Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Phiếu nhận xét Đảng viên & Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là một trong những biểu mẫu quan trọng được lập ra nhằm nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá xem cán bộ Đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân tốt hay không.

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú mới nhất hiện nay được thực hiện theo Quy định 213-QĐ/TW.  Đây là mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú, làm việc. Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo quy định 213-QĐ-TW được sử dụng khá phổ biến trong thực tiễn và có những ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú, làm việc.

Mỗi một người đảng viên đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Căn cứ theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận vè nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

 • Tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;
 • Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương đặc biệt là các vấn đề bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố;
 • Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác mặt trận để nắm bắt tình hình nhận dân, kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên;
 • Tích cực tham gia và vận động thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư;
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và kịp thời báo cáo khi thay đổi nơi cư trú.

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ.....................................

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………………...….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………...,ngày..............tháng..........năm...............

PHIẾU XIN Ý KIẾN
Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:.......................................................

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ...........................trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên……….......................tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHI BỘ……………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...,ngày.......tháng......năm.........

PHIẾU NHẬN XÉT
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên.....................................................................như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt ☐

Nêu gương ☐

Chưa nêu gương ☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu ☐

Gương mẫu ☐

Chưa gương mẫu ☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ ☐

Tham gia chưa đầy đủ ☐

Không tham gia ☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực ☐

Thường xuyên ☐

Chưa thường xuyên ☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực ☐

Tích cực ☐

Chưa tích cực ☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương ☐

Không đề nghị ☐

Xem xét xử lý ☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ.................

ĐẢNG ỦY.............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày.... tháng.... năm.........

PHIẾU XIN Ý KIẾN
Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: - Chi ủy………………………………………………..

- Đảng ủy……………………………………………...

Thưc hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh trân trọng đề nghị Chi ủy Chi bộ………………………, Đảng ủy…………………………….nhận xét, góp ý về đảng viên …………………………. tại nơi cư trú.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ .............................
Thị ủy ....................................
Đảng bộ (chi bộ) ....................
Chi bộ ấp, khu phố .................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
............, ngày....tháng.....năm......

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM 20..
(Thực hiện theo quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

- Họ và tên đảng viên: ................ sinh hoạt tại chi bộ cơ sở:........................

- Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn):..........................................................

- Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện, thị):......

- Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ........................................ nhận xét đồng chí: .................................. như sau:

1Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần....)

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những thông tin gì?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét về Đảng viên tại nơi cư trú. Các chi bộ cơ sở sẽ đưa ra nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú.

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW cần phải nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú cũng như nêu lên những nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú. Bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW được sử dụng khá phổ biến hiện nay và có ý nghĩa, vai trò quan trọng.

- Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú như sau:

 • Bên trái: Đảng bộ …., Đảng ủy (chi ủy) …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú
 • Kính gửi:
 • Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
 • Đảng ủy/chi bộ………………………………………………trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………………………………tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).
 • T/M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên.

- Phiếu nhận xét:

 • Bên trái: Đảng ủy xã, phường, thị trấn, Chi Bộ …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • PHIẾU NHẬN XÉT: đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
 • Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên… về việc sinh hoạt Đảng
 • Xác nhận của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T/M Chi Bộ: ký, ghi rõ họ và tên.

Thời gian thực hiện nhận xét đảng viên nơi cư trú

Tại khoản 4, 5 Điều 4 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 quy định về nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú như sau:

- Định kỳ hằng năm, chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình theo phiếu nhận xét và gửi về đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Đề xuất với đảng ủy xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng những đảng viên đang công tác có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Kịp thời phản ánh với đảng ủy xã, phường, thị trấn và cấp ủy nơi đảng viên đang công tác khi đảng viên có hành vi:

 • Vi phạm pháp luật;
 • Thiếu trách nhiệm nêu gương;
 • Vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của địa phương hoặc chưa chấp hành tốt Quy định 213-QĐ/TW năm 2020.

- Đảng ủy xã, phường, thị trấn xác nhận phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng ủy cơ sở nơi đảng viên công tác.

Biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện tốt.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 44.750
 • Lượt xem: 246.206
 • Dung lượng: 72,4 KB
Sắp xếp theo