Bản tự nhận xét kết quả tập sự mới nhất 2 mẫu tự đánh giá hết thời gian tập sự

Mời các bạn đọc cùng tham khảo mẫu Bản tự nhận xét kết quả tập sự được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự được lập ra nhằm đánh giá lại quá trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan. Nội dung trong mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự cần nêu rõ thông tin cá nhân, cơ quan tập sự, ưu điểm, nhược kiểm của bản thân trong quá trình tập sự. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu báo cáo kết quả tập sự. Sau đây là nội dung chi tiết bản tự nhận xét kết quả tập sự của giáo viên, mời các bạn cùng tham khải và tải mẫu tại đây.

Bản tự nhận xét kết quả tập sự - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN...........

TRƯỜNG....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)......................

Tôi tên là: .......................................................Nam, Nữ:...................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................Nơi sinh: ………...............

Là giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): ............Môn:........

Tôi thực hiện chế độ tập sự tại Trường (Trung tâm)..........................

Từ ngày ……. tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm …….. (……… tháng).

Nay tôi xin tự nhận xét về kết quả tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

  …, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

HIỆU TRƯỞNG

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Bản tự nhận xét kết quả tập sự - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN...........

TRƯỜNG....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Họ và tên:..............................................................................

Sinh ngày: ............................................................................

Đơn vị:..................................................................................

Ngày tuyển dụng: .................................................................

Qua thời gian ............. thử việc, tôi xin tự nhận xét kết quả thử việc như sau:

I – ƯU ĐIỂM

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

- Thường xuyên có ý thức chấp hành đúng mọi nội quy, quy chế của cơ quan.

- Luôn an tâm trong công tác và có ý tu dưỡng về phẩm chất chính trị.

- Có ý thức tu dưỡng về phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

- Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp; quan hệ tốt,đúng mực với học sinh, nhân dân.

* Tự xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Tốt

2. Về công tác chuyên môn:

Trong năm học ..............– ...........bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và đã thu được những kết quả như sau:

- Công tác của chuyên môn: Xây dựng kế hoạch chuyên môn đảm bảo tính khoa học, triển khai kế hoạch đúng qui định, luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ chuyên môn.

- Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục trẻ là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn cố gắng trong công tác giảng dạy, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

+ Giờ dạy đạt từ khá trở lên.

Tổ chuyên môn xếp loại: Giỏi

- Tinh thần học tập:

+ Có ý thức rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sư phạm cho chuyên môn của mình.

+ Tham gia thường xuyên, đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị; các hoạt động chuyên môn.

* Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: giỏi

3. Công tác khác:

Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động đoàn thể của ngành, của trường.

II - HẠN CHẾ

- Chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

- Hầu hết Trẻ là con, em đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến việc tiếp thu kiến thức còn chậm, nên bản thân chưa đưa ra được phương pháp giáo dục phù hợp với Trẻ có nhận thức yếu.

- Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên nhiều lúc còn lúng túng trong quá trình gợi mở hướng dẫn Trẻ tự tìm tòi kiến thức.

III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Qua quá trình công tác và căn cứ vào quy định xét tuyển vào ngạch viên chức tôi tự xét thấy mình có khả năng giảng dạy lâu dài và đủ điều kiện tuyển vào ngạch viên chức.

Kính mong các ban ngành xem xét cho tôi được tuyển dụng chính thức vào ngạch viên chức.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

..........ngày .....tháng .....năm.......

Ý kiến đánh giá của lãnh đạo 

.............................................

.............................................

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.546
  • Lượt xem: 37.347
  • Dung lượng: 124,3 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo