Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng Mẫu 4A - KNĐ

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 4A-KNĐ căn cứ vào Hướng dẫn 12-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/01/2022.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng là mẫu nghị quyết được chi đoàn lập ra nhằm xét duyệt đoàn viên công đoàn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung trong mẫu nghị quyết cần trình bày các thông tin cơ bản như: liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng kèm theo cách viết, mời các bạn cùng đón đọc.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

BCH CÔNG ĐOÀN............

Số….........- NQ/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

........ngày.....tháng…năm.....

NGHỊ QUYẾT
Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi:

- Chi bộ ………………………....……………

- Đảng ủy …………………………………....

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

- Xét Nghị quyết của Công đoàn ......................................................................................

- Ban...................Công đoàn ...................họp ngày........tháng ...... năm........ nhận thấy: Đoàn viên:.......................................................... có những ưu, khuyết điểm chính như sau:

(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên............... .......................... ............... .vào Đảng, với sự tán thành của.................đồng chí (đạt.................%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số không tán thành........................đồng chí, với lý do:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ....................................................................trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M ………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

7 Th thức văn bản theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn.

8 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo