Tiếng Anh 6 Unit 11: Skills 2 Soạn Anh 6 trang 55 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 11: Skills 2 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 55 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 bài Unit 11: Our Greener World

Soạn Unit 11 Our Greener World còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 2. Vậy mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 6 Unit 11: Skills 2

Bài 1

Listen to two students talking about what they will do if they become the presidents of the 3Rs club. Fill each blank with a word or a number. (Lắng nghe hai học sinh nói về những gì họ sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ hoặc một số.)

Fill each blank

Bài nghe:

Mi: I'm Mi from class 6A. If I become the president of the Club. I'll first talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I'll organize some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I'm Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I'll be fun and help the environment. Next, I'll organize some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Tôi là Mi đến từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ. Đầu tiên tôi sẽ nói chuyện với bạn bè của mình về việc đặt thùng rác tái chế trong mỗi lớp học. Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ chúng ta có trong những chiếc thùng này. Thứ hai, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ sách. Học sinh có thể trao đổi sách cũ của mình tại các hội chợ này.

Nam: Mình là Nam lớp 6E. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ, tôi sẽ vui vẻ và giúp đỡ môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ đồng phục. Đây là nơi học sinh có thể trao đổi đồng phục đã sử dụng với các học sinh khác.

Trả lời:

Trả lời câu hỏi

Bài 2

Listen and tick T (True) of F (False). (Nghe và đánh dấu T (Đúng) của F (Sai).)

Listen and tick T (True) of F (False).

Trả lời:

1. F2. T3. F4. T

1. F (reuse things)

Mi thinks they can recycle things in the bins.

(Mi nghĩ rằng họ có thể tái chế những thứ trong thùng.)

=> Sai: họ có thể tái sử dụng những món đồ trong thùng

2. T

At book fairs, students can exchange their old books.

(Tại các hội chợ sách, học sinh có thể trao đổi những cuốn sách cũ của mình.)

3. F (it helps the environment)

Nam thinks students will save money if they go to school by bus.

(Nam cho rằng sinh viên sẽ tiết kiệm được tiền nếu đi học bằng xe buýt.)

=> Sai: việc này giúp môi trường

4. T

Students can exchange their used uniform at uniform fairs.

(Học sinh có thể trao đổi đồng phục đã sử dụng của mình tại các hội chợ đồng phục.)

Bài 3

Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will do if he / she becomes the president of the 3Rs Club. Take notes below. (Phỏng vấn bạn cùng lớp. Hỏi anh ấy / cô ấy xem anh ấy / cô ấy sẽ làm gì nếu anh ấy / cô ấy trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs. Ghi chú bên dưới.)

Name ....................................................

Idea 1 ...................................................

Idea 2 ...................................................

Phương pháp giải:

Study Skill - Writing (Kỹ năng học tập - Viết)

Giving explanations and / or examples is an Important writing skill You should give explanations and / or examples to support your ideas.

(Đưa ra giải thích và / hoặc ví dụ là một kỹ năng viết quan trọng Bạn nên đưa ra giải thích và / hoặc ví dụ để hỗ trợ ý tưởng của bạn.)

Example

Secondly, I'll organize some book fairs. At these events students can exchange their used books.

(Thứ hai, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ sách. Tại các sự kiện này, học sinh có thể trao đổi sách cũ của mình.)

Trả lời:

Name: Vy (Tên: Vy)

Idea 1: Organize weekly fairs to exchange old things.

(Ý tưởng 1: Tổ chức hội chợ hàng tuần để trao đổi đồ cũ.)

Idea 2: Organize a recycling club to make new things from recycled things.

(Ý tưởng 2: Tổ chức một câu lạc bộ tái chế để làm những thứ mới từ những thứ đã tái chế.)

Bài 4

Write a paragraph about your classmate’s ideas in 3. Write about 50 words. (Viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp trong 3. Viết khoảng 50 từ.)

Trả lời:

Mẫu 1:

My classmate is Vy. If she becomes the president of the 3Rs Club, she will do two things. Firstly, she will organize weekly fairs for students to exchange their old things. Secondly, she will organize recycling clubs and call students to join. In this club, they will make beautiful and helpful things from old things or recycled things.

Hướng dẫn dịch:

Bạn cùng lớp với tôi là Vy. Nếu cô ấy trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs, cô ấy sẽ làm được hai điều. Đầu tiên, cô sẽ tổ chức hội chợ hàng tuần để sinh viên trao đổi đồ cũ. Thứ hai, cô sẽ tổ chức một câu lạc bộ tái chế và kêu gọi sinh viên tham gia. Trong câu lạc bộ này, các em sẽ làm ra những thứ đẹp đẽ và hữu ích từ những đồ cũ hoặc đồ tái chế.

Mẫu 2:

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students to recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener and cleaner.

Mẫu 3:

My classmate is Phuong Thao. If she becomes the president of the 3Rs Club, she will do two things. Firstly, she will organize a charity. Students will give their old uniforms and clothes to this charity every weekend. She will give these things to those in need. Secondly, she will establish a team that can walk to school or cycle to school to reduce dirty air.

Hướng dẫn dịch:

Bạn cùng lớp của tôi là Phương Thảo. Nếu trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs, cô ấy sẽ làm hai việc. Đầu tiên, cô ấy sẽ tổ chức một buổi từ thiện. Học sinh sẽ tặng đồng phục và quần áo cũ của mình cho tổ chức từ thiện này vào mỗi cuối tuần. Cô ấy sẽ đưa những thứ này cho những người cần. Thứ hai, cô sẽ thành lập một đội có thể đi bộ đến trường hoặc đạp xe đến trường để giảm thiểu không khí bẩn.

>> Tham khảo: Viết đoạn văn Tiếng Anh về ý tưởng của bạn cùng lớp nếu trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
56
  • Lượt tải: 35
  • Lượt xem: 9.323
  • Dung lượng: 296,5 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo