Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Mẫu 21A-XTĐV theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 21A-XTĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền là biểu mẫu được lập ra nhằm xóa tên đảng viên dự bị trong danh sách vì một số lý do nào đó như vi phạm điều lệ Đảng. Nội dung trong mẫu quyết định xóa tên đảng viên cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản về đảng viên dự bị, các khuyết điểm của đảng viên dự bị. Vậy sau đây là mẫu quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐẢNG BỘ……………………
ĐẢNG ỦY……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị

- Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số ......- QĐ/HU ngày ...... tháng ...... năm ......... của ………………………… ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;

- Xét Nghị quyết số ......-NQ/CB ngày ...... tháng ...... năm ......... của Chi bộ ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

- Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa tên đảng viên ………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm ………, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: ……………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ ……………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 223
  • Lượt xem: 1.387
  • Dung lượng: 17,5 KB
Sắp xếp theo