Tiếng Anh 6 Unit 6: Looking Back Soạn Anh 6 trang 66 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 6: Looking Back giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 66 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 6: Our Tet holiday.

Soạn Unit 6 Our Tet holiday còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 1. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives

- Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

- Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Looking Back

Bài 1

Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối động từ ở cột bên trái với danh từ ở cột bên phải.)

1. give

2. cook

3. plant

4. make

5. watch

6. break

a. a wish

b. fireworks

c. special food

d. lucky money

e. trees

f. things

Trả lời:

1 - d

2 - c

3 - e

4 - a

5 - b

6 - f

1 – d: give lucky money (lì xì)

2 – c: cook special food (nấu món ăn đặc biệt)

3 – e: plant trees (trồng cây)

4 – a: make a wish (có một điều ước)

5 – b: watch fireworks (ngắm pháo hoa)

6 – f: break things (làm vỡ đồ đạc)

Bài 2

Complete the sentences with the words / phrases in the box. (Hoàn thành câu với từ / cụm từ trong khung.)

gathering     lucky                 money

cleaning        banh chung     peach

1. At Tet, my mother puts__________ into red envelopes.

2. - What are you doing?

- I'm __________my bedroom.

3. __________ is special for Tet.

4. We have __________flowers only at Tet.

5. When everybody is at home together, we call it a family__________.

Trả lời:

1. lucky money

2. cleaning

3. Banh chung

4. peach

5. gathering

Giải thích:

- gathering: sum họp, đoàn viên

- lucky money: tiền may mắn/ lì xì

- cleaning: làm sạch/ quét dọn

- banh chung: bánh chưng

- peach: quả đào

1. At Tet, my mother puts lucky money into red envelopes.

(Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.)

2. - What are you doing?

- I'm cleaning my bedroom.

(- Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.)

3. Banh chung is special for Tet.

(Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.)

4. We have peach flowers only at Tet.

(Chỉ vào dịp Tết chúng tôi mới có hoa đào.)

5. When everybody is at home together, we call it a family gathering.

(Khi mọi người ở nhà cùng nhau, chúng tôi gọi đó là một buổi họp mặt gia đình.)

Bài 3

Write full sentences using the cues given, and should or shouldn't(Viết câu hoàn chỉnh sử dụng gợi ý đã cho, và should hoặc shouldn’t.)

1. ask for permission before entering a room

He / She__________________ .

2. run about the house

He / She__________________ .

3. take things from a shelf

He/She__________________ .

4. make a lot of noise

He/She__________________ .

5. ask for some water if he/she feels thirsty

He / She__________________ .

Trả lời:

1. He / She should ask for permission before entering a room.

(Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.)

2. He/She shouldn't run about the home.

(Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.)

3. He/She shouldn't take things from a shelf.

(Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.)

4. He/She shouldn't make a lot of noise.

(Bạn ấy không nên gây ồn ào.)

5. He/She should ask for some water if he/she feels thirsty.

(Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.)

Bài 4

Read the passage and fill the blanks with some or any(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với some hoặc any.)

My room is ready for Tet. By the window are (1)________balloons. There is a picture I made from (2) ________ old magazines. It's colourful, but I didn't use (3) ________ paint or colour pencils. I love flowers, but I don't have (4) ________yet. Oh, look at this new plant. It needs (5) ________ water, but it doesn't need (6) ________sunlight. It can live in a room.

Trả lời:

1. some

2. some

3. any

4. any

5. some

6. any

My room is ready for Tet. By the window are some balloons. There is a picture I made from some old magazines. It's colourful, but I didn't use any paint or colour pencils. I love flowers, but I don't have any yet. Oh, look at this new plant. It needs some water, but it doesn't need any sunlight. It can live in a room.

Dịch văn bản:

Phòng của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Bên cửa sổ là một số quả bóng bay. Có một bức tranh tôi làm từ một số tạp chí cũ. Nó đầy màu sắc, nhưng tôi không sử dụng bất kỳ sơn hoặc bút chì màu nào. Tôi yêu hoa, nhưng tôi chưa có bông hoa nào cả. Ồ, hãy nhìn cái cây mới này. Nó cần một ít nước, nhưng nó không cần bất kỳ ánh sáng mặt trời nào. Nó có thể sống trong một căn phòng.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 25
  • Lượt xem: 7.678
  • Dung lượng: 185 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo