Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ năm 2023 (Gợi ý + 5 Mẫu) Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2023 là biểu mẫu được sử dụng hằng năm trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể. Qua đó giúp cá nhân cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những ưu, khuyết điểm của bản thân và từ đó đưa những giải pháp để khắc phục tình trạng đó.

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ

Một bản tự nhận xét đánh giá cán bộ đúng phải bao gồm toàn bộ các mặt từ chính trị đến đạo đức, lối sống của từng cán bộ. Qua mỗi bản nhận xét đánh giá này các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ đưa ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng cán bộ. Vậy dưới đây là 5 mẫu nhận xét cán bộ chi tiết nhất mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Mẫu nhận xét cán bộ - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ………

CHI BỘ TRƯỜNG THCS …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày .....tháng ..... năm 20....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ được đánh giá:......................................................

Chức vụ, nơi công tác hiện tại:..........................................................

Ngày tháng năm sinh: ......................; Nam (nữ);...............................

Chức vụ dự kiến quy hoạch:...........................................................

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị:

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối, qui chế, qui định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn và các qui định của tổ chức công đoàn;

- Đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác:

- Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ:

-Tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác:

Việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ(chồng), con, mối quan hệ với nhân dân...:

2. Năng lực thực tiễn:

- Kết quả, hiệu quả công tác:..................................................................

- Tính chủ động sáng tạo:.....................................................................

- Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao:.......................

- Khả năng đoàn kết, tập hợp, qui tụ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ:......

- Năng lực điều hành, tổ chức thực hiện:................................................

- Khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác:

..................................................................................................................

3. Uy tín:

- Kết quả phiếu tín nhiệm năm 20...................................................

- Kết quả đánh giá cán bộ:................................................................

4. Sức khỏe: Có bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch hay không?

5. Chiều hướng, triển vọng phát triển: Có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn hay không?

..................................................................................................................

........., ngày....tháng...năm....

T.M CẤP ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

T.M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ - Mẫu 2

HUYỆN ỦY.........................

ĐẢNG BỘ..........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày....tháng....năm...

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên: ...............................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:......................................................

Chức vụ Đảng: Phó bí thư Chi bộ.

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng.

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ........................................

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường.

I. SƠ LƯỢC VỀ LÍ LỊCH BẢN THÂN

- Trình độ các mặt:

+ Chuyên môn: ................................................................................

+ Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B).

+ Tin học: Trình độ B

+ Bồi dưỡng khác: * Chứng nhận bồi dưỡng Quản lý giáo dục Tiểu học.

* Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước

- Quá trình công tác đến nay:.........................................................

Sau 5 năm công tác tại trường Tiểu học ............., với chức trách nhiệm vụ được giao, tôi tự nhận xét về bản thân như sau:

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Với cương vị là Phó bí thư, Phó Hiệu trưởng tôi thường xuyên vận động cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Tích cực học hỏi qua các tài liệu, lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, các chuyên đề hội thảo do trường, ngành tập huấn. Nghiêm túc nghiên cứu các tài liệu về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng của các khối lớp để có hướng chỉ đạo thật sát và hiệu quả cao.

Bản thân sống giản dị, trong sáng, đoàn kết. Luôn luôn tu dưỡng, học hỏi rèn luyện ở đồng chí, đồng nghiệp của mình, có ý thức xây dựng tập thể và chi bộ. Luôn chấp hành và thực hiện tốt những quy định mà Đảng viên không được làm. Trong giải quyết công việc luôn khách quan trung thực, không có sự nể nang, dung túng cho những việc làm sai trái của đồng nghiệp.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bản thân luôn cần mẫn với công việc, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, nhằm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, giải quyết một cách thỏa đáng các yêu cầu công việc của công tác dạy và học đặt ra, không đùn đẩy trách nhiệm và né tránh công việc. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm điện, nước và các loại vật tư, văn phòng phẩm thường dùng hàng ngày.

Trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, bản thân đã bám sát một số vấn đề cần tập trung kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân được chuẩn bị chu đáo, sâu sắc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 trong đó tập trung vào 3 nội dung Nghị quyết; phần tiếp thu, giải trình những ý kiến tham gia góp ý của các tập thể, cá nhân được trình bày cụ thể, rõ ràng, phản ánh trung thực, khách quan. Bản tự kiểm điểm đã đánh giá được những ưu điểm tồn tại bản thân, đồng thời đưa ra những giải pháp, kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Với mọi nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt, đúng thời hạn. Cụ thể:

+ Với nhiệm vụ Phó bí thư chi bộ: Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị.

