Giấy giới thiệu chuyển trường Giấy chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

Theo nguyện vọng của gia đình, hiệu trưởng trường học sinh đang theo học sẽ viết giấy giới thiệu sang trường mới, để các em hoàn thiện thủ tục chuyển trường cho đúng quy định, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học cũng hơi khác nhau đôi chút, nhưng đều chung mục đích chuyển sang trường khác cho các em. Mẫu này cần ghi rõ là học sinh lớp nào, năm học bao nhiêu chuyển đến lớp nào, trường nào. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý thời gian hiệu lực ghi trên giấy nhé.

Vậy mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo mẫu giấy chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT trong bài viết dưới đây để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chuyển trường cho con em mình.

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường Tiểu học

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG TH……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU
--------------

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học............................

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em:............................

Là học sinh lớp……, năm học……… của trường Tiểu học

Được chuyển đến: Để học lớp……, năm học………… ở trường Tiểu học............................

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em……………….. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày……tháng….. năm……/.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG


…………………………….

 

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường THCS

ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG THCS……………

Số:……./GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

..........., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS……………….........

Giới thiệu em: ……………………….....................

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục học.

 

Ngày … tháng …. Năm 201……

HIỆU TRƯỞNG

 

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường THPT

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….

Hiệu trưởng Trường …………….......................

Em:..........................................................……..

Ngày sinh:.............................................……….

Nơi sinh:.................................................………

Là học sinh lớp ……...… năm học....………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT …………………

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

 

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.999
  • Lượt xem: 24.672
  • Dung lượng: 12,8 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo