Tiếng Anh 6 Unit 10: Project Soạn Anh 6 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 10: Project  giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 47 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 bài Unit 10: Our Houses in the Future.

Soạn Unit 10 Our Houses in the Future còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 2. Vậy mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- write a poster for your future appliance

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Our houses in the future"

- Grammar: Will structure and Might structure

II. Giải Tiếng Anh 6 Unit 10 Our houses in the future: Project

My future appliance (Thiết bị trong tương lai của tôi)

I have a robot. It’ll help me to water the flowers in the garden.

(Tôi có một con rô bốt Nó sẽ giúp tôi tưới hoa trong vườn.)

1. Think about an appliance you would like to have in the future.

(Nghĩ về một thiết bị mà em muốn có trong tương lai.)

2. Make a poster for your future appliance.

(Làm một áp phích cho thiết bị tương lai.)

3. Write details about the appliance on the poster.

(Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích.)

4. Share your poster with the class.

(Chia sẻ áp phích của em với lớp.)

Trả lời:

My future appliance

This is the appliance I would like to have in the future. It’s a friendly robot. It can talk and understand what I say. It will help me study and practice English. It can also listen to my stories. It will be my best friend in the future.

Hướng dẫn dịch:

Đây là thiết bị tôi muốn có trong tương lai. Đó là một robot thân thiện. Nó có thể nói và hiểu những gì tôi nói. Nó sẽ giúp học tập và thực hành tiếng Anh. Nó cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của tôi. Nó sẽ là người bạn tốt nhất của tôi trong tương lai.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 17
  • Lượt xem: 1.154
  • Dung lượng: 175,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo