Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 (Cách viết + 3 Mẫu) Bản kiểm điểm sinh con thứ 3

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 gồm 3 mẫu được cá nhân đảng viên lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên về việc nhận lỗi kiểm điểm vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Trước đây khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhà nước có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công nhân viên chức. Tuy nhiên, Nghị định 112/2020 NĐ-CP do Chính Phủ ban hành đã không đề cập gì đến việc xử lý việc sinh con thứ ba nữa. Có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra. Vậy dưới đây là 3 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất mời các bạn theo dõi.

1. Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ .......................

Chi bộ: .........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Họ và tên: ...........................................................................................................

Ngày sinh:.............................................................................................................

Đơn vị công tác:.....................................................................................................

Ngày vào Đảng: ................................................. Ngày chính thức:......................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

Nguyên nhân sai phạm:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

............, ngày ... tháng ... năm ..........

Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản kiểm điểm sinh con thứ 3 - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ .......................

Chi bộ: .........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ...............................................................................................................

Ngày sinh:................................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Ngày vào Đảng: ................................................. Ngày chính thức:......................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

- Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

............, ngày ... tháng ... năm ..........

Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 là giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- UBND huyện ………………………

- Phòng Nội vụ huyện ..................

- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện ..................

- Trường THCS ................. - ..................

Tôi tên là: ............. Sinh ngày ................Đơn vị: Trường THCS .................

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy

Theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm về việc sinh con thứ 3 như sau:

1) Về tư tưởng chính trị

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lồi của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2) Về phẩm chất đạo đức lối sống.

Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền và phòng chống Ma túy và các biêu hiện tiêu cực trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và của Đoàn cấp trên. Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình, tôi luôn phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

3) Về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó.

+ Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hường xuyên. Không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy...

+ Đối với công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ. Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong nhà trường.

4) Về tổ chức kỉ luật.

Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, luật và nghị định của nhà nước, các chủ trương của huyện uỷ về phòng chống ma tuý. Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ. Việc thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trường và các đoàn thể tôi luôn chấp hành tốt.

5) Về lỗi vi phạm.

Mặc dù đã được chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường quán triệt các văn bản liên quan tới công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bản thân tôi đã được tư vấn và đang sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng do sơ ý vợ chồng tôi đã mang thai cháu thứ 3 ngoài ý muốn. Chúng tôi đã tìm gặp bác sỹ để tìm cách giải quyết chuyện mang thai thì bác sỹ tư vấn thai đã để quá ngày, to không phá được ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của vợ sau này vì thế tôi đã nghe theo lời tư vấn của bác sỹ. Đến ngày 20 tháng 5 năm 20.... vợ chồng tôi đã sinh cháu thứ 3. Tên của cháu là............ Như vậy tôi đã vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, việc vi phạm này tôi đã có sai phạm với nhà trường và cấp trên. Đối chiếu với quy định hiện hành, bản thân tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cam kết để không vi phạm trong thời gian tới nữa.

Tôi xin tự nhận hình thức kỉ luật ở mức khiển trách.

............, ngày ... tháng ... năm ..........

Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị quy định khá cụ thể về các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh từ 03 con trở lên. Cụ thể:

 • Sinh con thứ 3: Bị khiển trách
 • Sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4: Bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)
 • Sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên: Bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con cũng bị hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

5. Các trường hợp nào Đảng viên được sinh con thứ 3

Căn cứ theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/03/2018 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ký đề cập tới vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì có 07 trường hợp sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Theo đó, trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Trong trường hợp vợ chồng hay một trong hai là người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố của cơ quan chức năng thì được phép sinh con thứ ba.

 • Đúng với chủ trương của Đảng, dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nhưng hiện nay việc tỉ lệ tử cao hơn tỉ lệ sinh dẫn tới dân số già hóa sẽ làm mất đi các nguồn lực để phát triển địa phương.
 • Do đó đối với các chính sách kế hoạch hóa gia đình đối với Đảng viên cũng sẽ được nới lỏng hơn.
 • Đảng là người dân tộc thì sẽ được phép sinh con thứ ba, để góp phần duy trì nòi giống, tái tạo nguồn lao động, là động lực phát triển kinh tế xã hội vì vậy không cần tiến hành làm mẫu kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

- Trong trường hợp vợ chồng sinh ba con trở lên ở lần sinh con đầu tiên; vợ chồng đã có một con đẻ mà sinh hai con trở lên ở một lần sinh; cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba trở lên nhưng tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

 • Đây là nhóm trường hợp được phép sinh con thứ ba nhưng không xử lý kỷ luật. Vì tuy Đảng viên là những người công dân gương mẫu, luôn đi đầu trong việc chấp hành các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng đảng viên cũng là một công dân được quyền thực hiện các thiên chức làm cha, làm mẹ vì vậy sé không tiến hành lập biên bản họp kiểm điểm sinh con thứ 3
 • Đối với các trường hợp không thuộc trường hợp được phép sinh con thứ ba khác thì khi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
 • Tuy nhiên vì trường hợp này, không thuộc về vấn đề ý chí của người vi phạm, nó thuộc về mặt sức khỏe tự nhiên của người mang thai, mà pháp luật không thể nào can thiệp được.
 • Do đó, khi cặp vợ chồng sinh con ở các trường hợp trên sẽ bị loại trừ áp dụng kỷ luật, không phải tiến hành làm bản kiểm điểm giáo viên sinh con thứ 3

– Trong trường hợp vợ chồng đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

 • Theo quan niệm văn hóa của người Việt Nam sinh con là vấn đề vô cùng quan trọng của mỗi cặp vợ chồng, với mục đích duy trì nòi giống, tái tạo thế hệ mới.
 • Tuy nhiên trong quá trình đó, không phải gia đình nào cũng may mắn sinh con ra lớn lên và khỏe mạnh, nuôi dưỡng và giáo dục con đến tuổi trưởng thành.
 • Những trường hợp sinh con ra ngoài ý muốn bị dị tật hoặc các bệnh hiểm nghèo không thể thực hiện vai trò duy trì nòi giống và thực hiện trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi về già theo quan niệm truyền thống của Việt Nam.
 • Quy định về những trường hợp này chính sách của Đảng nới lỏng hơn cho các cặp vợ chồng để có thể sinh thêm một con nữa, và trường hợp sinh con thứ ba này sẽ không bị xử lý kỷ luật và không phải làm mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

– Trong trường hợp vợ chồng đã từng kết hôn thì quy định về kế hoạch hóa dân số cũng có những điểm lưu ý như sau:

 • Nếu một trong hai vợ chồng đó đã có con riêng thì được sinh thêm một con hoặc hai con; nếu cả hai người đều đã có con riêng chỉ được sinh thêm một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
 • Như vậy, nhằm đảm bảo mong muốn nguyện vọng của vợ chồng trong cuộc hôn nhân hiện tại về vấn đề con cái, quy định này vẫn đảm bảo việc sinh thêm con khi vợ chồng tái hôn.
 • Tuy nhiên quy định này không áp dụng cho trường họp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống sẽ không phải làm bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

6. Khi nào Đảng viên sinh con thứ 3 được kết nạp lại vào Đảng?

Hiện nay, điều kiện kết nạp lại Đảng viên sinh con từ thứ 3 trở lên có phần thay đổi hơn trước. Cụ thể, theo Điều 4 của Quy định 05/QĐ-TW, các điều kiện này như sau:

 • Có thời gian phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp sinh con thứ 3, 36 tháng với sinh con thứ 4 (trước đây là 60 tháng);
 • Là người uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng, dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao.
 • Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

4. Cán bộ, viên chức vi phạm sinh con thứ 3 có bị hạ phân loại thành tích không?

Căn cứ theo quy định của Luật Viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ - Điều 42, 43 Luật viên chức năm 2010.

Điều 41 Luật Viên chức quy định về nội dung đánh giá viên chức:

"1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường."

Do vậy, mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó. Việc viên chức đó sinh con thứ 3 không làm ảnh hưởng đến vấn đề đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không?

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 6.998
 • Lượt xem: 63.019
 • Dung lượng: 128,5 KB
Sắp xếp theo