Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự (3 mẫu) Biên bản xét hết tập sự viên chức

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản họp đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Nội dung trong mẫu biên bản đánh giá kết quả tập sự trình bày các thông tin cơ bản như: thành phần tham gia, nội dung và kết quả buổi họp. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG.................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

.......ngày ..... tháng .... năm 20.....

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ
ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TẬP SỰ
(dành cho giảng viên)

Bộ môn ………… đã tiến hành họp đánh giá kết quả tập sự đối với ông (bà) ………., giảng viên tập sự được tuyển dụng năm 2016.

- Thời gian: ………………………………………

- Địa điểm: ………………………………………

- Thành phần:

+ Toàn thể viên chức Bộ môn ………………

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: …………..……...người;

Lý do:…………………………….

(tỷ lệ số lượng viên chức dự họp: tối thiểu 70 % tổng số viên chức của Bộ môn trở lên)

- Chủ trì: Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa) ………

- Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức tập sự đọc bản báo cáo kết quả tập sự

2. Cán bộ hướng dẫn đọc bản nhận xét kết quả tập sự

3. Thư ký đọc biên bản đánh giá kết quả giảng thử

4. Các ý kiến nhận xét

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

II. Kết luận: (giảng viên tập sự đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự; nêu rõ phương pháp lấy ý kiến đưa ra kết luận: bỏ phiếu hoặc biểu quyết).

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Biên bản được thông qua tại cuộc họp ………… % thành viên tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa)

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG..............................
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

  ....ngày ..... tháng .... năm 20....

BIÊN BẢN BUỔI HỌP
XÉT CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Thời gian: ...ngày ...tháng ... năm .........

Địa điểm : Văn phòng trường ....................................................

I. THÀNH PHẦN

1. Đ/c .............................................. – Hiệu trưởng

2. Đ/c .............................................. – Chủ tịch Công đoàn- TTCM khối THCS

3. Đ/c.............................................. – Phó hiệu trưởng

4. Đ/c ..............................................– Phó hiệu trưởng

5. Đ/c .............................................. – Tổ trưởng tổ Văn phòng

6. Đ/c ..............................................– TTCM khối TH

7. Đ/c.............................................. – TTCM khối MN

8. Đ/c ..............................................– Thư ký

Cùng các đồng chí trong Hội đồng nhà trường có mặt đông đủ

II. NỘI DUNG: Đơn vị đã tiến hành họp xét công nhận hết thời gian thử việc đối với ,....đồng chí sau:

- Đ/c ......................- Giáo viên Âm nhạc, được tuyển dụng đợt tháng... năm 20,,,, tại UBND thành phố ,............

- Đ/c ..................... - Giáo viên Tin học, được tuyển dụng đợt tháng .......năm 2.... tại UBND thành phố.................

- Đ/c ..................... - Giáo viên Mầm non, được tuyển dụng đợt tháng... năm 20..... tại UBND thành phố .............

- Đ/c ..................... - Kế toán, được tuyển dụng đợt tháng... năm 20..... tại UBND thành phố ....................

1. Đ/c.......................– Hiệu trưởng triển khai công văn số 1596/SGD&ĐT-TCCB Về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm ngạch và công nhận hết thời gian thử việc cho viên chức; công văn số 500/PGD&ĐT-TC Về việc hoàn thiện hồ sơ công nhận hết thời gian tâp sự cho viên chức năm học ............................

2. Các đồng chí thông qua bản kiểm điểm cá nhân về quá trình công tác của mình tại đơn vị và bày tỏ nguyện vọng xin vào biên chế.

3. Các thành viên trong đơn vị đóng góp ý kiến nhận xét về những ưu, khuyết điểm trong quá trình công tác của 04 đồng chí.

3.1. Đ/c..............................................

* Ưu điểm:

- Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế của ngành cũng như của nhà trường đề ra, luôn luôn học tập lí luận chính trị, nghị quyết của Đảng và nhà nước để hoàn thành tốt công việc của mình

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, đoàn kết với mọi người, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Năng lực chuyên môn

Chuẩn bị hồ sơ giáo án đầy đủ, sạch đẹp, giảng dạy theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không cắt xén hoặc thêm bớt nội dung.

Giảng dạy đúng giờ, lên lịch báo giảng đầy đủ.

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

- Các công tác khác

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của cơ quan, tổ chuyên môn

Tham gia đầy đủ, tích cực trong các phong trào của Đội, của nhà trường..v…v

* Những hạn chế: Sự tích cực nhiệt tình cần thường xuyên hơn.

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.2. Đ/c ..............................................:

* Ưu điểm:

- Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương ,đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước .

- Năng lực chuyên môn

Có ý thức nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

- Các công tác khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, tập huấn do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những hạn chế: Cần mạnh dạn, chủ động hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.3. Đ/c ..............................................:

* Ưu điểm:

- Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn đoàn kết với đồng nghiệp.

- Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các công việc mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn phân công.

Chăm sóc - nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non trong trường học.

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, tập huấn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

- Các công tác khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, tập huấn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những hạn chế: Là một giáo viên mới ra trường nên kinh nghiệm chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ còn gặp nhiều hạn chế.

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.4. Đ/c ..............................................:

* Ưu điểm:

- Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn đoàn kết với đồng nghiệp.

- Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các công việc mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ văn phòng phân công.

Hoàn thành tốt các công việc nghiệp vụ kế toán được giao

- Các công tác khác

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công tác phổ cập giáo dục

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, tập huấn do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những hạn chế: Cần cẩn thận hơn trong các hoạt động chuyên môn

* Kết quả công tác: Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Kết luận

Xét quá trình công tác tại đơn vị trong thời gian tập sự 12 tháng của 04 đồng chí

.............................................................................................................

Trường .........................xét thấy 04 đồng chí có tên trên đủ điều kiện xét hết thời gian tập sự. Hội đồng sư phạm nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các cấp có thẩm quyền xét công nhận hết thời gian tập sự cho 04 đồng chí (có danh sách đề nghị hết thời gian thử việc kèm theo)

Biên bản cuộc họp được thông qua, 100 % thành viên tán thành. Biên bản kết thúc vào hồi.....giờ........ phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT.........
TRƯỜNG.....................
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
  ......ngày ..... tháng .... năm 20....

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TẬP SỰ
(dành cho ngạch chuyên viên)

Hôm nay ngày......tháng....... năm.................

Phòng…………………………… đã tiến hành họp đánh giá kết quả tập sự đối với ông (bà) ………………………., viên chức tập sự được tuyển dụng năm .......

- Thời gian:.................................................

- Địa điểm:..................................................

- Thành phần: Toàn thể viên chức Phòng ........

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: ………………….người;

Lý do:…………………………….

Lưu ý: Tỷ lệ số lượng viên chức dự họp: tối thiểu 70 % tổng số viên chức của đơn vị trở lên.

- Chủ trì: Trưởng phòng ..........................

- Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức tập sự đọc bản báo cáo kết quả tập sự

..................................................................

..................................................................

2. Cán bộ hướng dẫn đọc bản nhận xét kết quả tập sự

..................................................................

.................................................................

3. Các ý kiến nhận xét

.................................................................. .

.................................................................. 

..................................................................

II. Kết luận: (viên chức tập sự đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự; nêu rõ phương pháp lấy ý kiến đưa ra kết luận: bỏ phiếu hoặc biểu quyết).

.................................................................. .

..................................................................

..................................................................

Biên bản được thông qua tại cuộc họp ………… % thành viên tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.499
  • Lượt xem: 19.820
  • Dung lượng: 146,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo