Thư kí

Cùng……………………phụ huynh học sinh lớp .................

Tiến hành họp phụ huynh sau khi kết thúc học kì I năm học 20.... – 20.... với nội dung như sau :

1. Phần thứ nhất.

Thầy ................., giáo viên chủ nhiệm lớp ................. thực hiện việc nhận xét, đánh giá tình hình học tập chung của từng học sinh trong lớp xuyên suốt học kì I năm học 20.... – 20.....

Ưu điểm:

- Tổng số HS của lớp là ............ em, cuối học kì I là ............ em đạt 100% về duy trì sĩ số học sinh. Trong đó số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 3em, học sinh Tiên tiến là 6 em, 1HS Trung bình, 2 HS đủ điểm trung bình nhưng học lực yếu do bị khống chế môn văn và toán.

- Thực hiện các phong trào của nhà trường phát động :

- Qua một học kì nhìn chung đa số phụ huynh có quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình nhưng chưa thường xuyên và kịp thời.

Khuyết điểm:

Bên cạnh những ưu điểm mà học sinh cũng như lớp đã đạt được thì vẫn còn một số nhược điểm mà học sinh, phụ huynh cần quan tâm để thực hiện tốt cho năm học sau:

- Trong giờ tự học hầu như HS chưa ý thức và tự quản được

- Giờ học chính khóa chưa đạt được kết quả cao

- Tình trạng học bài ở nhà của HS còn quá kém. Một số em không có ý thức trong việc học như: ………………………………………...

- Một số em chưa thật sự cố gắng trong học tập và rèn luyện, còn ham chơi, ít quan tâm tới việc học bài và làm bài, trong quá trình học chưa thật sự chú ý nghe GV giảng bài; có thói quen học tập chưa tốt.

- Một số ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình, còn khoán trắng cho GV chủ nhiệm, cho nhà trường, Ít phối hợp giữa gia đình và nhà trường, chưa thật sự hưởng ứng các phong trào do trường phát động.

2. Phần thứ 2 :

a. Thông báo về kết quả học tập ( Có bản đính kèm)

b. thống nhất biện pháp giáo dục học kì II

Ý kiến phụ huynh:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Phần thứ Ba.

Thầy .................giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi thêm một số yêu cầu chuẩn bị cho học kì II năm học 20.... – 20.... như :

+ Mua sắm đầy đủ các chủng loại đồ dùng học tập cho những học sinh còn thiếu.

+ Nhà trường đang từng bước xây dựng trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục nên yêu cầu tất cả phụ huynh phải thật sự quan tâm đến việc học của học sinh và hưởng ứng các phong trào của nhà trường.

Ý kiến phụ huynh :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày, có đọc lại cho tất cả cùng nghe và thống nhất kí tên.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

THƯ KÍ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.962
  • Lượt xem: 65.680
  • Dung lượng: 195,1 KB
Tìm thêm: Họp phụ huynh
Sắp xếp theo