Tiếng Anh 6 Unit 12: Skills 2 Soạn Anh 6 trang 65 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 12: Skills 2 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 65 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 12: Robots. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Skills 2 Unit 12 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 - Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 6 Unit 12: Skills 2

Bài 1

Listen to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear. (Hãy nghe đoạn hội thoại giữa Khang và Dr Adams và đánh dấu vào những cụm từ bạn nghe được.)

Bài nghe:

Khang: Dr Adams, please tell me something about robots.

Dr Adams: Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. And...

Khang: Can robots build houses?

Dr Adams: Yes. Worker robots can even build very high buildings.

Khang: Can they teach?

Dr Adams: Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online.

Khang: Can they understand what we say?

Dr Adams: Yes, they do. They can even speak to us.

Khang: Robots can do everything like humans?

Dr Adams: No, not everything. They can't understand our feelings or play football.

Hướng dẫn dịch:

Khang: Tiến sĩ Adams, vui lòng cho tôi biết vài điều về robot.

Tiến sĩ Adams: Chắc chắn. Ngày nay robot có thể làm được khá nhiều việc. Robot nhà có thể làm việc nhà. Robot bác sĩ có thể chăm sóc người bệnh. Và...

Khang: Robot có thể xây nhà không?

Tiến sĩ Adams: Vâng. Robot công nhân thậm chí có thể xây dựng các tòa nhà rất cao.

Khang: Họ có thể dạy không?

Tiến sĩ Adams: Vâng. Robot giáo viên có thể dạy nhiều môn học trong một lớp học hoặc trực tuyến.

Khang: Họ có thể hiểu những gì chúng ta nói không?

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy. Họ thậm chí có thể nói chuyện với chúng tôi.

Khang: Robot có thể làm mọi thứ như con người?

Tiến sĩ Adams: Không, không phải tất cả. Họ không thể hiểu cảm giác của chúng tôi hoặc chơi bóng.

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

- move heavy things

Trả lời:

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

Bài 2

Listen to the conversation again and tick (v) T (True) or F (False). (Nghe lại đoạn hội thoại và đánh dấu (v) T (Đúng) hoặc F (Sai))

T

F

1. Robots can't do many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can do everything like humans.

Hướng dẫn dịch:

- Robots can't do many things today: Ngày nay rô bốt không thể làm được nhiều việc.

- Worker robots can build the very high buildings: Robot công nhân có thể xây dựng các tòa nhà rất cao.

- Teacher robots can teach on the internet: Robot giáo viên có thể dạy trên internet.

- Robots can talk to humans: Robot có thể nói chuyện với con người

- Robots can do everything like humans: Robot có thể làm mọi thứ như con người.

Trả lời:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Bài 3

Imagine a robot you would like to have. Make notes about it. (Hãy tưởng tượng một robot mà bạn muốn có. Ghi chú về nó)

1. Name of your robot

2. Type of Robot

3. Where it can work

4. What it can do for you

Trả lời:

1. Name of your robot

Funny

2. Type of Robot

Entertainment robot

3. Where it can work

At home and at school

4. What it can do for you

Sing, dance, tell stories to make me happy and help me do homework

Bài 4

Now write a paragraph of 50-60 words about the robots you would like to have. Use the information 3 to help you. (Bây giờ, hãy viết một đoạn văn gồm 50-60 từ về các robot mà bạn muốn có. Sử dụng thông tin 3 để giúp bạn)
Trả lời:

My robot’s name is Funny. It is an entertainment robot. It can work at home and at school. It can sing, dance and tell stories to make me happy. It can also help me to do my homework and practice English. I like it so much.

Hướng dịch:

Tên robot của tôi là Vui nhộn. Nó là một robot giải trí. Nó có thể hoạt động ở nhà và ở trường. Nó có thể hát, nhảy và kể những câu chuyện để làm tôi vui. Nó cũng có thể giúp tôi làm bài tập về nhà và thực hành tiếng Anh. Tôi thích nó rất nhiều.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 3.619
  • Dung lượng: 181,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo