Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên Quyết định kết nạp lại người vào Đảng

Download.com,vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên là mẫu quyết định xem xét kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ …………………

HUYỆN ỦY………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số................... -QĐ/HU

……….., ngày ……. tháng …… năm ………..

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp lại người vào Đảng

- Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm 3.5 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

- Xét đơn xin kết nạp lại vào Đảng của quần chúng ………………..

- Xét Nghị quyết số ..........- NQ/CB ngày ...... tháng ..... năm.... của Chi bộ………………. , Nghị quyết số ............- NQ/ĐU ngày ...... tháng ...... năm.............. của Đảng ủy về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng…………………………. vào Đảng.

- Căn cứ Công văn số ............-CV/TU ngày ...... tháng ...... năm.............. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp lại quần chúng nói trên vào Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp lại quần chúng ……………………………….………………………………….

Sinh ngày ...... tháng ...... năm..............

Quê quán: ……………………………….……………………………….……………………………

vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.

Điều 2: Chi bộ ………………….. chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại đồng chí ………. vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………. , Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
- Như điều 3.
- Lưu hồ sơ đảng viên.
Chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ngày ...... tháng ...... năm..............
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo