Mẫu đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ: Đơn xin kết nạp Đảng

Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ) biểu mẫu được lập ra nhằm xin được vào Đảng. Mẫu đơn xin vào Đảng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt là đối với những đối tượng đã đi học cảm tình Đảng và đang chuẩn các giấy tờ để hoàn thiện thủ tục.

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất theo quy định hiện hành được căn cứ vào Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn xin vào Đảng và cách viết chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin vào Đảng là gì?

Đơn xin vào Đảng là một trong những văn bản được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt là đối với những đối tượng đã đi học cảm tình Đảng và đang chuẩn các giấy tờ đầy đủ để xin vào Đảng thì các mẫu đơn xin vào Đảng là rất cần thiết.

Các mẫu đơn xin vào đảng

Đơn xin vào Đảng chuẩn nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:

Chi ủy :………..……………….……………….

Đảng ủy:………..……………….………………

Tôi là:………………………..……., sinh ngày…………..tháng……….năm…….

Nơi sinh: …………..……………….…………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………… ………………Tôn giáo:………………………………

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………. ………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………….. …………………

Đơn vị công tác:………………………………………………….. ………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………….. ………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày…….tháng…..…năm……...tại……

Được xét là cảm tình Đảng ngày….tháng…năm…..tại chi bộ…………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

……, ngày…tháng…năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn xin vào Đảng của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:...................................................................................................

Đảng uỷ:..................................................... ............................................

Tôi là:............................................................ Sinh ngày......tháng......năm...............

Nơi sinh:.................................................................................................................

Quê quán:............................................................................................................

Dân tộc:..................................................... Tôn giáo................................................

Trình độ học vấn:....................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:............................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........ tháng....... năm.......... tại................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày.......... tháng............ năm........ tại chi bộ...............................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

  1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
  3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
  4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……, ngày…tháng…năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bên cạnh đó, còn hướng dẫn các thủ tục để kết nạp Đảng để các bạn hiểu rõ quy trình, biết những việc cần làm trước khi kết nạp Đảng.

Ví dụ về đơn xin vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: (1)

Chi uỷ: Chi bộ trường A

Đảng uỷ: Xã B, huyện C, tỉnh D

Tôi là: Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 15 tháng 12 năm 199x

Nơi sinh: Xã B, huyện C, tỉnh D

Quê quán: (2) Xã B, huyện C, tỉnh D

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Đại học

Nơi cư trú: Xã B, huyện C, tỉnh D

Nghề nghiệp: Giáo viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Không

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2008 tại: Trường THCS A, xã B, huyện C, tỉnh D .

Được xét là cảm tình Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2010 tại chi bộ trường A xã B, huyện C, tỉnh D.

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người....

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……, ngày…tháng…năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đối tượng cần viết đơn xin vào Đảng

Đối với công nhân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có thừa nhận và tự nguyện những nội dung sau đây: thực hiện đầy đủ các cương lĩnh chính trị, điều lệ của đảng, các tiêu chuẩn và nghĩa của một người đảng viên, đang hoạt động trong các tổ chức hay cơ sở của đảng cộng sản, qua lớp bồi dưỡng chứng minh mình là người đầy đủ phẩm chất, ưu tú, có được sự tín nhiệm của nhân dân… Khi có đầy đủ những tiêu chí trên thì có thể viết đơn để được kết nạp vào hàng ngũ của đảng.

Đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam phải là người chiến sĩ cách mạng nằm trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam. Là người suốt đời sống và chiến đấu vì lý tưởng, mục đích hoạt động của đảng. Luôn đặt những lợi ích của dân tộc, của công nhân và nhân dân Việt Nam lên trên những lợi ích cá nhân. Là người tuân theo các điều lệ, nghị quyết và cương lĩnh hoạt động của đảng, nhà nước và pháp luật nước ta. Là người luôn hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được cấp trên giao phó, có đạo đức tốt, lối sống tốt đẹp, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.

Hướng dẫn thủ tục kết nạp người vào Đảng

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

1. Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng (Mẫu 1- Tham khảo mẫu trên).

2. Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.

3. Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.

4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.

5. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.

6. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

7. Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.

8. Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.

Điều kiện nào để được kết nạp Đảng

Căn cứ theo "Điều 4. Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) thì Người vào Đảng phải phải có các điều kiện sau:

  • Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;
  • Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
  • Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ngoài mẫu đơn xin vào Đảng ra, bộ hồ sơ xin kết nạp Đảng còn bao gồm: Lý lịch, Giấy giới thiệu người ưu tú, Nhận xét Đảng viên của đoàn thể, bản sao giấy chứng nhận lớp cảm tình Đảng. Còn muốn hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo