Mẫu Đơn xin vào Đảng Mẫu đơn xin kết nạp Đảng viết tay

Sau khi học xong lớp cảm tình Đảng, nếu đủ các điều kiện kết nạp Đảng, mỗi Đảng viên phải viết Đơn xin vào Đảng để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, phấn đấu 12 tháng mới trở thành Đảng viên chính thức.

Ngoài mẫu đơn xin vào Đảng ra, bộ hồ sơ xin kết nạp Đảng còn bao gồm: Lý lịch, Giấy giới thiệu người ưu tú, Nhận xét Đảng viên của đoàn thể, bản sao giấy chứng nhận lớp cảm tình Đảng.... Còn muốn hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới.

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:......................................... .............................................................

Đảng uỷ:..................................................... .............................................................

Tôi là:............................................................ Sinh ngày......tháng......năm...............

Nơi sinh:..................................................... .............................................................

Quê quán:.................................................. .............................................................

Dân tộc:..................................................... Tôn giáo................................................

Trình độ học vấn:....................................... .............................................................

Nơi ở hiện nay:.......................................... .............................................................

Nghề nghiệp: ............................................. .............................................................

Đơn vị công tác:......................................... .............................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:................ .............................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........ tháng....... năm.......... tại................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày.......... tháng............ năm........ tại chi bộ.............................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

  1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
  3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
  4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

..............., ngày.......tháng.......năm 20......
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bên cạnh đó, còn hướng dẫn các thủ tục để kết nạp Đảng để các bạn hiểu rõ quy trình, biết những việc cần làm trước khi kết nạp Đảng.

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

1. Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng (Mẫu 1- Tham khảo mẫu trên).

2. Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.

3. Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.

4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.

5. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.

6. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

7. Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.

8. Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo