Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 8 Bản kế hoạch cá nhân của đảng viên 2024

Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2024 gồm 8 mẫu được đảng viên lập ra để phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

TOP 8 kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng học tập, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong thực hiện hiện chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, học tập một cách nghiêm túc. Ngoài ra các bạn xem thêm Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024.

Lưu ý: Nội dung chuyên đề học tập năm 2024 ở mỗi tỉnh thành phố khác nhau. Nên các bạn cần lưu ý.

Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2024 - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ...tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội,
Nâng cao đời sống Nhân dân

Họ và tên: ....................................

Chức vụ, đơn vị công tác, sinh hoạt: ...................................

Chức năng, nhiệm vụ được giao: ..........................

Qua tiếp thu, học tập Chuyên đề năm 2024, tôi đề ra một số nội dung, biện pháp làm theo như sau:

- Về phát triển kinh tế: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đề ra nội dung thực hiện phù hợp, có tính khả thi gắn với phát triển kinh tế gia đình.

- Luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống; đối với đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đây là điều kiện để phát huy nhân tố con người, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Do vậy, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Huy động mọi nguồn lực để tạo đột phá trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất. Ưu tiên nguồn lực để tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tôn trọng ý kiến của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và các hoạt động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.... Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế Hồ Chí Minh luôn luôn đặt những vấn đề kinh tế trong mối quan hệ chặt chẽ với những vấn đề chính trị - xã hội “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Do vậy, ngay sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, Người đã kêu gọi nhân dân cả nước tích cực tăng gia sản xuất, quyết tâm diệt giặc dốt và chỉ rõ trách nhiệm “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi”.

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nền kinh tế chúng ta xây dựng là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến. “Trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xoá bỏ dần, đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ngày càng cải thiện”.

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải được tạo lập trên cơ sơ chế độ sỡ hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Ở thời kỳ quá độ, nền kinh tế đó còn tồn tại bốn hình thức sở hữu chính: “Sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân. Sở hữu của hợp tác xã tức là sở hữu của tập thể nhân dân lao động. Sở hữu của người lao động riêng lẻ. Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản”, trong đó “kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân và Nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên”. Như vậy, Hồ Chí Minh là người sớm đưa ra chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Người nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng thứ nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và khẳng định tính tất yếu phải công nghiệp hoá: “Muốn đảm bảo đời sống sung sướng mãi mãi phải công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”, “công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu phấn đấu chung, là con đường ấm no thực sự của nhân dân ta”. Người nói đến vai trò của công nghiệp nặng: “Để xây dựng thắng lợi xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải quyết tâm phát triển tốt công nghiệp nặng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác nghiên cứu và phổ biến khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất. Người chỉ rõ: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân… nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi nghành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học kỹ thuật”.

Coi trọng vấn đề quản lý, hạch toán kinh tế, cho đó là chìa khoá phát triển kinh tế quốc dân, Người nói: “Quản lý một nước cũng như quản lý một doanh nghiệp: phải có lãi”, “ở xí nghiệp phải quản lý: có quản lý mới biết thu vào tiêu ra, mới biết có lỗ lãi, mới biết ai làm tốt, ai làm vượt mức, ai không làm vượt mức”.

Hồ Chí Minh đề xuất chính sách mở cửa và hợp tác với các nước để thu hút ngoại lực và phát huy nội lực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã bước đầu đề cập đến vấn đề khoán trong sản xuất. Người nói: “Chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích chung và lại lợi riêng… làm khoán tốt thích hợp và công bằng dưới chế độ ta hiện nay”.

Đối với lĩnh vực giáo dục trong đơn vị luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường tăng gia sản xuất có lợi ích cho gia đình và xã hội một cách chân chính. Có thu nhập ổn định, vượt khó không trông chờ sự trợ giúp của Nhà nước mà góp phần đưa đất nước ngày một phát triển về kinh tế.

- Về đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân: Việc lãnh đạo, điều hành hay góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân như thế nào?

Theo Hồ Chí Minh “ Nhiệm vụ quan trong bậc nhất của chúng ta hiện nay là phải phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân”, Người chỉ thị “ Chúng ta phải thực hiện ngay: Làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân được học hành”.

Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến lợi ích cá nhân, nhưng trên cơ sở giải quyết đúng đăn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Ngươi thấy rõ động lực quan trọng trong lợi ích cá nhân “Kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình cách mạng đã chỉ rõ là nơi nào cán bộ ta giải quyết tốt lợi ích thiết thân của nhân dân… thì nơi đó, lúc đó cách mạng đều tiến lên ”.

Theo Hồ Chí Minh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nghĩa là phải nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, độc lập dân tộc, kiên trì phấn đấu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường “không có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân.

Phải thực hiện công bằng xã hội. Người nhắc nhở chúng ta “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. Công bằng không có nghĩa là cào bằng, bình quân chủ nghĩa, làm triệt tiêu mất động lực kinh tế – xã hội.

Phải phát triển dân trí, coi giáo dục là quốc sách. Người đòi hỏi “Đảng và Nhà nước phải nắm vững khoa học – kỹ thuật, mỗi đảng viên đều phải cố gắng học tập văn hoá, học tập khoa học và kỹ thuật”, cán bộ phải có văn hoá làm gốc… nông dân phải biết văn hoá. Đây là tư tưởng bao trùm triết lý về an sinh xã hội của Người.

Quan điểm của Người về an sinh xã hội đã được thể hiện từ rất sớm. Người đã nêu nội dung “Lại có bất thường phí, như để dành phòng lúc bãi công hoặc giúp những hội khác bãi công, hoặc giúp đỡ những người trong hội mất việc làm, hoặc làm các công việc công ích”.

Người đề cập đến việc thực hiện chế độ làm việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, cứu tế nông dân trong những năm mất mùa, hậu đãi binh lính và gia đình họ, giúp học sinh nghèo, chăm nom người già, tàn tật, trẻ em,... Người chủ trương xây dựng một xã hội “Thi hành luật lao động, ngày làm việc 8 giờ. Giúp đỡ các gia đình đông con…

Nói đi đôi với làm, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng đảm bảo chế độ tiền lương, hưu trí, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, già yếu... Như vậy, mục tiêu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội là luôn vì cuộc sống hạnh phúc của mỗi người dân, nhằm đảm bảo đời sống của người dân.

Trong cơ quan đơn vị luôn thực hiện đúng phần việc được giao, thực hiện tốt công tác giảng dạy cũng như góp phần đưa đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Tham gia tích cực các phong trào chăm lo cải thiện kinh tế gia đình và giúp đỡ đóng góp mọi hoạt động từ thiện xã hội.

- Tôi cam kết thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên và báo cáo với chi bộ, đơn vị trong tự phê bình, đánh giá cuối năm./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Kế hoạch cá nhân học tập Chuyên đề năm 2024 - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ...tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”
------

Họ và tên:.................- Sinh năm: .................................

Chức vụ Đảng: ............................................................

Chức vụ chính quyền: .................................................

Đơn vị công tác: .........................................................

Thực hiện Công văn của Đảng ủy xã .............. về việc xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm” ; Tôi xây dựng kế hoạch cá nhân học tập Chuyên đề năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

- Nghiêm túc nghiên cứu học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề học tập toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới .
- Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp Chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..., nâng cao nhận thức bản thân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

- Lựa chọn nội dung phù hợp trong Chuyên đề năm 2024 để nghiên cứu sâu, xây dựng kế hoạch để đăng ký, quyết tâm học tập, làm theo.

2. Nội dung đăng ký làm theo:

- Học và làm theo Bác về XD đạo đức của người cán bộ, Đảng viên: “Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực”....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: “Xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống: “Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, Đảng viên, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ:

- Thường xuyên nghiên cứu và tự học tập, kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp. Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng, của lãnh đạo cấp trên.

- Tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt Pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương. Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện tốt các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Cấp ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Bản thân luôn tự trau dồi năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần học tập sáng tạo trong lao động, học tập, công tác quản lý chỉ đạo và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị, để đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và các phong trào thi đua của đơn vị ngày một phát triển đi lên.

- Thường xuyên học hỏi để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phền hà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bản kế hoạch cá nhân của đảng viên - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ...tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Thời gian hoàn thành: trong năm 2024.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ/ cơ quan/ (cuối năm)

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ CQCQ QUẬN………………

CHI BỘ: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày…tháng…năm 20.....

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 20.....

Họ và tên: (in hoa)………………………. Năm sinh:…………………………..

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Chi bộ, đoàn thể đang sinh hoạt:………………………………………………….

Căn cứ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

Nêu rõ những nội dung cụ thể mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm thực hiện:

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Nội dung chính cần phấn đấu, rèn luyện trong năm:

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

2. Các nội dung cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể:

- Về tư tưởng chính trị,

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,

- Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống,

- Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân,

- Ý thức tổ chức, kỷ luật,

- Mối quan hệ với Nhân dân,

- Trách nhiệm nêu gương.

- Thực hiện cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Mỗi cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao (theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao… phù hợp đặc điểm hoạt động, công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị) đăng ký thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:

- Những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm,

- Nguyên nhân?

- Nội dung phấn đấu, biện pháp, thời gian khắc phục từng khuyết điểm.

Đảng viên ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Xác nhận và đánh giá việc thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6 tháng và cả năm.

+ Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 20.....:

+ Đánh giá kết quả thực hiện năm 20.....:

Xác nhận cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW - Mẫu 5

ĐẢNG ỦY XÃ ...........

CHI BỘ TRƯỜNG .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------
............., ngày....tháng....năm.....

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ..................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Sinh hoạt Đảng tại: .....................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ................ ngày ...../....../........ của Đảng ủy xã .............; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số .................... xã ...................... về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số ............... ngày ................. của huyện ủy ........... về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

- Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

- Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

- Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

- Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

- Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

a. Về tư tưởng chính trị

- Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động "hai không" và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

- Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

- Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định này.

- Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

- Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

c. Về tự phê bình, phê bình

- Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

- Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

- Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

- Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

- Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

- Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

- Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

- Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

- Có phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, cửa quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

- Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.

- Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ gắ n liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

- Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân "lợi ích nhóm".

g. Về thực hiện nguyên tắc "tập trung dân chủ"; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

- Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

- Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

h. Về đoàn kết nội bộ

- Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

- Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

- Năm học ....... tôi được giao dạy toán lớp ..... và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công tác tổ trưởng: - Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

- Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công tác khác:

- Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

- Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh

- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc "Tập trung dân chủ", thực hiện tốt

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

............, ngày....tháng....năm.....
Xác nhận của chi bộNgười lập kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW - Mẫu 6

ĐẢNG ỦY XÃ ...........
CHI BỘ TRƯỜNG .............
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------
............., ngày....tháng....năm.....
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ..............................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Sinh hoạt Đảng tại: .................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hiện kế hoạch số ................ ngày ....... tháng ........ năm ........ của ban thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như:

- Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc quản lý, dạy học, giáo dục học sinh và đời sống hàng ngày.

- Thực hiện lời dạy của Bác "Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được". Vì thế trong công tác quản lý, là người đứng đầu trong đơn vị bản thân phải luôn gương mẫu thực hiện trước sau đó phải truyền tư tưởng này đến từng cán bộ giáo viên , nhân viên để từ đó cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thấy được việc dạy học không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng đối với học sinh.

- Với học sinh, chúng ta phải tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của từng học sinh từ đó đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp, bước đầu hình thành trong học sinh những suy nghĩ yêu nước, thương người.

- Với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Phải coi nhà trường là ngôi nhà thứ hai, mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình để cùng hướng đến một mục tiêu chung là "Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhà trường phát triển toàn diện". Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của đồng chí, đồng nghiệp.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1 Kế hoạch thực hiện.

- Bản thân lên kế hoạch và đăng ký với chi bộ ngay từ đầu tháng 01 năm 20.... và thực hiện đúng những nội dung đăng kí với chi bộ trong năm 20.....

- Tổ chức tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị từ tháng 01 năm 20.... và luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong chi ủy trong việc giám sát việc thực hiện của các cán bộ giáo viên, Đảng viên và báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện.

- Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối học kì, cuối năm học.

2.2. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

- Bản thân là người đứng đầu trong đơn vị phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.

- Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

- Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

- Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

3. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, đơn vị giao cho.

- Hoàn thành bản kế hoạch, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Chương trình hành động của chi bộ đến từng Đảng viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tổ chức cho các Đảng viên làm kế hoạch cá nhân về thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong chi ủy trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của các Đảng viên của chi bộ trong từng kì và cuối năm.

- Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp ủy giao cho.

4. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị năm 20..........:

- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay la quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.

- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức ,các sáng kiến trong công tác.

Trên đây là kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của bản thân tôi.

............, ngày....tháng....năm.....
Xác nhận của chi bộNgười lập kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW - Mẫu 7

ĐẢNG ỦY TỈNH ………...................

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
…………., ngày….tháng….năm…..

MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
“về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Họ và tên: ………………………………………........……………………….............…….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt Đảng tại: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác ……………………………………………………………....……………..

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số ……………………… ngày …./…./……. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số ………………….. ngày …./…./……. của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Về tư tưởng: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; là sản phẩm của dân tộc và thời đại, trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ trung thành với những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng những nguyên lý đó vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Về đạo đức: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc:

 • Một là, với đất nước, dân tộc phải “Trung với nước, hiếu với dân”.
 • Hai là, với mọi người phải “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”.
 • Ba là, với mình phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
 • Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có “tinh thần quốc tế trong sáng”.

Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể hiện ở ba điểm sau:

 • Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
 • Hai là, xây đi đôi với chống.
 • Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về phong cách (Từ năm 20.... trở đi các chi bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký đột phá về nội dung này để tạo sự chuyển biến)

 • Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.
 • Hai là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn nguyên xi của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.
 • Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.
 • Bốn là, phong cách làm việc có kế hoạch, phong cách làm việc đúng giờ… phong cách đổi mới, sáng tạo, không cố chấp, bảo thủ, luôn đổi mới.
 • Năm là, phong cách diễn đạt, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng.
 • Sáu là, phong cách ứng xử, sinh hoạt: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, chân tình, nồng hậu, tự nhiên; cách sống cần kiệm, liêm chính; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên…

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao( trên cơ sở nhận thức về các nội dung trên, liên hệ vào thực tế tùng cá nhân, chi bộ)

– Chính trị tư tưởng ………………………………………………………………………….……

– Công việc được giao: …………………………………………………………………………..

Công tác đảng: ……………………………………………………………………………………

Đoàn thể: ………………………………………………………………………………….………

Giảng dạy (nề nếp nội qui, chất lượng giờ dạy, chủ nhiệm lớp, phong cách ứng xử (phụ huynh, đồng nghiệp, học sinh…), đạo đức lối sống……

Những nhiệm vụ được phân công khác: ……………………………………………………….

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Về tư tưởng: ……………………………………………………………………………………

– Về trau dồi nghiệp vụ sư phạm ………………………………………………………………

– Học hỏi, nghiên cứu …………………………………………………………………………..

– Áp dụng thực tế vào công tác, giảng dạy …………………………………………………..

……………., ngày…tháng…năm….
Người viết

Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2024 theo chuyên đề của tỉnh

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
(theo Chuyên đề của tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 184-CV/TU ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 25/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”;

Thực hiện Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của tỉnh năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

2. Đưa nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2024 vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, lao động, gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2024 của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

4. Từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cuối năm khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024, Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2024 Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức sâu sắc nội dung Chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” bằng hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực(1)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Theo Mục 1, phần II, Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 10/6/20201 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện(2)

- Từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2024, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức hằng năm(3)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/6/2024.

3. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; các Phòng, đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2024, trong đó tập trung vào một số nội dung:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết, xử lý kịp thời các đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì mối quan hệ hài hòa, phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên(4), quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm(5); quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ luật, kỷ cương.

- Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dài…

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực thi công vụ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công tác và trong sinh hoạt.

- Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công(6) ; phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025(7)

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để giải quyết kịp thời, không để phát sinh, tồn đọng kéo dài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/20.... của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh chỉ đạo; các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng

- Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2024 của tỉnh, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2024 có 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2024, Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2024, gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá theo yêu cầu của cấp trên.

* Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBKT Đảng uỷ, Ban TTND triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên; công tác tổng kết, báo cáo hoàn thành trong Quý IV/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động cuối năm.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, tham mưu lãnh đạo BQLKKT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
63
 • Lượt tải: 41.870
 • Lượt xem: 696.509
 • Dung lượng: 353,2 KB
Sắp xếp theo