Biên bản xử lý học sinh vi phạm (7 mẫu) Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được lập ra dùng để ghi chép về việc xử lí học sinh vi phạm nội quy của nhà trường.

Mục đích của biên bản xử lý học sinh vi phạm chính là ghi chép lại việc xử lý kỷ luật và từ đó nhằm cảnh cáo, răn đe đối với em học sinh vi phạm để các em có thể nhận ra lỗi lầm của bản thân và nhìn nhận, sửa chữa không phạm lại sai lầm. Nội dung trong mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm thường bao gồm: thông tin trường lớp, giáo viên chủ nhiệm, thông tin học sinh vi phạm, nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, cam kết của học sinh vi phạm, ý kiến của phụ huynh, ý kiến của nhà trường. Vậy sau đây là 7 mẫu biên bản xử lý học sinh, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường ...............................................................................

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ………………………………………….....

2..……………………………………………. …………………………………………....

3..……………………………………………. …………………………………………....

4..……………………………………………. …………………………………………....

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:……………………………………...

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 2

TRƯỜNG ........................
LỚP:...............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN
Về việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ......... giờ........ phút, ngày......... tháng......... năm 20........

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp.....................

Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh:………………… đã vi phạm nội qui của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …... phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

..............................................

..............................................

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

..............................................

..............................................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

..............................................

..............................................

Biên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-----------

BIÊN BẢN
“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp …………….......trường THCS ……................................................…….

Chúng tôi gồm có :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………....................

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……
HS vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN
(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20.... tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp ................

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:

Họ tên học sinh vi phạm:………………….......là học sinh lớp .. năm học 20.... - 20...

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

....ngày...tháng ...năm......

Phụ huynh học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN
(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201…...

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....................................................................

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: .............................................. dạy môn: ..................

Họ và tên học sinh vi phạm: ....................................................................

Đã phạm lỗi:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm kỉ luật - Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: Tiết .... thứ ..... ngày...tháng...năm...

2. Thành phần: Giáo viên bộ môn ..........., lớp trưởng, học sinh vi phạm

3. Địa điểm: Phòng học ....................... trường ........................................

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ................. tiến hành lập biên bản vi phạm kỷ luật đối với học sinh ................................ lớp .......... vì đã vi phạm lỗi sau:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

....ngày...tháng ...năm......

Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm quy chế thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………………………
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o-------
.... ngày ...tháng.....năm........

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, vào hồi..........giờ..........phút, ngày.........tháng ..........năm 20.....................

Tại phòng thi số:...........................môn thi:.................................................................

Chúng tôi gồm:

- Cán bộ coi thi 1:…………………….…..chức vụ:....................................................

- Cán bộ coi thi 2:…………………….…..chức vụ:....................................................

Đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Sinh viên:............................................................Năm sinh:......../…....../......................

Mã số học sinh:..............................................., Lớp:...........................................................

Nội dung vi phạm:........................................................................................................

......................................................................................................................................

Các tang vật vi phạm kèm theo (nếu có):.....................................................................

Căn cứ vào quy chế đào tạo của trường, kiến nghị xử lý thí sinh:................................

với hình thức:..................................

Biên bản được lập xong vào hồi............giờ............phút cùng ngày và được thông qua các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm, đọc lại cho những người có mặt nghe.

Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Thí sinh vi phạm
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 15.033
  • Lượt xem: 108.524
  • Dung lượng: 223 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo