Giấy giới thiệu người vào Đảng Mẫu 3-KNĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) biểu mẫu được lập ra dùng để giới thiệu người ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi trải qua thời gian được giáo dục và giúp đỡ. Đây là một trong những cơ sở để xét duyệt thành viên ưu tú vào Đảng.

Mẫu giấy giới thiệu người vào đảng mới nhất theo quy định hiện nay được dựa theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/01/2022. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết mẫu giấy giới thiệu người vào đảng và cách viết, mời các bạn cùng đón đọc.

Giấy giới thiệu người vào Đảng 2022

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi:

Chi bộ: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………

Tôi là: …………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm………., chính thức ngày …… tháng …… năm………….

Chức vụ trong Đảng: …………………………, chức vụ chính quyền ……………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………..

Ngày …… tháng …… năm………. được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ………………………… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về chấp hành chủ trương, đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phm chất chính trị, đạo đức li sng, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm 20……

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

- Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

2) Những đặc điểm cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng.

Ví dụ: Đồng chí Trịnh Văn Minh có lý lịch rõ ràng, đúng sự thật; con của thương binh hạng 4/1, có công trong công cuộc chống mỹ; đạt một số thành tích nổi trội trong tổ chức đang sinh hoạt và làm việc lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình nội ngoại không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Một số điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Tuổi đời từ 18 - 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

- Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

- Tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

- Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

- Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

- Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình;

- Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo