Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 8 Ôn tập tiếng Anh 8

Bài tập chia động từ lớp 8 là tài liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp.

Bài tập chia động từ trong tiếng Anh lớp 8 được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản; học sinh có học lực khá, giỏi nâng cao tư duy và kỹ năng giải đề với các bài tập vận dụng nâng cao để học tốt tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bài tập tiếng Anh về so sánh hơn và so sánh hơn nhất, bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh.

Cách chia động từ trong tiếng Anh

1. Chia động từ theo thì

Động từ ở mỗi thì sẽ có cách chia khác nhau dựa theo mốc thời gian xảy ra hành động, sự việc. Để nắm được các quy tắc chia động từ theo thì, bạn cần phải học thuộc ngữ pháp các thì trong tiếng Anh và bảng động từ bất quy tắc.

1. Thì hiện tại đơn: (+) S + V (s/es) + O

=> Chia động từ giữ nguyên thể hoặc thêm đuôi "s" hoặc "es".

Ví dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông.)

2. Thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have/has + PP + O

=> Chia động từ theo dạng quá khứ phân từ.

Ví dụ: I have not returned to my hometown for 2 years. (Đã 2 năm rồi tôi không về quê.)

3. Thì hiện tại tiếp diễn: (+) S + am/is/are + V-ing

=> Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I'm playing chess. (Tôi đang chơi cờ tướng.)

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: (+) S + have/has + been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I have been working here for 2 years. (Tôi đã làm việc ở đây được 2 năm.)

5. Thì quá khứ đơn: (+) S + V-ed/P2

=> Chia động từ thêm đuôi "ed" hoặc chia theo thể quá khứ.

Ví dụ: I graduated 2 years ago. (Tôi đã tốt nghiệp cách đây 2 năm.)

6. Thì quá khứ hoàn thành: (+) S + had + PP + O

=> Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: She hadn’t completed her homework when she went to school. (Cô ấy đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình khi cô ấy đi học.)

7. Thì quá khứ tiếp diễn (+): S + was/were + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I was studying at 4 pm yesterday. (Tôi đang học lúc 4 giờ chiều hôm qua.)

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: (+) S + had been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi đã chạy bộ 2 giờ trước khi trời đổ mưa.)

9. Thì tương lai đơn: (+) S + will/shall + V-inf

=> Chia động từ nguyên mẫu không "to".

Ví dụ: I will watch the movie. (Tôi sẽ xem phim.)

10. Thì tương lai hoàn thành: (+) S + shall/will + have + PP

=> Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: I will have finished my homework this weekend. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này.)

11. Thì tương lai tiếp diễn: (+) S + shall/will + be + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I will be eating bread from noon tomorrow. (Tôi sẽ đanh ăn bánh mì từ trưa mai.)

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: (+) S + shall/will + have been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: At the end of this month, she will have been learning yoga for 2 months. (Cuối tháng này, cô ấy sẽ học yoga được 2 tháng.)

13. Thì tương lai gần: (+) S + am/is/are + going to + V-inf

=> Chia động từ nguyễn mẫu không.

Ví dụ: Is she going to learn English? (Cô ấy sẽ đi học tiếng Anh phải không?)

2. Chia động từ theo dạng

Trong câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ đứng sau chủ ngữ được chia theo thì, còn lại các cộng từ khác được chia theo dạng.

  • Động từ nguyên mẫu không "to"
  • Động từ nguyễn mẫu có "to"
  • Động từ thêm đuôi "ing" hay còn gọi là danh động từ (V-ing)
  • Động từ ở dạng quá khứ phân từ

Có 2 cấu trúc chính giúp ta nhận biết trong câu xuất hiện động từ trong tiếng Anh chia theo dạng:

V1 - O - V2: Hai động từ cách nhau bởi tân ngữ.

V1 - V2: Hai động từ liền kề nhau.

Trong đó: V1 là động từ chia theo thì, V2 là động từ chia theo dạng. Nếu theo sau V1 là động từ chỉ giác quan thì V2 sẽ được chia thành động từ "V-inf" hoặc động từ "V-ing".

Ví dụ:

VD 1: I saw her walking with another man. (Tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông khác.)

=> Động từ "saw" được chia theo thì do đứng sau chủ ngữ "I". Cấu trúc trong câu có "saw her walking" thuộc dạng "V1 - O - V2" nên động từ "walk" được chia theo dạng "waking" vì theo sau động từ chỉ giác quan là động từ dạng "V-ing".

VD 2: I want to meet you. (Tôi muốn gặp bạn.)

=> Động từ "want" được chia theo thì do đứng sau chủ ngữ "I". Cấu trúc trong câu có "want to meet" thuộc dạng "V1 - V2" nên động từ "meet" được chia theo dạng "to meet" vì theo sau "want" bắt buộc phải là một động từ dạng "to V-inf".

Bài tập chia động từ lớp 8

I. Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì (Give correct tenses of the verbs)

1. Mary (be) ____________________ seriously ill since last night.

2. They sometimes (go) ____________________ school by bus.

3. How long __________ you (study) __________ English?

- I (study) ____________________ it for 7 years.

4. We last (see) _____________ them last Sunday.

5. I (not meet) ____________________ him since he moved to Hanoi.

6. Now they (play) ____________________ happily in the school yard.

7. We (not finish) ____________________ our exercises yet.

8. My friend said he (be) __________ working in Hanoi then.

9. Mr. David (just buy) ____________________ a new house.

10. They (build) ____________________ a new hospital in my neighborhood next month.

11. It (not rain) ____________________ since the beginning of this month.

12. Lan asked me if I (like) __________ pop music.

13. We (begin) ____________ to learn English three years ago. Now we (learn) __________________ for 3 years.

14. __________ you ever (be) __________ to Ho Chi Minh City?

15. The telephone (ring) __________ when we (watch) ___________ television last night.

16. Mrs Hoa (teach) _________ English in this school since she (leave) ______ the university.

17. Look! That car (run) _________________ very fast.

18. The Browns (have) ____________________ dinner at the moment.

19. He (live) ____________________ in Hanoi for 20 years.

20. Alexander Graham Bell (invent) _____________ the telephone many years ago.

21. She (be) __________ very ill now. She (not go) ____________ to school since Monday.

22. + __________ you (be) __________ to Phong Nha before?

+ Yes. I (spend) _____________ my holiday there last summer.

23. I must go now. I (phone) ________ you when I (arrive) ______________ there.

24. When I last (see) __________ them, they ( work) ___________ in a factory in Hanoi.

25. Ba's teacher (give) __________ him a lot of homework last week.

26. Tom hopes he (meet) __________ many interesting people when he goes to Hanoi next month.

27. Mai and her friends (walk) ____________________ to school now.

28. They (go) __________ to Sao Mai Movie Theater last night.

29. She (not see) ____________________ that film before.

30. My mother was waiting for me when I (come) ______________ home.

31. Ann and Susan (cook) _____________________ dinner when Martin arrived home.

32. The light (go) ______________ out while we were having dinner.

33. + What __________ you (do) ______________ at this time yesterday?

+ I (play) _____________________ games on the computer.

34. Tom! Turn off the TV. You (always watch) ____________________ TV.

35. Lan often (do) __________ her homework carefully.

36. This is the first time Hoa (meet) ____________________ Tim's family.

37. They said they (go) ____________________ to Hanoi the following day.

38. Yesterday (be) __________ a beautiful day. The Sun (shine) ____________________ brightly when we (leave) ______________ home.

39. The teacher asked me if I (know) __________ where the Statue of Liberty was.

40. Listen! Mai (play) ____________________ the piano in her room.

41. + What kind of music ____________ you (like) __________ ?

+ I like pop music.

42. In summer, the Sun usually (shine) __________________ brightly.

43. I (not finish) _______________________ reading the novel you lent me yet.

44. Julia (write) ________________________ an email to her boy friend now.

45. Jack (not meet) _______________________ Tom the last time he came to America.

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. ( Give the correct verb forms )

1. Would you mind (open) ______________ the windows. It's so dark inside.

2. Do you mind (wait ) ______________ a moment?

3. Do you mind if I (smoke) ______________ here?

4. Would you mind if I (use) ______________ your handphone?

5. The boy (read) ______________ a book is Ba.

6. The old lamp (make) ______________ in China is five dollars.

7. The window (break) ______________ last night has been repaired.

8. Do you know the man (talk) ______________ to Tom?

9. The man (sit) ______________ next to me was very nervous.

10. He suggested (travel) ______________ around the town by bike.

11. She has a lot of books (write) ______________ in English.

12. She is interested in (listen) __________________ to pop music.

13. We used to (take) ______________ a bus to school when we were young.

14. It's expensive ( travel) _______________ to Nha Trang by plane. Would you mind (go) __________ by train?

15. Do you mind (show) ______________ me the way to the post-office?

16. Would you mind if I (use) ______________ your pen?

17. Do you mind if I (play) ______________ your guitar?

18. Would you mind (turn) ______________ off the television?

19. Do you mind (tell) ______________ me how to write a book report?

20. Would you mind if I (bring) ______________ these flowers home?

21. Do you mind if I (fix) ______________ this broken chair for you ?

22. Would you mind (make) ______________ a birthday cake?

23. My brother is good at ______________ (fix) things.

24. May I ______________ (go) out now , Mom?

25. I want (come) ______________with my mother.

26. The doctor advised me(not smoke) ______________ cigarettes.

27. The boys stopped (play) ______________ football because of the rain.

28. Mai's mother told Mai (correct) ______________ the mistakes in her dictation.

29. Would you like (listen) ______________ to some music?

30. Nam enjoys ( play) ______________ soccer after school.

31. Lan asked me (go) ______________ to the supermarket.

32. I think you should (do) ______________ morning exercises regularly.

33. They used (go) ______________ to work by train.

34. Don’t let children (play) ______________ with matches.

35. You ought to (do) ______________ the homework yourself.

36. My father stopped (smoke) ______________ five years ago.

37. Mai doesn't have enough money (buy) ______________ a new bicycle.

38. I need (buy) ______________ some notebook.

39. My teacher said I should (spend) ______________ more time on my English.

40. Mr Hung told me (tell) ______________ him the truth.

41. Nga likes ( play) ______________ badminton.

42. They asked their children ( stay) ______________ at home.

43. Nam must (do) ______________ the homework himself.

44. My mother decided ( buy) ______________ a house last week.

45. I'd like (buy) ______________ some eggs.

46. The woman (sit) ______________ between Mrs. Hoa and Mrs. Ha is my mother.

47. I enjoy (play) ______________ soccer after school.

48. The doctor advised me (not smoke) ______________ cigarettes.

49. Would you like ( take) ______________ a photo?

50. It is interesting ( study) _____________ English.

Bài III. Chia động từ trong ngoặc cho đúng

1. When I (open). . . . . . . . . . . . . . . the door, a friend (stand). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . there.

2. When I (arrive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . back at the carpark, my car wasn’t there.

“oh, what you(do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?” I( report). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it to the police.

3. We (not see). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nga since Monday.

4. Lan (be). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in the USA for 2 years.

5. I (go) . . . . . . . . . . . . . . . . . to bed at 11 o’clock lastnight.

6. They (move). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to London in 2003.

7. They (live). . . . . . . . . . . . . . . . . . in HCM city since January.

8. That’s a very old bike. He (have). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it for a long time.

9. I (buy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . the motobike 5 years ago.

10. Peter (be). . . . . . . . . . . . . . . . ill for a week.

11. Hoa (visit). . . . . . . . . . . . . . . . . . her parents once a year.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . Nam(go). . . . . . . . . . . . . . . . to West Lake Park on his birday?

13. What . . . . . . . . . . . you(do). . . . . . . . . . . . on your birthday?

14. Hoa and Linh often(play). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . badminton after class.

15. Many people in the countryside still (work). . . . . . . . . . . . . . . . . . . seven days a week.

16. Mai still in her room. She(iron). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her clothesfor next week.

17. The street (become). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . very crowded after 5 p. m every day.

18. She (come). . . . . . . . . . . . . . . . to France 2 years ago.

19. I(just send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a letter.

20. He(work). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for that company for 5 years.

21. I (graduate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from Hue University last year.

22. Tom (play). . . . . . . . . . . . . . football every afternoon.

23. I(cook). . . . . . . . . . . . . . . . . in the kitchen when he came in.

24. Mai (attend). . . . . . . . . . . . . . . . . . . the meeting at the moment.

25. I (help). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . him whenever he needs.

26. She told me how(make). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the cake.

27. The man(stand). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . near the door is my brother.

28. Do you mind(tell). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me her address?

29. My father decided(go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . abroad.

30. Could you please tell me where(buy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this book?

31. It’s difficult(do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this project?

32. Mary (find). . . . . . . . . . . . . . . . . . a five pound note while she (walk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . to school yesterday.

33. I(just finish). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reading”war and peace”. It’s a brilliant book.

34. I(not be). . . . . . . . . . . . . . . . . . . at work tomorow. I’m taking the day off.

35. How long. . . . . . . . . . . . . . . . . . you(be). . . . . . . . . . . . . . . . . a nurse, Mrs Lan?-For 5 years.

36. While Peter(drive). . . . . . . . . . . . . . . . . . home late lastnight, he (run). . . . . . . . . . . . . . out of petrol.

37. She always (get). . . . . . . . . . . . . . . . . up yearly to study her lessons.

38. The letter I(receive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yesterday is on the desk.

39. Thisfilm is the best one I (ever see). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. She always (remember). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the names of the people that she meets.

41. What. . . . . . . . . . . . . . . you(do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . now?-I (learn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English.

42. I (not see). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . him since he(leave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this school.

43. I usually read newspapers while I(wait). . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the bus.

44. The sky is very dark. I think it (rain). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. I(not invite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recharch yet.

46. Before I (go). . . . . . . . . . . . . to live in spain, I (think). . . . . . . . . . . . . . it was the hot country.

47. We should go home. It(get). . . . . . . . . . . . . . . . . . darker and darker.

48. ”I (try). . . . . . . . . . . . . . to get hold of you for ten minutes. Where have you been?”

49. My brother usually (go). . . . . . . . . . . . . . . . . to work early to avoid traffic jams.

50. I(not eat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anything for 2 days.

51. After his wife gave birth to thier first son, he imedately(buy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a nice cradle.

52. I (study). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . French at the moment, but I (not speak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it very well yet.

53. I usually (work) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at night, though I (have). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a holiday at the moment.

54. He (teach). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in a language school, though they (not work). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in a factory at the moment because the school’s on holiday.

55. Jet engines(make). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lot of noise.

56. I (not live). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in London. I(live). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Brighton.

57. The sea (cover). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . two thirds of the world.

58. Loud music(give). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me a headache.

59. We (not come). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from Canada. We (come). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from USA.

60. She (work). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from Mondays to Fridays. She (not work). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at weekends.

61. Andrew and Les (not go). . . . . . . . . . . . . . . . to school by bus everyday. Most morning Andrew(go). . . . . . . . . . . . . . . . by bicycle and Les (walk). . . . . . . . . . . . . . . . . .

62. You (not write). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to your penfriend very often, but he(write). . . . . . . . . . . . . . . . . to you every week.

63. The sun always(rise). . . . . . . . . . . . . . . . . . in the East. Look, it(rise). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

64. I don’t think I (go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . out tonight. I’m too tired.

65. Ba enjoy (go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . to the circus.

66. Nam doesn’t like(play). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . football but he like (watch). . . . . . . . . . . . . . . . . . football match on TV.

67. I hate(get up). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . early in the winter days.

68. My grandfather loves (talk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . about the days when he was young.

69. After (learn ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by heart the new English words. Hoa often write them in to her litle notebook.

70. My younger brother is very good at (imitate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the voice of the other people.

71. My mother like (decorate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the house.

72. Before(go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to bed , I often read a newspapaer.

73. Where do you want (go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

74. What have you decided(do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

75. Don’t forget(send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me a postcard when you’re on holiday.

76. I don’t mind(ravel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by train but I prefer(fly). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77. I hate(get). . . . . . . . . . . . . . . . . . . up early in the morning.

78. the weather was nice, so I suggested(go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . for a walkby the river.

79. Have you finish (clean). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the kitchen?

80. We (have). . . . . . . . . . . . . . . . . . . a party next sunday. Would you like to come?

81. I (not go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . away for my holidays next month because I haven’t got enough money.

82. Jane (travel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to Scotland on Saturday.

83. Tom has just bought a painting. Where he (hang). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it?

84. Lan, Ann (come). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow.

-oh, is she?What time she (arrive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

85. You (play). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . football tomorrow morning?

-Yes, but Nam(not play). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He has just hurt his leg.

86. Hurry! The bus (come). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I(not want). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to miss it.

87. Can you drive a car?

-No, but I (learn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mu father (teach). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me.

88. The River Nile(flow). . . . . . . . . . . . . . . . . . . in to the Meditarian.

89. I (hate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English, Math and biology tomorrow.

90. My father(leave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . here for HCM city this weekend.

91. Lan’s parrents have just bought a new house. They (move). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to a new house next month.

92. I (go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to the country this summer.

93. They(build). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a new bridge in my village next month.

94. In the factory, the beans are(clean). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and (roast)(quay, nuong). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . then they are (make). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in to paste. (bọt)

95. Some of this paste is(make). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in to pure coca powder.

96. The rest is (mix). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . with coca butter, sugar, and milk. This paste is now(heat). . . . . . . . . . . . . and stirred for hours. Then it is (put). . . . . . . . . . . . . . . . . . in to metal moulds and cooled.

97. When Andrew (arrive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at the airport, he(look). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arround but he (not can). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . see anybody there to meet him. A lot of people in uniform(hold). . . . . . . . . . . . . . . . . . cards with names on them. But they (not wait). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for him.

98. Hoa wants(go). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to West Lake Park this sunday.

99. Nam doesn’t think so. He thinks of (watch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . football match on TV.

100. After (do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her homework , Lan usually listen to the play on the radio.

101. Ba likes sports, especially(play). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . football and (swim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102. Nga sometimes has to go to school very early (do). . . . . . . . . . . . . . . . . . . her class duties.

103. The Y &Y members raise funds by (collect). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . used paper and bottles and broken glasses.

104. They hope(help). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . other people with their small projects.

105. It (start). . . . . . . . . . . . . . . . . . . raining an hours ago.

106. I (know). . . . . . . . . . . . . . . . . Lan for some months.

107. When . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam and Hoa first (meet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.415
  • Lượt xem: 45.316
  • Dung lượng: 152,5 KB
Liên kết tải về
Tìm thêm: Tiếng Anh 8
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan