Mẫu quyết định xóa tên Đảng viên Quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định xóa tên đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu quyết định xóa tên đảng viên được lập ra khi đảng viên vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên. Nội dung trong quyết định nêu rõ thông tin cá nhân, quá trình rèn luyện phấn đấu của đảng viên, lý do xóa tên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu quyết định tại đây.

ĐẢNG BỘ......................

HUYỆN UỶ...............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: .................. ......, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Xoá tên trong danh sách đảng viên

- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Xét Nghị quyết số...................- NQ/CB ngày.....tháng.......năm...... của Chi bộ ......................, Nghị quyết số ....................- NQ/ĐU ngày.......tháng.......năm...... của Đảng uỷ ............................. về việc đề nghị xoá tên đảng viên;

- Xét khuyết điểm của đảng viên ................................................, đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xoá tên đảng viên ....................................., Sinh ngày...tháng...năm... Kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày...tháng....năm... Quê quán:....................... Trong danh sách đảng viên.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ .................................., Chi bộ ....................... và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2,

- Lưu hồ sơ quản lý.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 184
  • Lượt xem: 1.296
  • Dung lượng: 284,2 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo