Tiếng Anh 6 Unit 8: Từ vựng Sports and Games - Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2

Từ vựng Tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games tổng hợp toàn bộ các từ mới quan trọng xuất hiện trong Unit 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2, giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Soạn Từ vựng Unit 8 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 2 bao gồm từ mới, phân loại, phiên âm, nghĩa của từ đó. Từ đó, giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được vốn từ phong phú để học tốt môn Tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết nhé:

Từ vựng Unit 8 lớp 6: Sports and Games - Global Success 6 Tập 2

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

aerobics

n

/eəˈrəʊ.bɪks/

thể dục nhịp điệu

career

n

/kəˈrɪər/

nghề nghiệp, sự nghiệp

competition

n

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

cuộc đua

congratulation

n

/kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/

lời chúc mừng

equipment

n

/ɪˈkwɪp.mənt/

thiết bị, dụng cụ

fantastic

adj

/fænˈtæs.tɪk/

tuyệt

fit

adj

/fɪt/

mạnh khoẻ

goggles

n

/ˈɡɒɡ.əlz/

kính bơi

gym

n

/dʒɪm/

trung tâm thể dục thể thao

karate

n

/kəˈrɑː.ti/

môn võ ka-ra-te

last

v

/lɑːst/

kéo dài

marathon

n

/ˈmær.ə.θən/

cuộc đua ma-ra-tông

racket

n

/ˈræk.ɪt/

cái vợt (cầu lông ...)

score

v

/skɔːr/

ghi bàn, ghi điểm

shoot

v

/ʃuːt/

bắn, bắn súng

sporty

adj

/ˈspɔː.ti/

khỏe mạnh, dáng thể thao

take place

v

/teɪk pleɪs/

xảy ra, được tổ chức

tournament

n

/ˈtʊə.nə.mənt/

giải đấu

Bài tập từ vựng Tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games

Choose the correct answer.

1. At weekend we can play a ____ of badminton or join in a footall match.

A. sport B. game C. match D. exam

2. Football is an _____game.

A. outdoor B. indoor C. individual D. team

3. Many girls and women _____aerobics to keep fit .

A. play B. go C. do D. have

4. It’s very _____ to swim there. The water is heavily polluted.

A. safe B. unsafe C. unpopular D. good

5.What’s your favourite _____? - I like swimming.

A. subject B. game C. drink D. sport

Read the definitions and complete the blanks with given words

goggles   court   breaststroke   stadium   volleyball

achievement    skipping    rope    boxing   tug of    war   referee

1. A sport in which two people fight each other with their hands, while wearing very large thick gloves. _____________

2. A game in which two teams of six players use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net while trying not to let the ball touch the ground on their own side. _____________

3. A pair of glasses that fit closely to the face to protect the eyes from wind, dust, water, etc. _____________

4. A thing that somebody has done successfully, especially using their own effort and skill. _____________

5. A style of swimming that you do on your front, moving your arms and legs away from your body and then back towards it in a circle. _____________

6. A place where games such as tennis are played. _____________

7. A type of sport in which two teams show their strength by pulling against each other at the opposite ends of a rope, and each team tries to pull the other over a line on the ground. ____________

8. A piece of rope, usually with a handle at each end, that you hold, turn over your head and then jump over, for fun or to keep fit. _____________

9. A large sports ground surrounded by rows of seats and usually other buildings. _____________

10. A person who is in charge of a sports game and who makes certain that the rules are followed. _____________

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - D;

Read the definitions and complete the blanks with given words

1 - boxing; 2 - volleyball; 3 - goggles; 4 - achievement; 5 - breaststroke;

6 - court; 7 - tug of war; 8 - skipping rope; 9 - stadium; 10 - referee;

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 185
  • Lượt xem: 2.393
  • Dung lượng: 149,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo