Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024 Đăng ký học tập và làm theo Bác

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là một trong những biểu mẫu quan trọng mà mỗi cá nhân Đảng viên đăng ký mục tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2020

Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua và chuyên đề học tập toàn khóa năm 2024. Nội dung trong bản đăng ký này sau khi được điền đầy đủ thông tin sẽ được nộp lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền phê duyệt việc tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy sau đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2024 kèm theo cách viết mời các bạn cùng theo dõi.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách năm 2024

ĐẢNG ỦY ……......................

CHI BỘ ……........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2024

“Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ………..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………

Chức vụ chính quyền:…………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………….....

Chi bộ:…………………………………………………………............

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày ... tháng .. năm...... của Đảng ủy ....... về việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm””. ”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập chuyên đề năm 20...... cụ thể như sau:

I. Nội dung đăng ký

-  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng theo Nghị quyết Trung ương 4

- Học tập, thực hiện các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng thực hiện các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

II/ Các biện pháp thực hiện:

- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

- Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác.

- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

- Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân và đoàn viên, hội viên các đoàn thể.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

III/ Thời gian thực hiện:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký việc làm cụ thể của cá nhân trong việc học tập, làm theo Bác 2024

ĐẢNG ỦY ……......................

CHI BỘ ……........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm””. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập chuyên đề năm 20...... cụ thể như sau:

- Họ và tên: ....................................................

- Chức vụ trong Đảng: ....................................

- Chức vụ chính quyền:..................................

- Đơn vị công tác: .............................................

Qua học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa năm 2024 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về................ tỉnh ............”. Tôi xin thống nhất đăng ký thực hiện các nội dung sau:

1. Về nhận thức

Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng nền tảng của Đảng. Là kim chỉ Nam của Đảng giúp Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi các cuộc cách mạng Việt Nam. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Về hành động:

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện công tác tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa năm 2024 về ..................” sâu rộng trong học sinh, phụ huynh học sinh, người thân và quần chúng nhân dân./.

III/ Thời gian thực hiện:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2024

Nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2024 gồm:

- Tên đảng ủy, chi bộ đơn vị, ngày tháng năm

- Tên bản đăng ký

- Thông tin cá nhân: Họ và tên của người đăng ký, ngày tháng năm sinh, chức vụ cụ thể;

- Căn cứ thực hiện: Các căn cứ pháp lý để viết bản đăng ký này;

- Cam kết về: đăng ký việc làm cụ thể của cá nhân trong việc học tập, làm theo Bác.

  • Tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; thực hiện tự phê bình và phê bình; nguyên tắc, quy định của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm...

- Nội dung đăng ký

  • Tên công việc đăng ký
  • Thời gian
  • Triển khai
  • Thời gian cam kết hoàn thành
  • Ghi chú
Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
112
  • Lượt tải: 155.631
  • Lượt xem: 1.406.525
  • Dung lượng: 129,1 KB
Sắp xếp theo