Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ kết nạp Đảng

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng là biểu mẫu được Chi ủy Chi bộ lập ra nhằm nhận xét đánh giá đảng viên dự bị.

Nội dung trong mẫu 5-KNĐ cần trình bày đầy đủ các thông tin như: tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên chi ủy nơi cư trú, những ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

ĐẢNG BỘ.......

CHI BỘ...........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------

........., ngày…tháng … năm 20….

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt
và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đới với người vào Đảng…………………..

- Tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................., tổng số có: ……đồng chí.

- Tên chi ủy nơi cư trú: , có ….......................... đồng chí.

............................................................................................................

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ...............................................vào Đảng là ...... đồng chí, trong tổng số ...... đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……%).

Số không tán thành ...... đồng chí (chiếm ......%) với lý do

.............................................................................................................

.............................................................................................................

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 7.988
  • Lượt xem: 42.343
  • Dung lượng: 105,4 KB
Sắp xếp theo