+ Với nhiệm vụ Phó hiệu trưởng: Là người phụ trách chuyên môn trong nhà trường, bản thân luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc được giao; chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn theo quy định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, phù hợp với thực tế của nhà trường. Kế hoạch chuyên môn năm, học kỳ, tháng, tuần được bản thân xây dựng cụ thể dựa trên kế hoạch chung của nhà trường dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện quy chế chuyên môn rất sát và tập trung. Để nâng cao tay nghề cho giáo viên, bản thân tích cực dự giờ thăm lớp với các hình thức dự giờ thường xuyên, dự giờ đột xuất, dự giờ chuyên đề ... rút kinh nghiệm cá nhân trên tinh thần góp ý xây dựng của khối, tổ để kịp thời phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt tồn tại đưa công tác chuyên môn của nhà trường đi lên. Do đó, những năm gần đây, trường liên tục có giáo viên giỏi cấp thành phố, số lượng giáo viên giỏi cấp cơ sở cũng tăng lên đáng kể, đội ngũ giáo viên có tay nghề vững khá đồng đều. Chất lượng học sinh giỏi cũng được quan tâm chỉ đạo. Chất lượng học sinh giỏi các môn liên tục đứng trong tốp đầu của huyện. Cụ thể:

*/ Kết quả giáo viên giỏi :

*/ Kết quả học sinh giỏi :

*/ Phong trào vở sạch chữ đẹp":

- Năm học 20.... - 20.....: Xếp thứ nhất huyện.

- Năm học 20..... - 20.....: Xếp thứ nhất huyện.

- Năm học 20..... - 20......: Xếp thứ nhất huyện.

Với kết quả trên, mảng chuyên môn của nhà trường đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được Phòng GD&ĐT đánh giá cao về chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như phong trào học sinh giỏi. Trong năm năm qua, bản thân liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong tập thể hội đồng sư phạm. Luôn lắng nghe và chắt lọc ý kiến của mỗi cá nhân giáo viên hay ý kiến tập thể tổ chuyên môn để có những quyết định đúng đắn, tạo được sự đồng thuận, từ đó phát huy sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

Đôi lúc trong việc chỉ đạo, giải quyết công việc còn thiếu kịp thời, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều và vận dung lý thuyết vào thực tiễn có lúc chưa thực sự sáng tạo nên công tác quản lý có lúc kết quả chưa đạt được như theo mong muốn.

Chưa kiên quyết và triệt để trong công tác phê và tự phê, chưa thực sự khéo léo trong việc góp ý xây dựng cũng như trong quan hệ, giao tiếp.

III. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ:

Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tôi tự phân loại cán bộ theo mức sau:

Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ - Mẫu 3

HUYỆN ỦY.........................

ĐẢNG BỘ..........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày....tháng....năm...

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Thuộc diện cấp ủy, quản lý

I. Sơ lược lý lịch

- Họ tên:................................................. .................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:........................ .................................................................

- Quê quán:............................................ .................................................................

- Ngày vào đảng: .................................. Ngày chính thức:......................................

- Trình độ chuyên môn: .................. Chính trị: .................. Ngoại ngữ:...................

- Tóm tắt quá trình công tác:.................. .................................................................

+ Tháng.................................................. .................................................................

+ Tháng.................................................. .................................................................

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ.

2. Về đạo đức lối sống

- Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

3. Về năng lực công tác

- Trên cương vị.........................................đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

- Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ..............., xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

III. Kết luận chung

- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: Đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

- Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            …………., ngày …… tháng……. năm………

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
NĂM………..

Họ và tên: ….…......................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ….…...................................................

Nguyên quán: ….…................................................................

Hộ khẩu thường trú: …….....................................................

Chức vụ: ……....................................................................

Đơn vị công tác: ….…..........................................................

Ngạch, bậc lương: …..….........................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

STT

Nội dung, tiêu chí

Thang điểm (3)

Cá nhân tự chấm

1.

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

a)

Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)

Bản thân cán bộ trong việc chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.

Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc:

a)

Nêu rõ bản thân trong việc thực hiện những điều cán bộ không được làm; Mối quan hệ trong gia đình và đối với quần chúng.

b)

Bản thân trong việc thực hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu là Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh; tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.

3.

Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân:

a)

Tinh thần trách nhiệm trong công tác và việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

b)

Mối quan hệ, phối hợp trong công tác giữa cán bộ trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác và chấp hành đúng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật.

c)

Thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.

4.

Kết quả công tác:

a)

Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

– Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết.

– Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

– Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện.

– Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

– Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ), đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết).

b)

Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… phục vụ công tác tốt hơn.

II. TỰ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

STT

Nội dung, tiêu chí phân loại

Thang điểm (4)

Cá nhân tự chấm

1

Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng

2

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

3

Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

4

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ

5

Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc phụ trách

6

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý

7

Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao

8

Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao

Tổng cộng:

2. Tự xếp loại:

Mức xếp loại (5)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ

Cá nhân tự xếp loại (Đánh dấu (X) vào ô chọn)

………., ngày …… tháng……. năm………

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

…………..............................................................

…………..............................................................

…………..............................................................

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ (6):

STTNội dungĐiểm chấmGhi chú

1

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

2

Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc

3

Tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân

4

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc phê bình và tự phê bình

5

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết luận:

........................................................................

