Bản kiểm điểm Đảng viên Giáo viên cuối năm 2023 mới nhất Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2023 của giáo viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 02A và mẫu 02B ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2023 của giáo viên không giữ chức vụ quản lí sẽ thực hiện theo mẫu 02A-HD KĐ.ĐG, còn đối với các đảng viên giữ chức vụ quản lí thì thực hiện theo mẫu  02A-HD KĐ.ĐG. Việc kiểm điểm đảng viên năm 2023 có vai trò vô cùng quan trọng giúp cá nhân tự nhận định về bản thân mình trong suốt một quá trình công tác. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo còn giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn. Vậy sau đây là mẫu bản kiểm điểm cá nhân kèm theo cách viết chi tiết mời các bạn cùng theo dõi.

1. Bản kiểm điểm cá nhân năm 2023 theo Hướng dẫn 25

Bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo quản lí

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm....

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………

Đơn vị công tác:……………………………… Chi bộ …………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lí

Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ....

(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:………………………………………………….. Ngày sinh: …………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền: …………………..…………………..…………………..………………..

Chức vụ đoàn thể: …………………..…………………..…………………..……………………

Đơn vị công tác: ………………….. Chi bộ …………………..…………………..……………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………..…………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Mẫu bản kiểm điểm của giáo viên Mẫu 2A

Bản kiểm điểm của giáo viên Tiểu học

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ................ Ngày sinh: 25/03/1993

Chức vụ Đảng: Chi uỷ viên

Chức danh, đơn vị công tác: Giáo viên trường tiểu học ................

Chi bộ: Tiểu học ................

I. Ưu điểm kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật,trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm;tác phong, lề lối làm việc: Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến","tự chuyển hóa".

- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

+ Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Là một đảng viên, giáo viên tôi luôn tự ý thức trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

- Về tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ:

+ Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng. Không chia bè, kéo phái gây mất đoàn kết.

+ Luôn vui vẻ, hoà nhã với đồng nghiệp.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương những điều đảng viên không được làm:

+ Nghiêm túc chấp hành sự phân công công việc của tổ chức, của cấp trên giao phó. Chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

+ Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết Chi bộ.

+ Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực hiện nội quy quy chế của chi bộ.

- Về tác phong, lề lối làm việc liên hệ các biểu hiện về suy thoái: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

+ Bản thân tự xây dựng kế hoạch làm việc của mình có thời hạn hoàn thành, đảm bảo chất lượng.

+ Thực hiện nói đi đôi với làm, luôn chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, có trách nhiệm trong công việc được giao.

+ Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Bản thân luôn có tinh thần đấu tranh cương quyết đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công tác chuyên môn và trong sinh hoạt Đảng cá nhân tôi luôn đấu tranh không khoan nhượng đối với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện

❎Xuất sắc  ⬜  Tốt ⬜ Trung bình ⬜ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen.

+ Kết quả xếp loại công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Đánh giá xếp loại giáo viên xếp loại tốt.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện

❎Xuất sắc ⬜ Tốt ⬜ Trung bình ⬜ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

Thực hiện nghiêm túc các cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm. Ban thân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

❎Xuất sắc ⬜ Tốt ⬜ Trung bình ⬜ Kém

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Chưa linh hoạt trong sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học dẫn đến kết quả lớp mình giảng dạy chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Một số báo cáo trên phần mềm còn chậm.

- Là một chi uỷ viên, ban chấp hành công đoàn tôi chưa thật sự năng nổ trong các hoạt động của chi bộ cũng như của công đoàn.

2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm

- Vì là một trường vùng cao, trình độ tiếp thu của học sinh không đồng đều nên việc sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học gặp nhiều khó khăn.

- Trình độ tin học còn hạn chế.

- Nhiệm vụ chính là chuyên môn kiêm nhiệm thêm chức vụ nên ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

V- Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

- Cần quan tâm sâu sắc tới học sinh hơn nữa để đưa chất lượng lớp ngày càng đi lên.

VI- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao nhận thức về mọi mặt. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

- Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tự học, tự nghiên cứu, sử dụng các phương pháp phù hợp trong dạy học nhằm tạo hứng thú và giúp cho học sinh nắm chắc hơn nội dung bài học và nâng cao chất lượng mũi nhọn.

- Sắp xếp thời gian hợp lí hơn để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao

VII- Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………..…………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm cá nhân giáo viên Mầm non

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

- Trong công tác chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường phân công và của ngành Giáo dục.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Học và làm theo Bác ở lối sống "cần, kiệm, liêm, chính", có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại đơn vị và địa phương nơi cư trú, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ. Tích cực nghiên cứu các tài liệu về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc sử dụng CNTT để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS&GD trẻ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Đã huy động được 432 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 80/123 cháu đạt tỷ lệ 65 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.

- Trẻ Mẫu giáo 352/370 cháu đạt tỷ lệ 95,1 % trẻ trong độ tuổi.

- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận
đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Mặc dù diễn biến của dịch Covid-19 đầu năm 20... diễn ra phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, nhưng bản thân đã phối hợp tốt với các đồng chí trong BGH nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Khi dịch Covid được khống chế, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, phối hợp và chỉ đạo các đồng chí trong BCU, Ban giám hiệu để có sự thống nhất chỉ đạo đội ngũ GV,NV thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 34 đồng chí giáo viên.

Trong đó có: 29 đ/c có trình độ ĐH-CĐ đạt tỷ lệ 85,3%; 05 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14,7% (Trong đó có 03 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa).

Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 20... - 20... toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trong năm đã BD và kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c, đã cử 02 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng.

+ Nhà trường xếp thứ 1/26 trường MN trong huyện, đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua” về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 20... - 20....

+ Tập thể Nhà trường xếp thứ 1/26 trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”(Tăng 02 bậc so với năm học 20... - 20...). Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về việc thực hiện nhiệm vụ CS,ND và GD trẻ mầm non và được tặng giấy khen về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Có 02 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen (Đ/c ........, ..... .......).

+ Có 01 đồng chí được UBND huyện ........... tặng giấy khen “Nhà giáo ........... đổi mới sáng tạo trong dạy và học” (đ/c ..............) và 01 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen “Nhà giáo ........... tâm huyết sáng tạo” (đ/c ..........).

+ 01 đ/c GV đạt giải nhất, 01 đ/c đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi GV dạy giỏi”

+ Có 05 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”

+ Có 10 đ/c có SKKN đạt loại A cấp trường, 03 đ/c đạt loại A cấp Huyện và 4 đ/c đạt loại B cấp huyện, 02 đ/c được công nhận cấp TP.

+ Có 42 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”

- Năm học 20... - 20... tôi đã phối hợp với các đ/c trong BGH nhà trường chỉ đạo 100% GV các lớp thực hiện ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam, để ứng dụng trong các hoạt động GD của trẻ đạt KQ cao. Năm học 20... - 20..., tôi đã chỉ đạo 100% GV toàn trường nâng cao việc thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến Steam cho trẻ các độ tuổi trong toàn trường.

- Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, tôi đã chỉ đạo đến 100% giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện CS&GD trẻ tại nhà phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, theo hình thức dạy Online và duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn về cách CS,ND,GD trẻ em tại nhà, thông qua mạng intenet bằng các nhóm Zalo, Feceebook của trường và của các lớp, theo lịch hàng tuần, hàng tháng, dựa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động GD phù hợp cho trẻ em vui chơi và học tập tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, các bài giảng Video hoạt động (đã được nhà trường kiểm duyệt), để cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục.

- Kết quả 100% GV các lớp đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp CS&GD trẻ theo hình thức tổ chức HĐ GD trực tuyến tại phòng Zoom của các lớp: 1 lần/tuần vào các buổi tối ngày thứ 7 (hoặc chủ nhật) đối với trẻ các độ tuổi Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi; 2 lần/tuần vào các buổi tối các ngày thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp, thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp khoảng từ 30-40 phút/lần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện việc tương tác với trẻ, để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo.

- Đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua "Nhà giáo ......... đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”, đã có nhiều những tấm gương tiêu biểu trong nhà trường: Như đ/c ........., ..............,..........,...

Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn HT,PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để
CBQL và giáo viên nhận thức được năng lực chuyên môn của mình và tự trau dồi năng lực chuyên môn của bản thân. Không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên không được làm. Trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà trường và sinh hoạt chuyên môn, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB,GV,NV thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên đề ra.

- Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Nhà giáo ......... đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" và “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn thân thiện - hạnh phúc” đã được tất cả CB - GV - NV đã tích cực tham gia tạo môi trường học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ.

- Đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác XH hoá, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền với phụ huynh, cán bộ lãnh đạo địa phương… trong công tác CS&GD trẻ mầm non được phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ và cùng phối hợp tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng tuần, hàng tháng đã ủng hộ được rất nhiều nguyên liệu, phế liệu để cho các con được hoạt động để XD cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại các khu trong toàn trường.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực cơ quan nơi bản thân phụ trách: Bản thân tôi luôn xác định việc xây dựng Chi bộ và Nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Do vậy trong năm 20... tôi đã đề ra những biện pháp chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Được UBND Thành phố HN công nhận là đơn vị lá cờ đầu của ngành GD huyện ........... và được tặng “Cờ thi đua” cấp Thành phố.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:

Tôi luôn tự xác định cho mình cần phải thường xuyên tự trau dồi bản thân, tu dưỡng, rèn luyện và tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ sử dụng CNTT trong quản lý chỉ đạo để lãnh đạo Chi bộ và Nhà trường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác đôi khi còn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo. Trong sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn e dè, chưa mạnh dạn và còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp đôi lúc còn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

2. Nguyên nhân của hạn chê, khuyết điểm:

Chưa tập trung dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN, HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC:

Bản thân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy trong năm 20... toàn Chi bộ không có Đảng viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, Quy chế chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 2/26 trường mầm non trong toàn huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC Ý KIỂM ĐIỂM: (Không có)

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ: (Không có)

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách KHHGĐ, thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế dân chủ trong Đảng và trong đơn vị.

- Tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục các mặt còn hạn chế của bản thân về việc góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. Trong khi giải quyết công việc cần linh hoạt hơn, nhưng phải thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

- Tự giác học tập, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức về công tác quản lý chỉ đạo và chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Luôn tự ý thức và rèn luyện bản thân, sống vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật và góp ý kiến chân thành cho đồng chí, đồng nghiệp.

- Tích cực đi sâu, đi sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình thực tế tại các khu dân cư, các hoạt động của các đoàn thể tại đơn vị, để có kế hoạch chỉ đạo và giải quyết các công việc một cách kịp thời và khoa học.

- Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với các đồng chí trong Ban chi ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể của đơn vị để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

VII. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn và các tiêu chí, đồng thời đối chiếu với những ưu nhược điểm của bản thân trong năm qua tôi tự nhận mình là:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Hoàn thành nhiệm vụ.

 Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng Đảng viên:

 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là những ưu điểm và những mặt còn tồn tại của bản thân, rất mong Chi bộ và các đồng chí Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giúp đỡ tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành người Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Bản kiểm điểm cá nhân năm 2023

ĐẢNG BỘ ..............

CHI BỘ ..........

****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày ... tháng ..... năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2023

Họ và tên: .................., Ngày sinh: .....................

Đơn vị công tác: .................................................

Chi bộ: ................................................................

I. Ưu điểm, tiến bộ:

1. Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra. Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương. Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ,

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác. Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh. Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng. Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ. Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả. Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống. Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn. Luôn có tác phong, lề lối làm việc đúng mực của người giáo viên, để thế hệ trẻ noi theo.

- Tự nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cá nhân: Trong năm qua tự nhận diện của bản thân về các tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cá nhân không có biểu hiện suy thoái.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Bản thân là giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ như:

+ Lên lớp đúng giờ, hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách, biểu mẫu đúng thời gian quy định.

+ Giảng dạy đúng chương trình, thường xuyên nhận xét, đánh giá học tập để động viên khen ngợi kịp thời sự tiến bộ của học sinh.

+ Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, dự giờ thao giảng theo quy định của chuyên môn. Tham gia đầy đủ các phong trào Nhà trường và các đoàn thể tổ chức. Chấp thuận mọi sự phân công của các cấp lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra. Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống. Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công. Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

-Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí: Là người Đảng viên tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn có ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định: Kê khai trung thực, đúng theo mẫu của Đảng quy định.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

Bản thân luôn thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để có lối sống trong sáng, đúng mực, xứng đáng của một người giáo viên.

4. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:

- Qua những khuyết điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2021, bản thân có hướng cố gắng bằng cả tâm quyết để mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến. Nhưmg chưa tự tin, mạnh dạn tuyệt đối.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bản thân tiếp thu học tập chưa sâu.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẫm quyền kết luận và đã chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm năm 2021, Bản thân chưa mạnh dạn, đến nay bản thân nhận thấy có khắc phục nhưng chưa cao.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

- Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm học tập “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”còn hạn chế. Vì bản thân chưa nghiêng cứu sâu.

- Bản thân chưa mạnh dạn. Vì còn nhúc nhát chưa tự tin phát biểu đóng góp ý kiến.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm:

- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

- Trong công tác giảng dạy phấn đấu tốt hơn nữa để năm học 2023-2023 chất lượng học sinh đạt chuẩn đúng theo quy định.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Xếp loại đảng viên: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

V. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

VI. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:................ ...................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...................................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:........................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Mẫu bản kiểm điểm cuối năm giáo viên điền sẵn

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019
ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2023

Họ và tên: TRỊNH VĂN M Ngày sinh:. 10/02/1993

Chức vụ Đảng:. Đảng viên

Đơn vị công tác: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

⬜Xuất sắc Tốt ❎ Trung bình ⬜ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

⬜ Xuất sắc x Tốt ❎ Trung bình ⬜ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

❎Xuất sắc Tốt ⬜ Trung bình ⬜ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

⬜ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜ Hoàn thành nhiệm vụ

⬜ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

⬜ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

⬜ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Cách viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bản tự kiểm điểm Đảng viên được thực hiện như sau:

* Điền các thông tin cơ bản:

Bao gồm: Đảng bộ, Chi bộ, Họ và tên, Chức vụ Đảng (ghi là "Đảng viên". Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ), Chức vụ chính quyền, Chức vụ đoàn thể, Đơn vị công tác.

* Nội dung tự kiểm điểm

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

[1] Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[2] Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[3] Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

[1] Hạn chế, khuyết điểm

Phân tích các hạn chế, khuyết điểm dựa trên 03 nội dung tại mục "Ưu điểm, kết quả đạt được"

Gồm:

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Ví dụ: Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu...

[2] Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Tự tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm vừa nêu.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Thực hiện kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ví dụ:

- Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

- Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

- Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

- Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Tự nhận mức xếp loại chất lượng theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

................

Tải File tài liệu để xem thêm bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của giáo viên

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 28.477
  • Lượt xem: 418.127
  • Dung lượng: 153,8 KB
Sắp xếp theo