…………., ngày …… tháng……. năm………

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ - Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên:…………………………………….. …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh hiện giữ:…………………………………………………..

Thời gian công tác tại đơn vị:…………………………………………………….

Đơn vị đang công tác:……………………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng.

Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý.

Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

Trong thời gian qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong công việc tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo quy định từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác chỉ đạo.

Cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào:”Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của các tổ chuyên môn, lớp, giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh những tồn tại chưa thực hiện được trong các hoạt động, cùng với các đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề và hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt.

Cùng các tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoại khoá trong nhà trường cũng như thực hiện công tác sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và đào tạo.

Bản thân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến tất cả đoàn viên trong nhà trường.

Kết quả trong năm ………………:

– Đối với chuyên môn:

Đạt được UBND Huyện khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

– Đối với Công đoàn: Công đoàn Ngành khen tặng:

+ Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tất cả đoàn viên công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lãnh đạo nhà trường bố trí nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia các phong trào VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động.

Cùng với lãnh đạo nhà trường xây dựng các cuộc vận động, các phong trào của ngành và các cấp đề ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ quản lý: Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc sống giản dị hoà nhập với quần chúng, gần gũi với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách làm theo trong công việc hằng ngày như thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một công việc lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Có khả năng làm tốt công tác quản lý.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

2. Khuyết điểm:

Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ.

Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần lớn đội ngũ ở xa.

Trong quá trình công tác và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian đến.

Bản thân có đủ năng lực cũng như kỹ năng làm công tác quản lý trường học. Vì vậy chiều hướng phấn đấu được bổ nhiệm vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại.

Triển vọng phát triển về trình độ cao hơn hiện tại và phát triển cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành mọi công việc được giao của cấp trên./.

…….., ngày….tháng…năm….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

…………………………………………………………

………………………………………………….........

………, ngày….tháng…năm….
Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ

Phần một - Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên “Đảng cộng sản Việt Nam” nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm.
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá.

Phần hai - Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

Ở mục sơ yếu lý lịch cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.

Mục nêu tóm tắt quá trình công tác cần được thu thập xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn.

Nhận xét ưu, khuyết điểm cần lưu ý 4 yếu tố sau:

Phẩm chất chính trị: Từng cán bộ được xem xét là có tiêu chuẩn đạt hay không đạt sẽ được thể hiện ở đây qua cách đánh giá những lập trường có vững vàng không, có đáp ứng được những yêu cầu tiêu chí của Đảng không. Khi đã là một công chức của nhà nước bạn cần nêu cao được tinh thần đoàn kết, tinh thần thống nhất trong tập thể trong cơ quan, … được học tập các điều lệ của Đảng hay các đường lối chỉ dẫn của Đảng hay những chính sách của nhà nước có được phổ biến không. Được coi như là tầng lớp đại diện trong nhân dân, là một cán bộ trước khi xét đến năng lực thì cần phải có được những phẩm chất đạo đức cần thiết. Bởi đạo đức luôn là yếu tố cần thiết hàng đầu của một người đại diện cho nhân dân, của một tấm gương cho bộ phận nhân dân noi theo.

Đạo đức, lối sống: Được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nể, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, người cán bộ này cũng là một người thực hiện nghiêm chỉnh những quy định mà đã đề ra cho cán bộ công chức trong cơ quan.

Năng lực làm việc: Đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc. thế nào là một năng lực làm việc tốt, nó được đánh giá ở những tiêu chí nào? Đó là:

 • Trên cương vị cần ghi rõ tên chức danh, vị trí hiện tại của người cán bộ, mà cần có các biểu hiện năng lực chủ động trong công việc và nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong công tác lĩnh vực việc làm, luôn đấu tranh lại với những điều tiêu cực, luôn thể hiện được sự nghiêm minh trong công việc, khen thưởng rõ ràng, đúng người đúng tội, đảm bảo theo đúng những quy định của pháp luật.
 • Có tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, hoàn thành công việc được giao hay không, có ý thức phát triển nâng cao môi trường làm việc không.
 • Có tinh thần ý thức xây dựng tổ chức Đảng không để tạo nên chính quyền trong sạch , vững mạnh. Bên cạnh đó, nếu thực hiện được tốt thì họ sẽ được lấy làm tiêu chí làm gương để đánh giá để mọi người noi theo lấy đó làm chuẩn mực.

Tóm tắt chỉ ra được những điểm yếu, điểm mạnh, khuyết điểm của mình: Ở đây, từng cán bộ sẽ xem xét lại quá trình hoạt động của mình mà, tổng hợp lại những thành tích những lần thất bại để đánh giá trên 3 nội dung về khuyết điểm, ưu điểm và điểm yếu.

Phần ba - Tổng kết

Nêu ra kết luận chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên các tiêu chí như sau:

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,…
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.

Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 12.059
 • Lượt xem: 189.107
 • Dung lượng: 280,3 KB
Sắp xếp theo